Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri

Amaç: Görüntüleme yöntemlerinin kullanımının artmasıyla birlikte adrenal insidentaloma tespit edilme oranı da artmıştır. Bu çalışmada adrenal insidentalomalı vakalarımızın klinik özelliklerini sunuyoruz. Gereç ve Yöntem: Şubat 2013 ve Şubat 2014 tarihleri arasında Ege Üniveristesi Endokrin polikliniğimize başvuran adrenal insidentalomalı hastalarımızın kayıtları incelendi. Yaş, cinsiyet, komorbidite, lokalizasyon, büyüklük, fonksiyon, operasyon şekli ve histolojik bulguları retrospektif olarak kaydedildi. Bulgular: Toplam 80 hastanın 55’i kadın (%68.7), 25’i erkekti (%31.3). Ortalama yaş 55.7 (30-72) olarak bulundu. Adrenal adenomların sıklıkla 50-60 yaş aralığında olduğu görüldü. Lokalizasyon açısından analiz yapıldığında, adrenal kitlelerin %51.3’nün solda, %38.5’nin sağda, %10.2’sinin bilateral olduğu tespit edildi. Verisi incelenen 80 hastadan hormonal taranması yapılan 76 hastanın verileri analiz edildiğinde; adrenal kitlelerin %73.7’sinin nonfonksiyone olduğu tespit edildi. Hastaların %19.7’sine subklinik Cushing sendromu (1 mg DST’nde eşik değer 1.8 μg/dL alındığında), %5.3’ünde feokromositoma, %1.3’ünde Conn sendromu tanısı kondu. Bir mg DST’nde eşik değer 5μg/dL alındığında subklinik Cushing sendromu oranı %2.6’ya geriledi. Adrenalektomi uygulanan 17 hastadan verilerine ulaşılabilen 10 hastada kapalı adrenalektomi ve 5’inde robotik cerrahi ile adrenalektomi uygulandığı görüldü. Patolojik verileri analiz edildiğinde; 9 adenom, 4 feokromositoma, 2 myelipoma ve 1 onkositom tespit edildi. Sonuç: Kliniğimizdeki adrenal insidentaloma vakalarındaki özellikler genel olarak literatür verisiyle uyumu bulunmuştur. Ancak subklinik Cushing sendromunda alınan tanı kriterine göre oran değişiklik gösterebilmektedir. Bir mg DST sonrası eşik değer 1.8 μg/dL alındığında testin spesifisitesi azalabilmektedir.

Clinical features of 80 cases with adrenal incidentaloma

Aim: The detection rate of adrenal incidentaloma with the increasing use of imaging techniques has increased. In this study, we present the clinical features of our cases with adrenal incidentaloma. Materials and Methods: We investigated the data of the cases with adrenal incidentaloma admitted to Endocrine clinic of Ege University between February 2013 and February 2014. Age, sex, comorbidity, localization, size, function, operation method, histological findings were retrospectively recorded. Results: Out of 80 patients, 55 were female (68.7%) and 25 were male (31.3%). Mean age was 55.7±9.7 (30-72). Adrenal incidentaloma was often found between 50 and 60 years of age. In the localization analysis, 51.3% of adrenal mass was detected on the left side, 38.5% on the right and 10.2% was bilateral. When 76 out of 80 patients undertook a hormonal analysis, 73.7% of the adrenal masses were found to be non-functioning. 19.7% of our patients were diagnosed as subclinical Cushing syndrome (when threshold value was taken as 1.8μg/dL in 1mg dexamethasone suppression test-DST), 5.3% pheochromocytoma and 1.3% Conn syndrome. When threshold value was taken as 5μg/dL in 1mg DST, the rate of subclinical Cushing syndrome decreased to 2.6%. Out of 17 patients underwent adrenalectomy, it was observed in the ones with available medical reports that 10 patients were operated with laparoscopic and 5 with robotic surgery. In the pathological data analysis, there were 9 adenoma, 4 pheochromocytoma, 2 myolipoma and 1 oncocytoma. Conclusion: The features of our cases with adrenal incidentaloma were generally found to be in compliance with the the literature data. However, the number of the patients with subclinical Cushing syndrome after 1mg DST may vary according to threshold values. When threshold value was taken as 1.8 μg/dL in 1mg DST, specificity of the test may decrease.

