Anger and Temperament Characteristics of a group of health workers: A relational analysis

Amaç: Nedensel kesitsel türde planlanan bu araştırmada, tıbbi sekreterlerde öfke, mizaç özellikleri ve ilişkili değişkenleri belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinde çalışan tıbbi sekreterler oluşturmuştur. Örneklem, araştırmaya katılmayı kabul eden 95 kişiden meydana gelmiştir. Çalışmanın verileri Sosyodemografik Veri Formu, Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği ve Mizaç ve Karakter Envanteri kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular: Sürekli öfke erkeklerde ve boşanmışlarda, öfkeyi dışa yansıtma eğitim düzeyi yüksek olanlarda daha yüksektir. Katılımcıların içe yönelik öfke ve kendini aşma düzeyleri arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Katılımcıların dışa yönelik öfke ve kendini aşma, işbirliği, sebat etme, ödül bağımlılığı, zarardan kaçınma, yenilik arayışı düzeyleri arasında negatif korelasyon saptanmıştır. Katılımcıların öfke kontrolü ve kendini aşma, işbirliği, kendini yönetme, sebat etme, ödül bağımlılığı, zarardan kaçınma ve yenilik arayışı düzeyleri arasında pozitif korelasyon vardır. Sonuç: Bu sonuçlar, tıbbi sekreterlerin sürekli öfke düzeylerinin yüksek olduğunu ve öfkelerini sağlıklı olarak ifade etmede yetersizlik yaşadıklarını göstermektedir.

Bir grup sağlık çalışanında öfke ve mizaç özellikleri: İlişkisel bir inceleme

Objective: The aim of this cross-sectional, causal study was to determine the temperament characteristics, anger and associated variables of medical secretaries. Methods: The study population included medical secretaries working in a university hospital. The sample of the study included 95 individuals who agreed to participate in this research. Study data were obtained using the Socio-demographic Data Form, Temperament and Character Inventory, Trait Anger Expression Inventory. Results: Trait anger was higher in men and divorced ones. Outward anger was higher in individuals with higher level of education. A positive correlation was determined between inward anger and self-transcendence scores of participants. A negative correlation was determined between outward anger and self-transcendence, cooperation, persistence, reward dependence, harm avoidance, novelty seeking scores of participants. A positive correlation was determined between anger control and self-transcendence, cooperation, selfdirectedness, persistence, reward dependence, harm avoidance and novelty seeking scores of participants. Conclusion: These results show that medical secretaries have high trait anger and lack means to express anger healthily.

Kaynakça

1. Cenkseven F. Öfke yönetimi becerileri programının ergenlerin öfke ve saldırganlık düzeylerine etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi 2003; 2:153-167 (Article in Turkish).

2. Balkaya F, Şahin NH. Çok boyutlu öfke ölçeği. Türk Psikiyatri Derg 2003; 14:192-202 (Article in Turkish).

3. Novaco RW. Anger and coping with stress: Cognitive behavioural interventions: In Foreyt JP, Rathjen DP (Editors). Cognitive behavioural therapy: Research and application). New York: Plennum Press, 1978, 135-173.

4. Kuppens P. Interpersonal determinants of trait anger: low agreeableness, perceived low social esteem, and the amplifying role of the importance attached to social relationships. Pers Individ Dif 2005; 38: 13-23.

5. Morgan CT. Psikolojiye giriş. Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Yayınları. No:1, 1989, 22-28 (Article in Turkish).

6. Spielberger CD, Jacobs G, Russel F. Assessment of anger: The State Trait Anger Scale: In Butcher JN, Spielberger CD (Editors). Advances in Personality Assessment, Hillsdale, N. J: LEA, 1983,159-187.

7. Berkowitz L. On the formation and regulation of anger and aggression: A cognitive-neoassociationistic analysis. Am Psychol 1990; 45:494-503.

