Konumsal Orman Envanteri için Farklı Uzaktan Algılama Verilerinin Artvin Merkez Planlama Biriminde Karşılaştırılması

Öz Uzaktan algılama cisimlere temas etmeksizin hava fotoğrafları ve uydu görüntülerini kullanarak haritalama ve dijital görüntü işleme şeklinde veri elde etmektir. Doğal kaynaklara ait verileri depolama, analiz etme ve sunma konularında bir kaç metod bulunmaktadır. Bu süreçte uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi sistemleri oldukça önemli rol oynamaktadır. Uzaktan algılama verileri arazi kullanımında oluşan değişimleri orman amenajmanı, havza ve kent planlaması, su kaynakları ve doğal kaynak planlaması için detaylı bilgiler sağlamaktadır. Konumsal orman envanteri için farklı uzaktan algılama verilerinin doğruluk değerleri oldukça önemlidir. Bu nedenle meşcere tiplerinin belirlenmesi sırasında kullanılan uzaktan algılama verileri değerlendirilmiştir. Bu uzaktan algılama verileri; hava fotoğrafları (1/15000 ölçekli renki kızılötesi hava fotoğrafı) ve uydu görüntüleri (LANDSAT TM, IKONOS)’dir. Bu uzaktan algılama verilerinin hepsinde hedeflen meşcere tipleri haritası üretmektir. Bütün harita koordinatlandırma ve diğer analizler CBS (Arc Info 8,3) ve görüntü işleme yazılımıyla (ERDAS 8.6) yapılmıştır. Uzaktan algılama verilerini; veri maliyeti, zemin doğruluğu, hassasiyet, veri boyutu, RMS hataları, gerekli yazılım ve donanım gibi kısıtlarda karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak çıktı tablosunda tüm değerler ortaya konulmuştur. Yersel çalışmanın en pahalı çalışma ve IKONOS uydu görüntüsü yüksek hassasiyette ve düşük işlem zorluğunda olduğu görülmüştür. Seçilen veri hassasiyeti, maliyet, RMS hataları ve gerekli yazılım donanıma ilişkin ortak payda değişkenleri üzerinden sonuçlar değerlendirilmiştir.

Kaynakça

Çakır, G., 1999. Ormanların Dinamik Yapısının Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Analizi K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi X+ 94 Sayfa Trabzon.Çakır, G., 2006.

Orman Amenajman Planlamasında Gerekli Bilişimin Sağlanması İçin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi XII+127 Sayfa Trabzon.

Dees, M., Pelz, D.R., Koch, B., 1998. Integrating Satellite Based Forest Mapping With Landsat TM in a Concept of a Large Scale Forest Information System Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation 209-220.

Digital Globe 2001. Home page http://www.digitalglobe.com.

D.P.T. 2001. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu Yayın No DPT 2531-ÖİK.547 Ankara 539 s.

ERDAS. 1982-2004. ERDAS Field Guide. 6th Edition. Atlanta Georgia: ERDAS Inc.

ESRI. 1999-2004. Using Arc Map ISBN-1-879102-69-2 Redlands USA.

Jensen, R.J., 1996. Introductory Digital Image Processing A Remote Sensing P SA 318 p.erspective 2ndedition Prentice Hall Upper Saddle River New Jersey 07458 ISBN 0-13-205840-5 U

Lillesand, T. M., 1990 Remote Sensing and Geographic Information Systems Forest Science Chapter:13. Lillesand, T.M. & Kiefer R.W. 2000. Remote Sensing and Image Interpretation 4th Edition The Lehihg Pres NewYork USA 791 p.McCormick, N. 1999.

Satellite-based Forest Mapping Using The Silvics Software Space Applications Institute EGEO Commission of The European Communitues Joint Research Centre I-21020 ISPRA (VA) Italy 13-28. Space Imaging. 1999. Available From http://www.spaceimaging.com

Kaynak Göster

APA Çakır, G , Köse, S , Zeki Başkent, E . (2007). Konumsal Orman Envanteri için Farklı Uzaktan Algılama Verilerinin Artvin Merkez Planlama Biriminde Karşılaştırılması . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (2) , 75-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4830/291095