Mitoz Ve Mayoz Bölünme Konularında Öğrenci Başarılan, Kavram Yanılgıları Ve Biyolojiye Karşı Tutumlara Öğretim Amaçlı Bilgisayar Yazılımlarının Etkisi

Bu çalışmadaki amaç, öğretim amaçlı bilgisayar yazılımının (elite class deluxe biyoloji 9) mitoz ve mayoz hücre bölünmesi konusunda öğrencilerin akademik başarı, kavram yanılgıları ve biyoloji dersine karşı tutumlarındaki değişimlere etkisinin araştırılmasıdır. Yarı deneysel olarak gerçekleştirilen çalışmada, yirmi dörder öğrenciden oluşan iki grup seçilmiş, gruplardan biri deney, diğeri ise kontrol grubu olarak kabul edilmiştir. Mitoz ve mayoz bölünme konusu deney grubu öğrencilerine öğretim amaçlı bilgisayar yazılımı yardımıyla, kontrol grubu öğrencilerine ise geleneksel öğretim yöntemi ile anlatılmıştır. Gruplardaki tüm öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için Hücre Bölünmeleri Başarı Testi (HBT), kavram yanılgılarını belirlemek için Hücre Bölünmeleri Kavram Testi (HKT) ve biyoloji dersine tutumlarını saptamak için Biyoloji Tutum Ölçeği (BTÖ) uygulama öncesi ve sonrası uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde, öğretim amaçlı bilgisayar yazılımının öğrencilerin başarılarına olumlu yönde etki ettiği, öğrencilerde var olan temel kavram yanılgılarını sınırlı olarak azalttığı, öğrencilerin biyolojiye karşı tutumlarını değiştirme konusunda ise yeterli olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada öğretim amaçlı bilgisayar yazılımların içerik ve öğretim tasarımı gibi özelliklerin yanı sıra teknik özellikler de göz önünde bulundurularak kullanıcıların özelliklerine uygun, ilgi ve beklentiler doğrultusunda hazırlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

The Effects Of Teaching Aimed Computer Softwares On Students' Achievements, Misconceptions And Attitudes Towards Biology On The Issue Of Mitotic And Meiotic Division

The aim of this study was the investigation of effectiveness of teaching aimed computer software used computer assisted teaching on students' achievement, misconceptions and attitudes toward biology on the issue of cell division. In this quasi experimental type study, there were two chosen groups and each of these groups consisted of 24 students accepted as one treatment and one control group. The treatment group was instructed by teaching aimed computer software through computer assist while the control group was instructed by traditional methods. To measure students' academic achievement cell division achievement test (HBT), to identify the misconceptions the cell division concept test (HKT) and to determine the attitudes towards biology lessons biology attitude scale (BTO) was applied at the beginning and at the end of the research. While the collected data evaluated there can be seen that teaching aimed computer software had the positive effect on to the students' achievement and reduced the existing misconceptions to some extend, however did not sufficient about changing attitudes toward biology in positive way in itself. In this study, it was concluded that teaching aimed software programs needed to prepare with the consideration of technical facilities in addition to content and instructional design facilities according to the user's characteristics, through the interests and expectations.

Kaynak Göster

APA Kara, Y . (2007). Mitoz Ve Mayoz Bölünme Konularında Öğrenci Başarılan, Kavram Yanılgıları Ve Biyolojiye Karşı Tutumlara Öğretim Amaçlı Bilgisayar Yazılımlarının Etkisi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268315