Fenofibrat kullanımına bağlı bir rabdomiyoliz olgusu

Fibratlar, dislipidemi ve hipertrigliseridemi tedavisinde sık kullanılan, fibrik asit türevi geniş spektrumlu bir ilaç grubudur. Yan etkileri sıklıkla çizgili kaslar, böbrek ve karaciğer ile ilgilidir. Bu yan etkilerin en ciddi ve potansiyel olarak ölümcül olanı rabdomiyolizdir. Rabdomiyoliz, travmatik (deprem, trafik kazası vs.) veya nontravmatik nedenlere bağlı olarak çizgili kas hücrelerinin akut nekrozu sonucu kas hücre içeriğinin dolaşıma katılmasıyla gelişen klinik ve biyokimyasal bir sendromdur. Klinik seyir asemptomatik tablo, miyopati ile hayatı tehdit eden hipovolemik şok, kardiyak aritmiler ve akut böbrek yetmezliğine kadar değişkenlik gösterebilir. Miyoglobinüri kas hücre yıkımının en belirgin sonucudur ve vakaların %15-33’ünde böbrek yetmezliğine neden olduğu bildirilmiştir. Bu yazıda, fenofibrat kullanan bir olguda ilaca bağlı gelişen miyopati ve rabdomiyoliz gelişimi sunuldu.

A case of rhabdomyolysis due to fenofibrate use

Fibrates, wide-spectrum fibric acid derivatives, are used for dislipidemia and hypertriglyceridemia treatment. The adverse effects are on striated muscles, kidney, and liver but the most serious and potentially mortal effect is rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis is a clinical and biochemical syndrome resulted from acute necrosis of striated muscles and release of these into the circulation due to traumatic (earthquake, road accident etc.) or non-traumatic causes. Clinical course may vary from an asymptomatic syndrome to myopathy, life-threatening hypovolemic shock, cardiac arrhythmias or acute renal failure. Myoglobinuria is the most prominent consequence of muscle cell damage that results with renal failure in 15-33% of patients. In this paper, a case with myopathy and rhabdomyolysis, as a result of fenofibrate treatment is presented.

Kaynakça

1. Davidson MH, Armani A, Mckenne JM, Jacobson TA. Safety considerations with fibrate therapy. Am J Cardiol 2007; 99:3-18.

2. Ünal A, Sipahioğlu MH, Tokgöz B, Akçakaya M. Antihiperlipidemik tedavi sonrası gelişen rabdomiyoliz: Üç olgu sunumu. Erciyes Tıp Dergisi 2009; Suppl 1:1-4.

3. Çevik Ç, Çakır M, Soysal D, Avcı A, Gürgör N. Simvastatin ve İtrakanazolün birlikte kullanılmasına bağlı bir rabdomiyoliz olgusu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2003;23:150-153.

4. Yıldız G, Uygun Y, Marşan E, Tümuçin M, Candan F. Statin ve Fibrat kombinasyonuna bağlı rabdomiyoliz gelişimi ile ilişkili akut böbrek yetmezliği: İki olgu sunumu. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2009; 31:2.

5. Yüksel H. Hiperlipidemide fibratlar. Türkiye Klinikleri 2006; 2:73-78.

6. Soysal D, Çevik D, Kırlı A, Avcı A, Tonguç F. Serivastatin, gemfibrozil ve bir makrolid antibiyotiğin birlikte kullanılmasına bağlı rabdomiyoliz olgusu. Türkiye Klinikleri Kardioloji Dergisi 2001; 14: 310-312.

7. Schech S, Graham D, Staffa J, Andrade S, La Granade L, Burgess M , Blough D, Stergachis A, Chan KA, Platt R, Shatin D. Risk factors for statin-associated rhaddomyolysis. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2007; 16:352-358.

8. Ireland JH, Eggert CH, Arendt CJ, Williams AW. Rhabdomyolysis with cardiac involvement and acute renal failure in a patient taking rosuvastatin and fenofibrate. Ann Intern Med 2005; 142:949-950.

9. Ertekin C. Santral ve Periferik EMG. Meta basım matbaacılık hizmetleri, İzmir, 2006.

10. Gupta P, Singh VP, Agarwal AK. Acute renal failure resulting from rhabdomyolysis following a seizure. Singapore Med J 2010; 51:79-80.

11. Graham DJ, Staffa JA, Shatin D, Abdrade SE, Schech SD, La Granade L, Gurwitz JH, Chan KA, Goodman MJ, Platt R. Incidence of hospitalized rhabdomyolysis in patients treated with lipid-lowering drugs. JAMA 2004; 292:2585-2590.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.3b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Contribution of the Turkish psychiatric society to the international literature: A five year evaluation of PubMed database

Mehmet AK, ABDULLAH BOLU, Süleyman AKARSU, Nergis LAPSEKİLİ, Ali BOZKURT

Zeka geriliği ile birlikte görülen iki uçlu duygudurum bozukluğu ve lityum ile sağaltımı: Olgu sunumu

K. Fatih YAVUZ, Dilek SARIKAYA, Hüsnü ERKMEN

Anger and Temperament Characteristics of a group of health workers: A relational analysis

GÜLSEREN KESKİN, AYSUN BABACAN GÜMÜŞ, ESRA ENGİN

The effects of childhood trauma on sexual function in panic disorder patients

Bahadır BAKIM, Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU, Abdullah AKPINAR, Onur TANKAYA, Başak ÖZÇELİK, Yasemin CEYLAN CENGİZ, Burcu YAVUZ GÖKSAN, Sibel BOZKURT, Gökay ALPAK, Sinem GÖNENLİ

Şizofrenide şiddet ve cinayet eylemi: Risklerin değerlendirilmesi, önleyici tedbirler ve tedavide klozapinin yeri

Hasan BELLİ, Cenk URAL, Melek Kanarya VARDAR, Bahar TEZCAN

The comparison of cognitive functions in schizophrenia and schizoaffective disorder

Gülfizar VARMA SÖZERİ, Osman ÖZDEL, Filiz KARADAĞ, Selim TÜMKAYA, Demet KALAYCI, Simge KAYA

The relationship between adolescents’ subjective well-being and positive expectations towards future

ALİ ERYILMAZ

Cognitive functions in patients with cannabis use disorders

Cüneyt EVREN

Esrar kullanımı sırasında başlayan ve N, N-Dimetiltriptamin (DMT) kullanımı ile psikotik özellikler eklenen duygudurum bozukluğu: Bir olgu sunumu

Gökhan UMUT, İlker KÜÇÜKPARLAK, Güliz ÖZGEN, Ahmet TÜRKCAN

Fenofibrat kullanımına bağlı bir rabdomiyoliz olgusu

Tamer YAZAR, Yusuf KAYRAN, Murat ÇABALAR, Ayla ÇULHA, VİLDAN AYŞE YAYLA