8. Köknel Ö. Bireysel ve Toplumsal Şiddet. Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,1996, 15-20 (Article in Turkish).

9. Durukan İ, Erdem M, Türkbay T, Cöngöloğlu MA. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların klinik belirtilerinin annelerinin öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzları ile ilişkisi. Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51:101-104 (Article in Turkish).

10. Türkçapar H, Güriz O, Özel A, Işık B, Dönbak Örsel I. Asosyal kişilik bozukluğu olan hastalarda öfke ve depresyonun ilişkisi. Türk Psikiyatri Derg 2004; 15:119 -124 (Article in Turkish).

11. Tschannen TA, Duckrao PN, Margolis RB, Tomazic TJ. The relationship of anger, depression, and perceived disability among headache patients. Headache 1992; 32:501-503.

12. Erdem M, Çelik C, Yetkin S, Özgen F. Anger level and anger expression in generalized anxiety disordaer. Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:203-207.

13. Tedlow J, Leslie V, Keefe BR, Alpert J, Nierenberg AA, Rosenbaum JF, Fava M. Axis I and Axis II disorder comorbidity in unipolar depression with anger attacks. J Affect Dis 1999; 52:217-223.

14. Özen Ş, Bez Y, Arı M, Özkan M. Examination of anger reactions and psychiatric diagnoses in terms of gender in a group of university students having difficulty with anger control. Turkish Journal of Psychiatry 2010; 21:319-330.

15. Bozkurt S, Çam O. Çalışan ergenlerde öfke bileşenleri ile ruhsal belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47:105-110 (Article in Turkish).

16. Ene PM, Fitzmaurice G, Kubzansky LD, Rimm EB, Kawachi I. Anger expression and risk of stroke and coronary heart disease among male health professionals. Psychosom Med 2003; 65:100-110.

17. Golden SH, Williams JE, Ford DE, Yeh HC, Sanford CP, Nieto FJ, Brancati FL. Anger temperament is modestly associated with the risk of type 2 diabetes mellitus: The atheroslcerosis risk in communities study. Psychoneuroendocrinology 2006; 31:325- 332.

18. Biçer D, Bez Y, Yöney TH. Stres, iş stresi ve sağlık ile etkileşimi. Türkiye’de Psikiyatri 2009; 11: 126-132 (Article in Turkish).

19. Lazarus RS. Toward better research on stress and coping. Am Psychol 2000; 55:665-673.

20. Durak Batıgün A, Şahin NH. Type-A personality and job satisfaction: two scales for job stress and health. Turkish Journal of Psychiatry 2006; 17:32-45.

21. Moreno-Jiménez B, Rodríguez-Muñoz A, Pastor JC, Sanz- Vergel AI, Garrosa E. The moderating effects of psychological detachment and thoughts of revenge in workplace bullying. Pers Individ Dif 2009; 46:359-364.

22. Ysseldyk R, Matheson K, Anisman H. Rumination: Bridging a gap between forgivingness, vengefulness, and psychological health. Pers Individ Dif 2007; 42:1573-1584.

23. Averill JR. Studies on anger and aggression: implications for theories of emotion. Am Psychol 1983; 38:1145-1162.

24. Doğan S, Güler H, Kelleci M. Hastaların öfkeli davranışları karşısında hemşirelerin yaklaşımları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001; 5:26-32 (Article in Turkish).

25. Bayrı F, Kelleci M. Hemşirelerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ile genel sağlık durumları arasındaki ilişki. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 2009; 1:65-70 (Article in Turkish).

26. Bilge A, Ünal G. Öfke, öfke kontrolü ve hemşirelik yaklaşımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005; 21: 189-196 (Article in Turkish).

27. Whittington R, Wykes T. An observational study of associations between nurse behavior and violence in psychiatric hospitals. J Psychiatr Ment Health Nurs 1994; 1:85-92.

28. Whittington R, Wykes T. An evaluation of staff training in psychological techniques for the management of patient aggression. J Clin Nurs 1996; 5:257-261.

