MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÜZEL SANATLAR LİSESİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİ KAZANIMLARINA ULAŞMA DÜZEYLERİ

Bu araştırmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının güzel sanatlar lisesi bireysel ses eğitimi dersi kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemektir. Araştırma bir tarama çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılı ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dallarındaki ses eğitimcileri (n=21) ve güzel sanatlar lisesi mezunu olan, ses eğitimi dersi alan ve bu derse devam eden 1 ve 2. sınıf öğrencileri (n=206) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ses eğitimcileri ve müzik öğretmeni adayları için iki ayrı formda geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ses eğitimcilerinin görüşlerine göre; müzik öğretmeni adaylarının güzel sanatlar lisesi bireysel ses eğitimi dersi kazanımlarına ulaşma düzeylerinin kazanımların büyük çoğunluğu açısından orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Müzik öğretmeni adaylarının görüşlerine göre ise; güzel sanatlar lisesi bireysel ses eğitimi dersi kazanımlarına ulaşma düzeylerinin, kazanımların büyük çoğunluğu açısından yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca, ses eğitimcileri ve müzik öğretmeni adaylarının bireysel ses eğitimi dersi kazanımlarına ulaşma düzeylerine ilişkin görüşlerinin kazanımların büyük çoğunluğu açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÜZEL SANATLAR LİSESİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİ KAZANIMLARINA ULAŞMA DÜZEYLERİ

Bu araştırmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının güzel sanatlar lisesi bireysel ses eğitimi dersi kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemektir. Araştırma bir tarama çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılı ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dallarındaki ses eğitimcileri (n=21) ve güzel sanatlar lisesi mezunu olan, ses eğitimi dersi alan ve bu derse devam eden 1 ve 2. sınıf öğrencileri (n=206) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ses eğitimcileri ve müzik öğretmeni adayları için iki ayrı formda geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ses eğitimcilerinin görüşlerine göre; müzik öğretmeni adaylarının güzel sanatlar lisesi bireysel ses eğitimi dersi kazanımlarına ulaşma düzeylerinin kazanımların büyük çoğunluğu açısından orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Müzik öğretmeni adaylarının görüşlerine göre ise; güzel sanatlar lisesi bireysel ses eğitimi dersi kazanımlarına ulaşma düzeylerinin, kazanımların büyük çoğunluğu açısından yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca, ses eğitimcileri ve müzik öğretmeni adaylarının bireysel ses eğitimi dersi kazanımlarına ulaşma düzeylerine ilişkin görüşlerinin kazanımların büyük çoğunluğu açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

___

 • Alpaslan, M. (2017). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin biyoloji ve fizik derslerindeki kaynak yönetimi stratejilerin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(2), 197-211.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelik, S. (2014). Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi derslerinde öğretilen eserlerin antolojisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Çevik, S. (1999). Koro eğitimi, yönetimi ve teknikleri (2. baskı). Ankara: Yurtrenkleri Yayınevi.
 • Çevik, S. (2015). Koro eğitimi ve yönetimi (2. baskı). Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
 • Erdoğan, S. (2008). Ses eğitiminde terminoloji ve temel kavramlar bazında öğrenci yeterliliklerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Malkoç, T. (2012). Gevşeme tekniklerinin ses eğitimine katkısı üzerine bir inceleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 101-109.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2016). Güzel sanatlar lisesi bireysel ses eğitimi dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20199269128763 web adresinden 20 Kasım 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Mustan, H. (2010). Anadolu güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü 12. sınıf öğrencilerinin bireysel ses eğitimi dersinde karşılaştıkları zorluklar üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Öztürk, F. (2003). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda ses eğitiminin önemi ve bireysel ses eğitimi dersi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 79-85.
 • Öztürk, F. (2004). Gazi eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği anabilim dalında çalgısı şan olan öğrencilerin ses eğitiminden beklentileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-189.
 • Rosenthal, R. (1991). Meta-analytic procedures for social research (2th ed.). Newbury Park, CA: Sage.
 • Sönmez, V., Alacapınar, F. (2017). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sünbül, A. M. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri (5. baskı). Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.
 • Tonya, A. (2008). Eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde bireysel ses eğitimi dersinde karşılaşılan sorunların öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Töreyin, A. M. (2008). Ses eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yöntemler (1. baskı). Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Yiğit, V. (2014). Güzel sanatlar lisesi bireysel ses eğitimi dersi öğretim programının uygulamasında karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri ile incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, (2018). Müzik öğretmenliği lisans programı. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans Programlari/Muzik_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf web adresinden 14 Aralık 2020 tarihinde edinilmiştir.