KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ BENİMSEMESİNDE EĞİTİM VE MÜZİĞİN ETKİSİ

Osmanlı İmparatorluğunun adayı fethiyle çoğalmaya başlayan Türk nüfus beraberinde kültürel değerlerini de taşımıştır. Klasik Türk müziği ve Mevlevi müziğinin yaygın olduğu dönemin ardından, Avrupa müziği, rock ve etnik-pop müzik Kıbrıs Türk müzik kültürü içerisinde yerini almıştır. Kıbrıs Türk müziği, çatışmaların başlamasıyla birlikte kendi kabuğuna çekilen Kıbrıslı Türklerin özgürlük ve bağımsızlık çağrılarını dile getiren önemli bir araç olmuştur. Savaş yıllarında verilen bağımsızlık mücadelesi Türk kimliğinin daha çok benimsenerek, özümsenmesine, milliyetçilik anlayışının da daha derinden hissedilmesine neden olmuştur. Kıbrıslı Türk besteciler o dönemde besteledikleri şarkılarında bağımsızlık, Türklük ve Türkiye’ye bağlılık konularını işlemişlerdir. Milliyetçilik hareketi azınlık durumuna düşen, öz kimliğini kaybetmek istemeyen Kıbrıslı Türkler için yerel müziklerde uzun yıllar etkisi hissedilen sözlerle yerini bulmuştur. Bu araştırma da Kıbrıs Türk toplumunda müzik ve eğitimin milliyetçiliğin gelişimini nasıl etkilediği sorgulanmıştır. Araştırmada döküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma konusunu içeren basılı ve elektronik kaynaklar belgesel tarama yöntemi ile toplanmıştır. Veriler tarihsel ve sosyolojik yönleri değerlendirilerek analiz edilmiştir. Çalışmanın alt boyutları; “İngiliz Yönetiminde Eğitim Politikası”, “Türkiye (Anadolu) Etkisi ve Milliyetcilik Olgusu”, “Radyonun Misyonu”, “Kıbrıs Türk Milliyetçiliğinin Gelişmesinde Siyaset, Politika ve Eğitim Etkisi”, “Atatürk İlke ve İnkılaplarının Kıbrıs Türk Milliyetçiliğine Etkileri” ve “Kıbrıs Türk Yerel Müziğine Yansımaları” olarak oluşturulmuştur.

THE EFFECT OF EDUCATION AND MUSIC ON TURKISH CYPRIOT COMMUNITY’S ADOPTION TO TURKISH NATIONALISM

Turkish population, which began to increase after the conquest of the island by Ottoman Empire, brought with it some cultural values. After a period dominated by Classical Turkish music and Mevlevi music, European music, rock music and ethnic-pop music took its place in Turkish Cypriot music. Turkish Cypriot music became an essential instrument in reflecting the calls for freedom and independence of Turkish Cypriots, who isolated themselves when the conflicts started. The struggle for independence in the years of war led to adapt and internalize Turkish identity more and to feel nationalism philosophy even more deeply. Turkish Cypriot composers of the period treated independence, Turkism and commitment to Turkey as topics in the songs they composed. The nationalist movement has found its place in the local music for many years for Turkish Cypriots who have become a minority and do not want to lose their identity. This study questions the impact of music and education in Turkish Cypriot society on the development of nationalism. Document analysis method was used in the study. Printed and electronic sources related to the subject of the study were collected through documentary screening method. Data were analyzed by evaluating their historical and sociological aspects. The sub-dimensions of the study were formed as “Educational Policy in British Administration”, “Turkey (Anatolia) Effect and Nationalism Phenomenon”, “Mission of Radio”, “Politics, Policy and Education Effect on the Development of Turkish Cypriot Nationalism”, “Effects of Atatürk's Principles and Revolutions on Turkish Cypriot Nationalism” and “its Reflections on Turkish Cypriot Local Music”.

___

  • Çapa, M. (2016). Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında Kıbrıs’ta eğitim teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in raporu. Tarih İncelemeleri Dergisi, 31(1), 99-114.