Candida türlerinde "Slime" üretiminin incelenmesi

Kateter infeksiyonları, mikroorganizmaların kateterlere adherans ve kolonizasyonu sonucu oluşmaktadır. Bu adherans için "slime" faktörünün gerekli olduğu bildirilmektedir. Kateter infeksiyon etkenleri arasında Candida türlerinin de önemli bir yer tutması nedeni ile çalışmamızda Candida infeksiyonlarında "slime" üretiminin rolü incelenmiştir. Bu amaçla çeşitli klinik örneklerden soyutlanan farklı türlerde toplam 148 Candida suşunda modifiye tüp adherans testi ile "slime" yapımı araştırılmış ve suşların 12'sinin (%8.11) kuvvetli, 14'ünün (%9.46) ise zayıf "slime"oluşturduğu saptanmıştır. C.albicans, C.tropicalis, C.parapsilosis, C.guilliermondii, C.glabrata suşlarının sırasıyla 10,9,1,4,2'sinde değişik oranlarda "slime"üretimi gözlenmiştir. Sonuçlarımız ışığında; özellikle albicans dışı Candida türleri açısından "slime" üretiminin önemli bir virulans faktörü olduğunu ve diğer patojenite testlerinin yanında incelenmesinin yararlı olacağını söyleyebiliriz.

Catheter infections result from adherence and colonization of microorganisms on the catheters. Slime factor seems to be essential for this adherence. Because Candida species are among the major pathogens of catheter infections, we evaluated the role of slime production in Candida infections. We investigated the slime production with modified tube adherence test in 148 Candida strains which were isolated from different clinical specimens, and found that slime production was strong in 12 (8.11%) and weak in 14 strains (9.46%). C.albicans, C.tropicalis, C.parapsilosis, C.guilliermondii, C.glabrata strains produced slime with varying degrees in 10, 9, 1, 4, 2 strains, respectively. According to our results we can say that slime production is an important virulence factor for Candida species other than albicans, and it would be useful! to search this factor in addition to other pathogenity tests.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.7b 3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Beta interferon 1-A sağaltımı alan multipl sklerozlu hastalarda seri P300 ve "Contingent negative variation" çalışması

Egemen İDİMAN, Gülden AKDAL, Fethi İDİMAN, Raif ÇAKMUR, Görsev Gülmen YENER, Serkan ÖZAKBAŞ

Çocukluk çağı solunum yolu yabancı cisim aspirasyonları (Bir olgu nedeniyle fleksibl fiberoptik bronkoskopinin yeri)

HASAN YÜKSEL, Esen DEMİR, Helda DEVECİ, Remziye TANAÇ

Skolyozlu bir çocukta gergin omurilik sendromuna yol açan spinal lipom (Olgu sunumu)

Haluk ÖZER, Nurullah YÜCEER, Kemal YÜCESOY, Meral KOYUNCUOĞLU, Nuri ARDA

Çalışma ortamındaki hegzan'ın nörolojik etkilerinin değerlendirilmesi (İzmir İkiçeşmelik bölgesi kundura işçilerinin nörolojik sorunlar açısından değerlendirilmesi)

Çınar Ömür ELÇİ, Görsev YENER, Ahmet TOPUZOĞLU, Amato Zuhal OKUYAN

İdyopatik infertilitede klomifen sitrat tedavisinin yeri: İlk sonuçlar

A. Adil ESEN, Güven ASLAN, HATEM KAZIMOĞLU, İlhan ÇELEBİ

Servikal kanserli Türk kadınlarında human papilloma virus insidansının "Polimeraz zincir reaksiyonu" ile belirlenmesi

Sabahattin ALTUNYURT, Berrin ACAR, Serkan GÜÇLÜ, Oktay ERTEN, Neşe ATABEY, Kutsal YÖRÜKOĞLU, Meral SAKIZLI

Behçet hastalığında kalp hızı değişkenliği

Önder KIRIMLI, Özgür ASLAN, Özhan GÖLDELİ, Sema GÜNERİ, Özer BADAK, Emel FETİL, Şebnem ÖZKAN

Akut miyokard infarktüsünde trombolitik tedavinin sol ventrikülde anevrizma ve trombüs gelişmesine etkisi ve bunun sol ventrikül fonksiyonu ile ilişkisi

Sema GÜNERİ, Önder KIRIMLI, Cem NAZLI, Ozan KINAY, Ece İŞGÜZAR, Batuhan TAMCI, Vehip KESKİN, Ümit TEKİN

Candida türlerinde "Slime" üretiminin incelenmesi

Mine YÜCESOY, Meral KARAMAN, Nuran YULUĞ

Lorakarbefin çeşitli bakteri türlerine in vitro etkinliğinin incelenmesi

Zeynep GÜLAY, Meral KÜÇÜKGÜVEN, Nuran YULUĞ