KAMP DENEYİMİ YAŞAYAN BİREYLERİN GLAMPİNG’E İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ

İnsanlar günlük yaşamın fiziksel ve psikolojik baskısından uzaklaşmak istemektedirler. Bunu sağlamak için ise doğayla iç içe olma istekleri vardır. Doğada gerçekleştirilebilecek rekreatif etkinliklerin çeşitliliği, konaklama biçimlerinde farklı olanaklar sunması sebebiyle kamp oldukça fazla tercih edilmektedir. Fakat kampın getirdiği olumsuz koşulları ortadan kaldırmayı amaçlayan “glamping” türü son zamanlarda popüler hale gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada aktif olarak kampa devam eden, Anadolu Üniversitesi Dağcılık ve Spor Kulübü öğrencileri ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri ile üç kadın altı erkek olmak üzere dokuz katılımcı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Kampa devam eden katılımcıların kamp ve glamping kıyaslamaları ve glamping turizmine bakış açılarının anlaşılması amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda; glamping’in kamp yerine tercih etmeyecekleri fakat farklı koşullar ve beklentiler altında tercih edilebileceği ve glamping türünün kamp literatüründe sayılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Determination of Glamping Perceptions of Individuals with Camping Experience

People want to move away from the physical and psychological pressure of everyday life. To achieve this, there are requests to be intertwined with nature. Because of the variety of recreational activities that can be performed in nature and the different possibilities in the forms of accommodation, camping is very preferred. But the type of “glamping” aimed at eliminating the negative conditions brought on by the camp has recently begun to become popular. In this study, focus group interviews were conducted with nine participants, three women and six men, students of Anadolu University mountaineering and Sports Club and students of Anadolu University tourism faculty, who were actively attending the camp. It is aimed to understand the camp and glamping benchmarks and glamping tourism perspectives of the camp participants. The results of the study concluded that glamping would not be preferred over camping, but could be preferred under different conditions and expectations, and that the type of glamping should be counted in the camp literature.

___

 • Birdir, K., Unur, K. ve Dalgıç A. (2015). Türkiye ve Dünya’da kamping ve yeni bir turistik ürün olarak ‘Glamping’. 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 28-30 Mayıs 2015, Konya/Türkiye, 2: 168- 177.
 • Boscoboinik, A. ve Bourquard, E. (2012). Glamping and rural imaginary, In: Hana Horáková, Andrea Boscoboinik (eds.) From Production to Consumption. Transformation of Rural Communities. Münster: Lit Verlag,: 157-162
 • Boscoboinik, A. ve Ejderyan, O. (2014), “Glamping: Un nuevo concepto de turismo rural”, En Periferias, Fronteras Y Diálogos. Actas Del XIII Congreso De Antropología De La Faaee. Tarragona: Universitat Rovira İ Virgili: 5451-5467.
 • Ceballos-Lascurain, H. (1996). Tourism, ecotourism and protected areas. The Ecotourism Society. Switzerland: The Word Consevation Union.
 • Ergüven, M. H., Yılmaz, A. ve Kutlu, D. (2015). Turistik ürün çeşitlendirme bağlamında hibrit turizm: Glamping Örneği, International Journal Of Social Science, 41: 256 257.
 • Gülbahar, O. (2009). 1990’lardan günümüze Türkiye’deki kitle turizminin gelişimi ve alternatif yönelimler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14: 151-177.
 • Ipalawatte, C.; Carter P.; Heaney, L. ve Lubulwa, M. (2005). A profile of travellers who used caravan or camping accommodation in Australia in 2003/04. Niche Market Report No.6. Canberra: Tourism Research Australia.
 • Korjula, E. (2017), Glamping-liiketoiminta suomessa, saimaa university of applied sciences faculty of tourism and hospitality, Imatra Degree Programme in Hotel and Restaurant Business Bachelor’s Thesis.
 • Krueger, R. A. (2002). Desingning and conducting focus group interviews. University of Minnesota Press, :1-18.
 • Ötügen, E. (2010). Eco tourism and caravan tourism. International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Özgüç, N. (1998). Turizm coğrafyası özellikler-bölgeler, İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Pereira, C. M. M. (2013). Gamplinexp: Glamping experience, ISCTE Business School Instituto Universitario de Lisboa Phd Thesis.
 • Polat, Y. (2008). M.Ö. IV. binyıl – M.Ö I. binyıl arasında Dağlık Phrygia bölgesinde yerleşim modelleri. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sakacova, Katarina, Leci (2013). Glamping- Nature served on silver platter, Master’s Thesis, Aalborg University.
 • Sarı, C. (2007). Antalya’nın alternatif turizm kaynakları ve planlaması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Sevencan, F., & Çilingiroğlu, N. (2007). Sağlık alanındaki araştırmalarda kullanılan niteliksel veri toplama yöntemleri. Toplum Hekimliği Bülteni, 26: 1-6.
 • Tanrıverdi, F., (1987). Peyzaj mimarlığı bahçe sanatının temel ilkeleri ve uygulama metodları, Atatürk Üniversitesi yayınları No:643, Erzurum.
 • Topay, M. ve Koçan N. (2009). Kamping\ çadırlı kamp için alan seçim kriterlerinin belirlenmesi ve Bartın- Uluyayla’da örnek bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi: 116-128.
 • Türkiye Kamp ve Karavan Derneği, (2007). Kamping Standartları.
 • Urdal, M. ve Uğurlu, K. (2016). Kamp turizminde glamping işletmeciliği: Kırklareli ili için bir model önerisi, 17. Ulusal Turizm Kongresi, Detay Yayıncılık, Muğla: 1213-1224.
 • Vres, G. and Vres, T. D. (2015). Garden vıllage bled glampıng kot ınovatıvna revıtalızacıja degradırane krajıne/garden vıllage bled glampıng as an ınnovatıve revıtalızatıon of degraded landscape. Arhitektura, Raziskave, 2015: 40.
 • Weaver, D. B. (1999). Magnitude of ecotourism in Costa Rica and Kenya. Annals of Tourism Research, 26: 792-816.
 • http://www.acacamps.org/media_center/about_aca/history.php 19.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.turizmforumu.net/dict/turdict5.html 16.02.2019 tarihinde erişilmiştir.