Isolation of Kytococcus sedentarius from a case of pitted keraltolysis

Pitted keratolizis (PK) çeşitli etkenlerin neden olduğu, primer olarak ayakları nadiren de palmar bölgeyi etkileyen enfeksiyöz bir hastalıktır. Yirmi İki yaşında erkek hasta, ayağın plantar yüzünde, özellikle de topuklarda olan, tipik krater benzeri çukurcuklarla başvurdu. Deri kazıntı örneğinde direkt bakıda gram (+) kokkuslar görüldü ve kültürde Kytococcus sedentarius izole edildi. Oral eritromisin ve topikal fusidik asid krem tedavisi ile üç haftada tam iyileşme elde edildi.

Bir pitted keratolizis olgusundan Kytococcus sedentarius izolasyonu

Pitted keratolysis (PK) is an infectious disease primarily affecting the feet and, occasionally, the palms of the hand associated with various causative agents. A 22-year-old man presented with PK, demonstrating the typical crateriform pits on the plantar surface of the feet, mainly on heels. On skin scraping, Gram(+) cocci were demonstrated, and in the culture Kytococcus sedentarius was isolated. Complete clearence occured following a three-week administration of oral erythromycin and application of topical fusidic acid cream.

___

1. Lee HJ, Roh KY, Ha SJ, Kim JW. Pitted keratolysis of the palm arising after herpes zoster. Br J Dermatol 1999; 140:974-5.

2. Hay RJ, Adriaans BM. Bacterial infections. Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breathnach SM ed. Textbook of Dermatology.5th ed. London: Blackwell Scientific Publication, 1999:1097-1179.

3. Takama H, Tamada Y, Yano K, Nitta Y, Ikeya T. Pitted keratolysis:clinical manifestations in 53 cases. Br J Dermatol 1997;137:282-5.

4. Bannerman TL. Staphylococcus, Micrococcus, and other catalase-positive cocci that grow aerobically. Murray PR, Baron EJO,Jargensen JH, Pealler MA, Volken RH ed. Manual of Cinical Microbiology. 8th ed. Washington: ASMPress 2003.348-404

5. Shelley WB, Shelley ED. Coexistent erythrasma, trichomycosis axillaris and pitted keratolysis. An overlooked corynobacterium triad? J Am Acad Dermatol 1982; Dec;7(6):752-7.

6. Gillum RL, Qadri SMH, Al-Ahdal MN et al. Pitted keratolysis:a manifestation of human dermatophilosis. Dermatologica 1988;177(5):305-8.

7. Nordstrom KM, McGinley KJ, Cappiello L. Pitted keratolysis: the role of Micrococcus sedentarius. Arch Dermatol 1987; 123:1320-5.

8. Longshaw CM, Wright JD, Farrell AM, Holland KT. Kytococcus sedentarius, the organism associated with pitted keratolysis,produces two keratin-degrading enzymes. J Appl Microbiol 2002;93(5):810-6.

9. Almaida HL, Castro LAS, Rocha NEM. Abrantes VL. Ultrastructure of pitted keratolysis. Int J Dermatol 2000; 39:698-709.

10. Odom RB, James WD, Berger TG. Bacterial infections, in Andrew’s Diseases of the Skin, ninth edition, WB Saunders Company,London,2000,p.307-57.

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

38b14.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Rhesus alloimmunizasyonu olan gebeliklere yaklaşım: Olgu sunumu

Sermet SAĞOL, Fuat AKERCAN, Solmaz Pınar YILDIZ, Mert KAZANDI, Teksin ÇIRPAN

Akral miksoinflamatuar fibroblastik sarkom (distal ekstremitenin miksohyalin yangısal tümörü:) olgu sunumu

Enver VARDAR, Sibel DEMİR, Hakan POSTACI

Adölesan sıçan beyninde antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyon düzeyleri

Nazan UYSAL, Sevil GÖNENÇ, Ataç SÖNMEZ, İlkay AKSU, Ayça TOPÇU, Berkant Muammer KAYATEKİN, Osman AÇIKGÖZ

Safra kesesi kanserinde tanı ve tedavi: Kötü prognoz

MEHMET YILDIRIM, Nazif ERKAN, A. Kemal KAYAPINAR

Subkutan heparin uygulamasında ilacın veriliş süresinin ekimoz, hematom ve ağrı üzerine etkisinin incelenmesi

Ayten ZAYBAK, Leyla KHORSHID

Morgagni hernisi: Nadir bir akut batın nedeni

Nazif ERKAN, Yılmaz Birgül AVCI, MEHMET YILDIRIM, Alper Fırat POLAT

Peutz-Jeghers sendromu ve jejunal intussussepsiyon: Bir olgunun sunumu

Özer MAKAY, M. Gökhan ÜNSAL, Erhan AKGÜN, Halit OSMANOĞLU

131 invaziv duktal karsinom olgusunda, C-ERBB-2 artmış ekspresyonunun, histopatolojik ve immünhistokimyasal prognostik faktörlerle karşılaştırılması

Ebru ARABACI, Gülay BİLİR, Işın PAK, Ali E. DEMİRBAĞ

Sekiz haftalık iki farklı yürüme programının orta yaşlı kadınlarda aerobik kapasite, kan lipid profili ve homosistein düzeyleri üzerine etkileri

Gürbüz BÜYÜKYAZI, CANAN TIKIZ, Cevval ULMAN, Hakan TIKIZ, Bekir Sami UYANIK

Effects systemic fluoride intake on rat gastric mucosa

Elbek Çiğdem ÇUBUKÇU