LOGIC YAZILIMININ VARSAYILAN EQ EKLENTİSİ İLE HARİCİ EQ EKLENTİLERİNİN SES SİNYALİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yaşanan teknolojik gelişmelerin müzik alanına sıçraması ile önceleri dış ünite olarak kullanılan sinyal işlemci cihazlar, özellikle 2000 yılı itibariyle yazılım olarak bilgisayarlarda kullanılan kayıt programları içerisinde yerlerini almaya başladılar. Sinyal işlemcilerin pek çok farklı firma çatısı altında geliştirilmesi, ses kayıt teknolojileri ile ilgilenenler ya da ilgilenmek isteyenlere seçenekleri de beraberinde getirdi. Bu doğrultuda araştırma, Logic yazılımının varsayılan EQ eklentisi ile sıklıkla tercih edilen harici EQ eklentilerinin ses sinyaline olan etkilerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Araştırma, hali hazırda var olan durum içerisinde karşılaştırma yapılması amacı taşıdığından, betimsel çalışmalara yönelik boyutlar içermektedir. Bu doğrultuda, araştırmanın, sağlıklı ve uygun bir şekilde ilerleyebilmesi için, çalışmada betimsel araştırmalarda sıklıkla kullanılan tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmada, alt problemler dahilinde farklı yazılım firmalarının geliştirdiği EQ eklentileri üzerinde gerekli ölçümler yapılmış, bu ölçümler analiz edilmiş ve elde edilen veriler bulgular olarak sunulmuştur. Araştırmada, elde edilen bulgular dahilinde sonuçlara yer verilmiş ve bu sonuçlar ışığında öneriler sunulmuştur.

A Comparison of The Effects of Logic Software’s Internal Equalizer Plug-In and External Equalizer Plug-Ins on Audio Signals

With the spread of technological developments in the field of music, signal processor devices, which were used as exterior units before, have started to take their place in recording programs used in computers as software, especially as of 2000. The development of signal processors under the roof of many different companies has brought options for those interested in sound recording technologies. The research aims to compare the effects of the internal equalizer plug-in of the Logic software and the frequently preferred external equalizer plug-ins on the audio signal. Since the research aims to make comparisons in the current situation, it includes dimensions for descriptive studies. The survey model, frequently used in descriptive research, was preferred in the study for the research to proceed in an appropriate way. In the research, necessary measurements were made on the EQ plug-ins developed by different software companies within the sub-problems, these measurements were analyzed and the obtained data were presented as findings. In the research, the results were included within the findings and suggestions were presented in the light of these results.

___

 • Chitwood, M. R. & Vaughn, K. E. (2018). Cognitive Performance and Sounds: The Effects of Lyrical Music and Pink Noise on Performance. The NKU Journal of Student Research, Volume 1.
 • Elmas, E. & Güler N.F. (2013). Radyo ve TV Yayıncılığının Ses Boyutu ve Stüdyo Akustiğinin Düzenlenmesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2 (2).
 • Deery, J. (2007). The ‘Real’ History of Real-Time Spectrum Analyzers A 50-Year Trip Down Memory Lane. Sound and Vibration.
 • Işıkhan, C. (2013). Müzikte Teknolojik Süreç ve Süreçteki Değişimiyle Türkiye’de Müzik Teknolojisi Eğitimi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl:1, Sayı: 1, 102-111.
 • J. Rämö & V. (2014). Välimäki. Optimizing a High-Order Graphic Equalizer for Audio Processing. IEEE Signal Processing Letters, Vol. 21, No. 3, pp. 301-305. DOI: 10.1109/LSP.2014.2301557.
 • Kakı, S. (2011). Müzik Teknolojileri Kullanımı ve Temsili Temsil Etmek. Porte Akademik: Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi. Yıl:1, Sayı:2.
 • Karakaya, İ. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. A. Tanrıöğen. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 57-83. Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Savage, S. (2014). Mixing and Mastering In the Box. Oxford University Press, America.
 • Stark, S. H. (2004). Live Sound Reinforcement- a Comprehensive Guide to P.A. and Music Reinforcement Systems and Technology. Vallejo, CA.
 • Truesdell, C. (2007). Digital Audio Production- The Professional Music Workflow with Mac OS X. Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana.
 • Walzer, D.A. (2016). Software-Based Scoring and Sound Design. Music Educators Journal. DOI: 10.1177/0027432116653449.