Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırmaları

Bu çalışmada Türkçe dil bilgisi öğretimindeki cümle yapısı ile ilgili görüşler incelenmiş, konunun farklı eğitim aşamalarında ele alınış şekilleri üzerinde durulmuştur. Yükseköğretim, ortaöğretim ve ilköğretime yönelik yayınlar karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmiş ve son bölümde elde edilen sonuçlar sıralanmıştır. Ayrıca konunun öğretiminin daha sağlıklı sürdürülebilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Sentence Classification in Terms of Structure in Turkish Grammar Education

The opinions about sentence structure in Turkish grammar education are examined in this work. The ways of discussing this subject in different stages of education are emphasized. The publications which are intended for primary, secondary and higher education are evaluated comparatively and the results which are obtained in the last part are presented. Also, various suggestions are offered to maintain the teaching of this subject more healthily.

Kaynak Göster

APA Kerimoğlu, C . (2007). Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırmaları . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268302