29. Nagata-Kobayashi S, Sekimoto M, Koyama H, Yamamoto W, Goto E, Fukushima O, Ino T, Shimada T, Shimbo T, Asai A, Koizumi S, Fukui T. Medical student abuse during clinical clerkships in Japan. J Gen Intern Med 2006; 21:212-218.

30. Özer AK. Sürekli öfke (SL-Öfke) ve öfke ifade tarzı (Öfke-tarz) ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi 1994; 9:26-35 (Article in Turkish).

31. Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR. A psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry 1993; 50:975-990.

32. Köse S, Sayar K, Kalelioğlu Ü, Aydın N, Ak İ, Kırpınar İ, ReevesRA. Mizaç ve Karakter Envanteri (Türkçe TCI): Geçerlik, güvenirliği ve faktör yapısı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2004; 14:107-131 (Article in Turkish).

33. Soysal A. İş yaşamında stres. Çimento İşveren Dergisi 2009; 1: 17-37 (Article in Turkish).

34. Cam E. Çalışma yaşamında stres ve kamu kesiminde kadın çalışanlar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2004; 1:1-11 (Article in Turkish).

35. Aytaç Ö. Modern bürokratik kurumlar ve baskı düzenleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2005; 15:249-278 (Article in Turkish).

36. Fitness J. Anger in the workplace: An emotion script approach to anger episodes between workers and their superiors, co-workes and subordinates. Journal of Organizational Behavior 2000; 21:147-162.

37. Kaya N, Solmaz Ş. Bir üniversite hastanesinin kulak burun boğaz kliniğinde çalışan hemşirelerin öfke ve öfke ifadesi. Turkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 2009; 1:56-64 (Article in Turkish).

38. Doğan S, Güler H, Koçak E. Hemşirelerin hastaların öfke davranışlarına tepkileri ve kendi öfke düzeylerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Universitesi Hemsirelik Yüksek Okulu Dergisi 1999; 3:20-26 (Article in Turkish).

39. Soysal AŞ, Can H, Kılıç KM. Üniversite öğrencilerinde A tipi davranış örüntüsü ile öfke ifadesi arasındaki ilişkinin analizi ve cinsiyetler açısından karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri 2009; 12:61-67 (Article in Turkish).

40. Mill A, Allik J, Realo A, Valk R. Age-related differences in emotion recognition ability: a cross-sectional study. Emotion 2009; 9:619-630.

41. Stoner SB, Spencer WB. Age and gender differences with the Anger Expression Scale. Educ Psychol Meas 1987; 47:487-492.

42. Batıgun AD, Şahin NH. Öfke, dürtüsellik ve problem çözme becerilerindeki yetersizlik gençlik intiharlarının habercisi olabilir mi? Türk Psikoloji Dergisi 2003; 18:37-59 (Article in Turkish).

43. Batıgun AD, Utku Ç. Bir grup gençte yeme tutumu ve öfke arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 2006; 21: 65-78 (Article in Turkish).

44. Winkler D, Pjrek E, Kasper S. Anger attacks in depressionevidence for a male depressive syndrome. Psychother Psychosom 2005; 74:303-307.

45. Tambağ H, Öz F. Aileleri ile birlikte ve yetiştirme yurtlarında yaşayan ergenlerin öfke ifade etme biçimleri. Kriz Dergisi 2005; 13: 11-21 (Article in Turkish).

46. Lerner H. Öfke Dansı. Gül S (Çeviri Ed.) İstanbul: Varlık Yayınları, 1996, 27-32.

47. Sharkin BS. Anger and gender: theory, research and implications. J Couns Dev 1993; 71:386-389.

48. Suter JM, Byrne MK, Byrne S. Anger in prisoners: women are different from men. Pers Individ Dif 2002; 32: 1087-1100.

49. Yöndem ZD, Bıçak B. Öğretmen adaylarının öfke düzeyi ve öfke tarzları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2008; 2:1-15 (Article in Turkish).

