Lorakarbefin çeşitli bakteri türlerine in vitro etkinliğinin incelenmesi

Çalışmamızda, karbasefem grubundan yeni bir antibiyotik olan lorakarbefın 50 Escherichia coli, 50 Klebsiella pneumonias, 30 Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı; MSSA), 25 Pseudomonas aeruginosa, 25 Acinetobacter baumannii, olmak üzere klinik örneklerden izole edilen toplam 180 suş üzerindeki in vitro etkinliği değerlendirilmiştir. Deneye sonuçları incelendiğinde, duyarlılık açısından MSSA suşlarının önde geldiği (MİK50 = 1 µg/ml), bunu sırası ile E. coli ve K. Pneumoniae suşlarının izlediği görülmüştür. Buna karşın, P.aeruginosa ve A. baumanii suşlarının tümü lorakarbefe yüksek oranda dirençli bulunmuştur (MİK50 >256 µg/ml). Sonuçlarımız, lorakarbefin MSSA ve E. coli suşlarının etken olduğu komplikasyonsuz idrar yolları infeksiyonları ve diğer infeksiyonlarda uygulanabileceğini düşündürmektedir.

Loracarbef is a new beta-lactam agent of carbacephem group. In this study, the in vitro activity of loracarbef was evaluated against a total of 180 strains which consisted of 50 Escherichia coli, 50 Klebsiella pneuınoniae, 30 Staphylococcus aureus (methicillin sensitive; MSSA), 25 Pseudomonas aeruginosa, 25 Acinetobacter baumannii. Amongst these isolates, MSSA strains were the most susceptible to loracarbef (MİK<sub>50</sub> = 1&micro;g/ml), and these were followed by E. coli and K. pneumonias. On the other hand, P.aeruginosa and A. baumanii isolates were universally resistant to this agent (MİK<sub>50</sub> >256 &micro;g/ml) Our results suggest that, loracarbef administration should be considered in uncomplicated urinary tract and other infections which are due to E.coli and MSSA.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.2b 3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Behçet hastalığında kalp hızı değişkenliği

Önder KIRIMLI, Özgür ASLAN, Özhan GÖLDELİ, Sema GÜNERİ, Özer BADAK, Emel FETİL, Şebnem ÖZKAN

Çalışma ortamındaki hegzan'ın nörolojik etkilerinin değerlendirilmesi (İzmir İkiçeşmelik bölgesi kundura işçilerinin nörolojik sorunlar açısından değerlendirilmesi)

Çınar Ömür ELÇİ, Görsev YENER, Ahmet TOPUZOĞLU, Amato Zuhal OKUYAN

Servikal kanserli Türk kadınlarında human papilloma virus insidansının "Polimeraz zincir reaksiyonu" ile belirlenmesi

Sabahattin ALTUNYURT, Berrin ACAR, Serkan GÜÇLÜ, Oktay ERTEN, Neşe ATABEY, Kutsal YÖRÜKOĞLU, Meral SAKIZLI

Tiroid hastalıklarında serum ve idrar gonadotropin ve tiroid stimule edici hormon düzeyleri ve birbirleri ile korelasyonu

Ece BÖBER, Atilla BÜYÜKGEBİZ

Bilateral hidroüreteronefroz ve frozen pelvis nedeniyle opere edilen bir pelvik aktinomikoz olgusu

Mine ERDENİZMENLİ, Nur YAPAR, Feyzullah UÇMAK, Ali ANNAGÜR, Mesut AKARSU, Turan USLU, Ayşe YÜCE

Lorakarbefin çeşitli bakteri türlerine in vitro etkinliğinin incelenmesi

Zeynep GÜLAY, Meral KÜÇÜKGÜVEN, Nuran YULUĞ

Beta interferon 1-A sağaltımı alan multipl sklerozlu hastalarda seri P300 ve "Contingent negative variation" çalışması

Egemen İDİMAN, Gülden AKDAL, Fethi İDİMAN, Raif ÇAKMUR, Görsev Gülmen YENER, Serkan ÖZAKBAŞ

Skolyozlu bir çocukta gergin omurilik sendromuna yol açan spinal lipom (Olgu sunumu)

Haluk ÖZER, Nurullah YÜCEER, Kemal YÜCESOY, Meral KOYUNCUOĞLU, Nuri ARDA

İdyopatik infertilitede klomifen sitrat tedavisinin yeri: İlk sonuçlar

A. Adil ESEN, Güven ASLAN, HATEM KAZIMOĞLU, İlhan ÇELEBİ

Candida türlerinde "Slime" üretiminin incelenmesi

Mine YÜCESOY, Meral KARAMAN, Nuran YULUĞ