NEYİN ÖĞRETMEN ÇALGISI OLARAK YERİ ve ÖNEMİ

Ney, kökleri çok eskilere dayanan ve kendine özgü üfleme teknikleri olan kadim bir çalgıdır. Bu teknikler yardımıyla Türk Mûsıkîsi perdelerinin, ney eğitimi ile de Türk Mûsıkîsi eserlerinin doğru bir şekilde icra edilmesi mümkün olmaktadır. Türk Mûsıkîsi nazariyatının öğretim ve intikalinde olduğu gibi ney eğitimi de usta çırak ilişkisiyle sağlanmakta idi. Genellikle Mevlevihanelerde verilen ney eğitimi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine kadar sürdürülmüş, sonrasında ise yerini konservatuvarlara bırakmıştır. Konservatuvarlarda ney eğitimine ilişkin program, öğretim elemanı ve öğrenci mevcut iken Eğitim Fakültelerinin müzik öğretmenliği programlarında ise ney eğitimine ilişkin program ve yeterli öğretim elemanı yoktur. Bu sebeple de müzik öğretmenliği programlarında çalgı dersleri içerisinde ney eğitimine yeterince yer verilemediği görülür. Neyin orta ve lise düzeyindeki öğrencilerin müzik derslerinde öğretmen çalgısı olarak kullanılmasının öğrencilerin başarısı üzerinde etkisi olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada da neyin müzik öğretmeni çalgısı olarak kullanımının lise düzeyindeki öğrencilerin müzik dersi başarısına etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veriler, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi dokuzuncu (9.) sınıflardan oluşturulmuş deney ve kontrol gruplarından elde edilmiştir. Bu çalışmada son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 9. sınıflarda “Müzikte Dizi, Ton ve Makam” ünitesinin Türk müziği makamları ile ilgili konularında gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu, genel anlamda deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kısaca neyin müzik öğretmeni çalgısı olarak kullanımının lise düzeyindeki öğrencilerin müzik dersi başarısına olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

The Place And Importance of Ney as a Music Teacher’s Instrument

Ney is an ancient instrument which its roots in ancient times and it has unique blowing techniques. With the help of these techniques, it is possible to perform the notes of Turkish music correctly and the works of Turkish music with ney education. As in the teaching and transfer of the Turkish music theory, ney education was also provided by the master-apprentice relationship. Ney education, which was usually given in Mevlevihanes, continued until the last periods of the Ottoman Empire and then left its place to conservatories. While there are programs, instructors and students related to ney education in conservatories, there isn’t enough programs and sufficient instructors related to ney education in music teaching programs of the Faculties of Education. For this reason, it is seen that ney education doesn’t have enough place in instrument lessons in music teaching programs. It is thought that the usage of ney as a teacher's instrument in music lessons will have an impact on students' success at middle and high school. In this study, it is aimed to determine the effects of ney as a music teacher instrument on the success of high school students in music lessons. In the study, the data were obtained from the experimental and control groups formed from the ninth (9th) grades of Şanlıurfa Ceylanpınar Mehmet Akif Ersoy Anatolian High School affiliated to the Ministry of National Education. In this study, an experimental design with a final test and control group was used. As a result of the study, it was concluded that the difference between the groups in the subjects related to the Turkish music makams of the “Scale, Tone and Makam in Music” unit in the 9th grade was statistically significant, and in general, the students in the experimental group were more successful than the students in the control group. In short, it is seen that the usage of ney as a music teacher instrument has positive effects on the success of high school students in music lessons.

___

  • Behar, C. (2019). Aşk Olmayınca Meşk Olmaz. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
  • George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference 17.0 Update. Pearson, Boston: Allyn & Bacon.
  • Karagöz , Y., & Bardakçı , S. (2020). Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçları ve Ölçek Geliştirme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  • Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  • Kheyami, D., Jaradat, A., Al-Shibani, T., & Ali, F. A. (2018). Item Analysis Of Multiple Choice Questions At The Department Of Paediatrics. Sultan Qaboos University Med J, 18(1), 68-74.
  • Paçacı, G. (1994). Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası. Ankara: T.T.K Yayınları.
  • Seçer, İ. (2015). Spss ve Lısrel ile Pratik Veri Analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Şimşek, D. Ç. (2018). Müzik İnkılâbında Bir Uygulama; Musiki Muallim Mektebi’nden, Ankara Devlet Konservatuarı’na. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(82), 241.
  • Uçan, A. (1982). Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü Müzik Alanı Birinci Yıl Programının Değerlendirilmesi. Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
  • Yükseköğretim Kurulu. (2018, Mayıs 20). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Muzik_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf adresinden alındı