___

1. Osella G, Terzolo M, Boretta G, et al. Endocrine evaluation of incidentally discovered adrenal masses (incidentalomas). J Clin Endocrinol Metab 1994;79(6):1532-9. 2. Mateo-Gavira I, Vilchez-López FJ, Larrán-Escandón L, Ojeda-Schuldt MB, Tinoco CL, Aguilar-Diosdado M. Should the monitoring protocols for adrenal incidentalomas be changed? Cir Esp 2015;93(1):30-3. 3. Young WF Jr. Management approaches to adrenal incidentalomas. A view from Rochester, Minnesota. Endocrinol Metab Clin North Am 2000;29(1):159-85. 4. Barzon L, Sonino N, Fallo F, Palu G, Boscaro M. Prevalence and natural history of adrenal incidentalomas. Eur J Endocrinol 2003;149(4):273-85. 5. Bovio S, Cataldi A, Reimondo, et al. Prevalence of adrenal incidentaloma in a contemporary computerized tomography series. J Endocrinol Invest 2006;29(4):298-302. 6. Jongho K, Kwi HB, Yeon KC, et al. Clinical caharacteristics for 348 patients with adrenal incidentaloma. Endocrinol Metab 2013;28(1):20-5. 7. Grumbach MM, Biller BM, Braunstein GD, et al. Management of the clinically inapparent adrenal mass ("incidentaloma"). Ann Intern Med 2003;138(5):424-9. 8. Libè R, Dall'Asta C, Barbetta L, et al. Long-term follow-up study of patients with adrenal incidentalomas. Eur J Endocrinol 2002;147(4):489-94. 9. Korobkin M, Lomberdi TJ, Alisen AM, et al. Characterization of adrenal masses with chemical shift and godolinum enhanced MR imaging. Radiology 1995;197(2):411-8. 10. Tutuncu NB, Gedik O. Adrenal incidentaloma: Report of 33 cases. J Surg Oncol 1999;70(4):247-50. 11. Barzon L, Fallo F, Sonino N, Boscaro M. Development of overt Cushing’s syndrome in patients with adrenal incidentalomas. Eur J Endocrinol 2002;146(1):61-6. 12. Yoon YC, Sunghwan S, Ji YJ, et al. Clinical characteristics and follow-up of Korean patients with adrenal incidentalomas. Korean J Intern Med 2013;28(5):557-64. 13. Mantero F, Terzolo M, Arnaldi G, et al. A survey on adrenal incidentaloma in Italy. Study Group on Adrenal Tumors of the Italian Society of Endocrinology. J Clin Endocrinol Metab 2000;85(2):637-44. 14. Kloos RT, Gross MD, Francis IR, Korobkin M, Shapiro B. Incidentally discovered adrenal masses. Endocr Rev 1995;16(4):460- 84. 15. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2014 Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Kılavuzu. [10.11.2014]. http://www.turkendokrin.org/files/file/ADRENAL_TTK_web.pdf.

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

37.9b14.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Results of subconjunctival 5-fluorouracil in the management of bleb failure: A case series

İHSAN YILMAZ, SEVİL KARAMAN ERDUR, Ebru Demet AYGIT, Ahmet DEMİROK

Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri

Nilüfer KUTBAY ÖZDEMİR, Esma PEHLİVAN, ÖZER MAKAY, BANU PINAR ŞARER YÜREKLİ, Mehmet ERDOĞAN, Şevki ÇETİNKAL, Gökhan ÖZGEN, Füsun SAYGILI

Diagnosis and differential diagnosis of para-articular chondroma of popliteal fossa: A very rare location

Berne Dirim METE, MERVE GÜRSOY BULUT, Donald RESNICK

A case of pseudotumor cerebri associated with idiopathic hypopara-thyroidism and vitamin B12 deficiency

Pınar AKGÜL, Müge ÖZSAN, Remzi YİĞİTER, Aylin AKÇALI, AYŞE MÜNİFE NEYAL, Sema GEYİK, Mustafa YILMAZ, Mehmet Ali ELÇİ

Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi

Sıtkı ÜN, Yüksel YILMAZ, GÖKHAN KOÇ, HAKAN TÜRK, Osman KOCA, Fırat AKDENİZ

Bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran adelosanlardaki riskli davranışların değerlendirilmesi

Zahide YALAKİ, Fatma ÇETİN, Yıldız Bilge DALLAR

Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmes

SUNDE YILMAZ SÜSLÜER, Burçin KAYMAZ TEZCAN, VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ, ASLI TETİK VARDARLI, DUYGU DÖNDÜ AYGÜNEŞ JAFARI, AYŞEGÜL DALMIZRAK, .Çağdaş AKTAN, Ali Şahin KÜÇÜKASLAN, Tuğçe BALCI, Çağla KAYABAŞI, Besra YELKEN ÖZMEN, NUR SELVİ GÜNEL, Çığır AVCI BİRAY, BUKET KOSOVA, FATMA ZUHAL EROĞLU, Serap AKSOYLAR, Nazan ÇETİ

Piperasilin/tazobaktama bağlı nötropeni gelişen bir olgu sunumu

Bedia SUNTUR MUTAY, FERİT KUŞCU, Hava KAYA, Perihan Aylin DALKIRAN

Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi ile intakt atrial septum birlikteliği: Nadir bir konjenital anomali

Onur IŞIK, Tolga BAŞ, Murat KOÇ, Hakan AYDIN, Ali KUTSAL

Polis meslek yüksekokulu öğrencilerinde sigara kullanımına yönelik görüş ve tutumun değerlendirilmesi

GÖRKEM YARARBAŞ, DEMET HAVAÇELİĞİ ATLAM