Türkiye’de kamu idarelerinde stratejik planlama: Yasal çerçeve ve stratejik planlama süreci

Stratejik planlama, günümüzde kamu kesiminde yer alan idarelerde uygulanmaya başlanan bir yönetim aracıdır. Türkiye’de kamu kesiminin mali yönetimi ile ilgili olarak kamu idarelerinde stratejik planlama uygulanmasına 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlanmıştır. Bu Kanun ile stratejik planlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk hem merkezi yönetim hem de yerel yönetim idarelerini kapsamaktadır. Stratejik planlama ya da stratejik yönetim, bir süreçtir. Bu süreç çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bu sürecin aşamaları; hazırlık, durum analizi, temel değerler, misyon ve vizyon bildirimi, stratejik amaç ve hedefler, performans göstergeleri ve faaliyetlerin belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesidir. Türkiye’de kamu kesimindeki idareler için stratejik planlamanın yasal olarak tabanı oluşmuş, her bir idare yasal süre içinde stratejik planını yapmış ve uygulamaya başlamıştır. Buna karşılık kamu idarelerinde stratejik planlamanın yerleşmesi ve bir kültür olgusuna dönüşmesinin zamana ihtiyacı olacağı açıktır.

Strategic planning in the public sector organizations in Turkey: Legal framework and process of strategic planning

Nowadays strategic planning is a management tool which is started to use for administration in public sector. Turkey has started strategic planning in public sector in relation to the implementation of strategic planning in public administration/public sector organisations in 2003 by Public Financial Management and Control Law No. 5018. Strategic planning became an obligation by the law. This obligation includes both the central government and local government administrations. Strategic planning or strategic management is a process which is consisted of several steps. Steps of this process are; prepara tion, situation analysis, main values, mission and vission announcement, strategic objectives and goals, performance reviews and determination of the activities, implementation and evaluation. In Turkey base of strategic planning for the authorities in the public sector is legally formed, each authority made and started to apply it’s strategic plan within statutory period. However, it is clear that establishment of strategic planning in public administration/public sector organisations and its transformation into a cultural phenomenon will need time.

Kaynakça

AKTAN, Coşkun Can; (2008), “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama”, Çimento İşveren Dergisi, 22 (4), ss. 4-21.

ARGÜDEN, Yılmaz; “Başarı İçin Strateji”, http://www.arge. com/Hizmetlerimiz/Strateji/StratejiGelistirme/BasariIcinStrateji. aspx, Erişim: 05.09.2011.

BİRCAN, İsmail; (2002) “Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim”, Planlama Dergisi, DPT’nin Kuruluşunun 42. Yılı Özel Sayı, ss.11-19, http://ekutup.dpt.gov.tr/planlama/42nciyil/bircani.pdf, Erişim: 05.09.2011.

ÇETİNKAYA, Özhan; (2009), Mahalli İdareler Maliyesi, Ekin Yayınevi, Bursa.

DEMİR, Cengiz, M. Kemal YILMAZ; (2010) “Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, (1), ss. 69-88.

DPT, (2006), Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. Sürüm, DPT Yayın No: 2701, Ankara.

EDİZDOĞAN, Nihat; Özhan ÇETİNKAYA; (2010), Kamu Büt çesi, Ekin Yayınevi, Bursa.

ERKAN, Volkan; (2008), Kamu Kuruluşlarında Stratejik Plan lama: Türkiye Uygulaması ve Kuruluşlarda Başarıyı Etkileyen Faktörler, DPT, Ankara.

GÜÇLÜ, Nezahat; (2003), “Stratejik Yönetim”, Gazi Üniversi tesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), ss. 61-85.

GÜRER, Harun; (2006), “Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmasına Yönelik Öneriler”, Sayıştay Dergisi, 63, ss. 91-105.

KAMEL Hamana, (2007), “The Measurement of the Organi sational Performance : Case Study of the Economic Public Companies”, International Business Management, 1 (4): pp. 118-129.

KARAKURT TOSUN, Elif; Derya ALTUNBAŞ; (2007), “Deni zli İl Özel İdaresi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örnekl eminde Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Çalışmalarının Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (2), ss. 253-278.

KILIÇ, Mustafa; (2010-2), “Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Misyon ve Vizyon Kavramları Arasındaki İlişki”, So syoekonomi, 6 (13), ss. 81-97.

KOCABAŞ, Bilal; (2004), “Kamu İdareleri Stratejik Planlamaya Geçiyor”, e-Yaklaşım Dergisi, Sayı:15 www.eyaklasim.com, Erişim: 25.08.2011.

POİSTER Theodore H., (2010), “The Future of Stratejik Plan ning in Public Sector: Linking Sratejik Management and Perfor mance”, Public Administration Review, December 2010, Spe cial Issue, pp.246-254.

TÜRK DİL KURUMU, Büyük Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov. tr/bts/, Erişim: 05.09.2011.

TÜRK DİL KURUMU, Büyük Türkçe Sözlük/İktisat Terimleri Sözlüğü 2004 http://tdkterim.gov.tr/bts/, Erişim: 05.09.2011.

YILMAZ, Kutluhan; (2003), “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması”, Sayıştay Dergisi, 50-51, ss.67-86.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 26.05.2006, Sayı: 26179

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (Sıra No:1), Resmi Gazete, Tarih: 28.07.2011 Sayı: 28008

http://www.sp.gov.tr/pilot.html , Erişim: 01.12.2011.

http://www.sp.gov.tr/default.asp, Erişim: 01.12.2011

Kaynak Göster