Polis meslek yüksekokulu öğrencilerinde sigara kullanımına yönelik görüş ve tutumun değerlendirilmesi

Amaç: Polislik mesleği, sigara kullanımı açısından riskli meslek grupları içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, polis meslek yüksekokulu öğrencilerinin sigara kullanımının ve sigaraya ilişkin görüş ve tutumlarının araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada basit tesadüfi örneklem metodundan yararlanıldı. Anket, 810 kişilik evrenden 1. ve 2. sınıflarında okuyan 294 öğrenciye sınıf ortamında uygulandı. Araştırmada, sigara kullanımı, sigara içme nedenleri, bırakma nedenleri ve sigara yasakları konusunda hazırlanan 10 soruluk anket formu kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların %33.7’si sigara kullanıcısı olarak bulundu. Sigaraya başlama yaşı 7-19 arasında olup, haftalık paket kullanımı ortalama 4.4±2.8 idi. Sigara kullanımı olan ve olmayanlar arasında sigara içme nedenleri ve sigaranın bırakılmasında profesyonel destek alınmasının gerekliliği konusunda anlamlı farklılık bulundu (p

Evaluation of opinions and attitudes of cigarette use in police vocational high school students

Aim: Police profession is located in occupational risk groups in terms of smoking consumption. The aim of this study is to investigate smoking habits and opinions and attitudes of cigarette use in police vocational high school students. Materials and Methods: Simple random sample method was utilized in the research. The questionnaire was applied to 294 out of 810 students in their classrooms who were first and second year students. In this study, 10-question survey form consisted of cigarette use, reasons for smoking and cessation of smoking, and smoking bans. Results: Current smokers were found as 33.7% of participants. Age to start smoking was between 7 and 19, the mean use of cigarette packs per week was 4.4±2.8. A significant difference was found between smokers and non- smokers in terms of reasons for smoking and necessity to take professional support for smoking cessation (p< .05). There was no significant difference between two groups about reasons for cessation of smoking. Conclusion: In this study, the smoking prevalence (33.7%) in the police vocational high school students was found similar to other university students. It was observed that smoking rates were decreased when compared with studies in the literature. The results show that there are significant differences between smoking and non-smoking groups in terms of opinions about cigarette use.

Kaynakça

1. Nakajima H. Message from the Director General of World Health Organisation for world no tobacco day. WHO Tobacco Alert. Internet Edition-Advisory Kit 1996;4:50-1.

2. Başer S, Hacıoğlu M, Evyapan F, Özkurt S, Kıter G, Zencir M. Denizli İl Merkezinde Yaşayan Erişkinlerin Sigara İçme Özellikleri. Türk Toraks Dergisi 2007;8(3):179-84.

3. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye Raporu 2012. www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 31.08.2012).

4. Aslan D, Şahin A. Sigara ile mücadele konusunda yapılmış bir çalışmada kullanılan akran danışmanlığı yöntemi ile ilgili kısa bir rapor. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni 2003;24(2):11-2.

5. Çakmak D, Evren C. Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları. İstanbul: Özgül Matbaacılık; 2006;102-4.

6. Tanter RE, Sambrano S, Dunn MG. Predictive variables by developmental stages: A center for substance abuse. Prevention Multisite Study, Psychol Addict Behav 2002;16(4 Suppl):S3-10.

7. Özcebe H, Güçiz Doğan B, İnal E, Haznedaroğlu D, Bertan M. Üniversite öğrencilerinin sigara içme davranışları ve ilişkili sosyodemografik özellikler. Türk Toraks Dergisi 2014;15(1):42-8.

8. T.C. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye Raporu 2010. Ankara: Anıl Matbacılık; 2010:37-75.

9. World Health Organization. The tobacco atlas. [cited 01 June 2012] http://www.who.int/tobacco/statistics/tobacco_atlas/en/.

10. Kutlu R, Çivi S, Karaoğlu O. The relationship between the frequency of smoking and depression among police officers. TAF Prev Med Bull 2008;7(1):31-8.

11. Richmond RI, Wodak A, Kehoe L, Heather N. How healthy are the police? A survey of life-style factors. Addiction 1998;93(11):1729-37.

12. Deveci SE, Güler H, Deveci F, Açık Y, Muz MH. Elazığ emniyet teşkilatı personelinin sigara içme davranışları, bağımlılık düzeyleri ve sigara-sağlık ilişkisine yaklaşımları. Solunum Hastalıkları 2005;16(1):12-7.

13. Açık Y, Polat SA, Deveci E. Bir polis okulu öğrencilerinde sigara kullanım sıklığı araştırması. AÜTD 2001;33(1):23-7.

