Doğal Mirasımıza Bir Katkı: Anıt Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.)

Öz Doğal mirasımızın bir parçası olan anıt ağaçlar yöre tarihine ışık tuttuğu ve geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluşturduğu için büyük bir öneme sahiptirler. Günümüze değin yapılmış olan çalışmalarla 23 adet anıt doğu ladini bireyi tespit edilmiştir. Doğu ladini, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde genellikle 900 (1000)–2000 (2200) m. yükseltiler arasında denize dönük nemli yamaçlarda yayılış göstermektedir. Bu araştırma ile Şalpazarı (Trabzon) yöresinde boyutsal anıt ağaç olarak değerlendirilebilecek bir doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link.) bireyinin tanıtılması amaçlanmıştır. Yapılan ölçümler sonucu anıt doğu ladininin yaklaşık olarak 470 yaşında, 60 m boyda ve 178 cm kabuklu göğüs (d1.30) çapında olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

Akbulut, S., Sakıcı, O.E., Özkan, Z.C. ,2004. Two monumental trees in Hemşin region. K.Ü. Artvin Orman Fakültesi Dergisi 5(3-4) 200-203.

Anonim 2007a. Orman atlası OGM Gökçe Ofset Ltd. Şti. Ankara 88 s.

Anonim 2007b. [http://www.milliparklar.gov.tr/mpd/ta/tanitlar.asp] (erişim tarihi: 28.11.2007)

Asan, Ü. ,1987a. Türkiye ormanlarında saptanabilen anıt nitelikli ağaçların dünyadaki benzerleriyle karşılaştırılması. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri A 37 (2) 46-68.

Asan, Ü., 1987b. Anıt ormanlarımız (2) Doğu Karadeniz yöresinin anıt ormanları. Çevre ve Ormancılık Dergisi 3 28-33.

Düzenli A. Türkmen N. 1996. Monumental trees of Turkey 10: Kocasedir. The Karaca Arboretum Magazine 3(3) 143-144.

Fakir, H., 2005. Isparta sığla ormanı tabiatı koruma alanı anıt ağaçları. S.D.Ü. Orman Fakültesi Seri:A 1 25-36 Isparta

Genç ,M., Güner, Ş. T. 2003. Göller Bölgesi’nin anıt ağaçları. Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü yayını Isparta.

Gül, A.U., Gümüş ,C. ,Yavuz, H., Eroğlu, M., Özkan ,Z.C., Demirci, A. 1999. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde saptanan bazı anıt ağaç ve meşcereler. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23 (Ek Sayı 3) 671-677.

Gümüş ,C. Yavuz, H., 1994. Gümüşhane Örümcek ormanlarında bir anıt meşcere. Gümüşhane Valiliği Kültür ve Sanat Dergisi 1(4) 4-15.

Gümüş, C., Gül, A., U., Özkan, Z. C., Demirci, A., Yavuz, H., Eroğlu, M., Demirel, Ö. 1999. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki anıt ağaç ve meşcerelerin belirlenmesi. TÜBİTAK Proje No: TOGTAG- 1516 Trabzon.

Güner, A. 1994a. Monumental trees of Turkey: 7. The Karaca Arboretum Magazine 2(4) 181-186.

Güner, A. 1994b. Monumental trees of Turkey: 5 Kocakasnak. The Karaca Arboretum Magazine 2(3) 133-134.

Güner, A. 1995. Monumental trees of Turkey: 9 Gökbulatan Fındık. The Karaca Arboretum Magazine 3(2) 87-89.

Güner, A. 1997. Monumental trees of Turkey: 13 Türbeçamı. The Karaca Arboretum Magazine 4(1) 43-46.

Karaca, H. 1992. Monumental trees of Turkey: 3 İkizpehlivan. The Karaca Arboretum Magazine 1(4) 159.

Karaca, H. 1993. Monumental trees of Turkey: 4 Kocahar. The Karaca Arboretum Magazine 2(2) 87-88.

Karaca, H. 1994. Monumental trees of Turkey: 6. The Karaca Arboretum Magazine. 2(3) 133-134.

Karaca, H. 1995. Monumental trees of Turkey: 8 Hıdırbey Çınarı. The Karaca Arboretum Magazine 3(1) 41-44.

Özçelik, H., Doğan, Ü. ,Tanrıver, H. 1998. Göller yöresinden bazı abide ağaçlar. Ekoloji Çevre Dergisi 7(26) 13-17.

Özçelik R. 2006. Mersin-Aydıncık ilçesi anıt dallı servileri (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill.) Gord.). S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2) 197-201.

Özdemir, Ü., Göncüoğlu, C., Tütüncü, G., Tanca, N., Tümer, A. 1986. Doğal anıtlar E.U. Journal of Science Fac. Ser. B vol. 8 221-230.

Kaynak Göster

APA Palabaş Uzun, S , Uzun, A , Terzioğlu, S . (2007). Doğal Mirasımıza Bir Katkı: Anıt Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (2) , 42-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4830/291070