50. Kaya B. Sivas il merkezinde somatizasyon bozukluğu epidemiyolojisi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas, 1996 (Article in Turkish).

51. Beştepe E, Erbek E, Saatçioğlu Ö, Özmen A H, Eradamlar N. Psikiyatrik yardim talebi olan, olmayan ve boşanma aşamasındaki çiftler arasında cinsiyet yönünden uyum, problem çözme becerisi, boyun eğici davranış ve öfke tutumunun karsılaştırılması. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47:15-22 (Article in Turkish).

52. King LA, Raspin C. Lost and found possible selves, subjective well-being, and ego development in divorced women. J Pers 2004; 72:603-632.

53. Meffert SM, Metzler TJ, Henn-Haase C, McCaslin S, Inslicht S, Chemtob C, Neylan T, Marmar CR. A prospective study of trait anger and ptsd symptoms in police. J Trauma Stress 2008; 4:410- 416.

54. Giegling I, Olgiati P, Hartmann AM, Calati R, Möller HJ, Rujescu D, Serretti A. Personality and attempted suicide. Analysis of anger, aggression and impulsivity. J Psychiatr Res 2009; 43:1262- 1271.

55. Köse S. A Psychobiological model of temperament and character: TCI. New Symposium 2003; 41:86-97.

56. Jovanovic´ D, Lipovac K, Stanojevic´ P, Stanojevic´D. The effects of personality traits on driving-related anger and aggressive behaviour in traffic among Serbian drivers. Transp Res Part F Traffic Psychol Behav 2011; 14:43-53.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.9b 3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Şizofrenide şiddet ve cinayet eylemi: Risklerin değerlendirilmesi, önleyici tedbirler ve tedavide klozapinin yeri

Hasan BELLİ, Cenk URAL, Melek Kanarya VARDAR, Bahar TEZCAN

Anger and Temperament Characteristics of a group of health workers: A relational analysis

GÜLSEREN KESKİN, AYSUN BABACAN GÜMÜŞ, ESRA ENGİN

A case of pellagra associated with long term alcoholism

ÖMER ŞENORMANCI, Ramazan KONKAN, Oya GÜÇLÜ, Güliz ŞENORMANCI

Contribution of the Turkish psychiatric society to the international literature: A five year evaluation of PubMed database

Mehmet AK, ABDULLAH BOLU, Süleyman AKARSU, Nergis LAPSEKİLİ, Ali BOZKURT

Nocturnal panic attack: is it an another subtype?

Özlem Girit ÇETİNKAYA, Kürşat ALTINBAŞ, Derya İPEKÇİOĞLU, Sezgin ERDİMAN, Şeref ÖZER

Fenofibrat kullanımına bağlı bir rabdomiyoliz olgusu

Tamer YAZAR, Yusuf KAYRAN, Murat ÇABALAR, Ayla ÇULHA, VİLDAN AYŞE YAYLA

Frontotemporal demans ve psikiyatrik belirtiler

Elif ONUR, Pınar Dikmen YALINAY

Zeka geriliği ile birlikte görülen iki uçlu duygudurum bozukluğu ve lityum ile sağaltımı: Olgu sunumu

K. Fatih YAVUZ, Dilek SARIKAYA, Hüsnü ERKMEN

Esrar kullanımı sırasında başlayan ve N, N-Dimetiltriptamin (DMT) kullanımı ile psikotik özellikler eklenen duygudurum bozukluğu: Bir olgu sunumu

Gökhan UMUT, İlker KÜÇÜKPARLAK, Güliz ÖZGEN, Ahmet TÜRKCAN

Relationship between P300 findings and neurological soft signs in patients with first episode schizophrenia

Nergis LAPSEKİLİ, Özcan UZUN, Levent SÜTÇİGİL, Mehmet AK, Mehmet YÜCEL