14. Hasim TJ. Smoking habits of students in college of applied medical science. Saudi Med J 2000;21(1):76-80.

15. Onal AE, Tumerdem Y, Ozel S. Smoking addiction among university students in Istanbul. Addict Biol 2002;7(4):397-402.

16. Havaçeliği D. Partner ilişkilerindeki ilişki bağımlılığının ebeveyn bağlanma biçimleri ve madde kullanımı ile ilişkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezi 2013.

17. Marakoğlu K, Erdem D, Çivi S. Konya’da ilköğretim okullarındaki öğretmenler arasında sigara içme durumu. Türk Toraks Dergisi 2007;8(1):37-40.

18. Çoban SA, Sungur G. Öğretmenlerin sigara kullanım konusundaki davranışları ve görüşleri. Türk Toraks Dergisi 2013;14(2):98- 102.

19. Açık Y, Gülbayrak C, Deveci E, Ozan T. Elazığ Polis Okulu’nda düzenlenen "sigarayı bırak kazan" kampanyasına katılan öğrencilerin başarı durumları. Fırat Tıp Dergisi 2002;7(3):823-7.

20. Dabak Ş. Sigara ve sağlık. In: Tür A (editör). Sigaranın Bilimsel Yüzü. İstanbul: Logos Yayıncılık; 2004:1-32.

21. Ögel K. Sigara, alkol ve madde kullanım bozuklukları: Tanı, tedavi ve önleme. İstanbul: Yeniden Yayınları; 2010:7-9

22. Yorgancioglu A, Esen A. Cigarette dependence and physicinas. Turkish Thoracic J 2000;1(2):90-5.

23. Çelik P, Ayşen E, Yorgancıoğlu A, Şen SF, Topçu F. Manisa ilinde lise öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları. Türk Toraks Dergisi 2000;1(1):61-6.

24. Karlıkaya C, Öztuna F, Solak ZA, Özkan M, Örsel O. Tütün kontrolü. Türk Toraks Dergisi 2006;7(1):51-64.

Kaynak Göster

921 432

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Results of subconjunctival 5-fluorouracil in the management of bleb failure: A case series

İHSAN YILMAZ, SEVİL KARAMAN ERDUR, Ebru Demet AYGIT, Ahmet DEMİROK

Bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran adelosanlardaki riskli davranışların değerlendirilmesi

Zahide YALAKİ, Fatma ÇETİN, Yıldız Bilge DALLAR

Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmes

SUNDE YILMAZ SÜSLÜER, Burçin KAYMAZ TEZCAN, VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ, ASLI TETİK VARDARLI, DUYGU DÖNDÜ AYGÜNEŞ JAFARI, AYŞEGÜL DALMIZRAK, .Çağdaş AKTAN, Ali Şahin KÜÇÜKASLAN, Tuğçe BALCI, Çağla KAYABAŞI, Besra YELKEN ÖZMEN, NUR SELVİ GÜNEL, Çığır AVCI BİRAY, BUKET KOSOVA, FATMA ZUHAL EROĞLU, Serap AKSOYLAR, Nazan ÇETİ

Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi ile intakt atrial septum birlikteliği: Nadir bir konjenital anomali

Onur IŞIK, Tolga BAŞ, Murat KOÇ, Hakan AYDIN, Ali KUTSAL

Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi

Sıtkı ÜN, Yüksel YILMAZ, GÖKHAN KOÇ, HAKAN TÜRK, Osman KOCA, Fırat AKDENİZ

Diagnosis and differential diagnosis of para-articular chondroma of popliteal fossa: A very rare location

Berne Dirim METE, MERVE GÜRSOY BULUT, Donald RESNICK

Polis meslek yüksekokulu öğrencilerinde sigara kullanımına yönelik görüş ve tutumun değerlendirilmesi

GÖRKEM YARARBAŞ, DEMET HAVAÇELİĞİ ATLAM

Piperasilin/tazobaktama bağlı nötropeni gelişen bir olgu sunumu

Bedia SUNTUR MUTAY, FERİT KUŞCU, Hava KAYA, Perihan Aylin DALKIRAN

Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri

Nilüfer KUTBAY ÖZDEMİR, Esma PEHLİVAN, ÖZER MAKAY, BANU PINAR ŞARER YÜREKLİ, Mehmet ERDOĞAN, Şevki ÇETİNKAL, Gökhan ÖZGEN, Füsun SAYGILI

A case of pseudotumor cerebri associated with idiopathic hypopara-thyroidism and vitamin B12 deficiency

Pınar AKGÜL, Müge ÖZSAN, Remzi YİĞİTER, Aylin AKÇALI, AYŞE MÜNİFE NEYAL, Sema GEYİK, Mustafa YILMAZ, Mehmet Ali ELÇİ