Fen Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı Ve Zihin Haritalarının Kullanımı

Fen öğretiminde anlamlı ve kalıcı öğrenme açısından çağdaş yaklaşımlara yer verilmesi önemlidir. Çoklu zeka kuramı bireysel farklılıkları açığa çıkartmak ve öğrencilerin Fen derslerine etkin katılımını sağlamak bakımından önem taşımaktadır. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerinin varlığı, çeşitli yöntem ve tekniklerin kullanımını gerektirmektedir. Ders planının hazırlanmasında öğrencilerin farklı zeka alanlarını etkinleştirmeye önem verilmiştir. Bu çalışma ilköğretim 7. sınıflarda "Maddelerin Sınıflandırılması ve Dönüşümleri" konusuna ilişkin çoklu zeka kuramını temel alan etkinliklere ve ders planında zihin haritalarının kullanımına yönelik örneklere odaklanmaktadır. Ders planının hazırlanmasında öğrencilerin farklı zeka alanlarının etkinleştirilmesine öncelik verilmiştir. Çalışmada ayrıca zihin haritalarının önemi ve çoklu zeka kuramı tartışılmıştır.

The Use Of Mind Maps And The Theory Of Multiple Intelligences In The Science Instruction

In science instrııction it is important to give place to modern approaches from the point of view of meaningful and permanent learning. The Theory of Multiple Intelligences is important to reveal individual differences and to get students to participate in the science class actively. The fact that there are diverse learning styles necessitates the use of different methods and techniqııes. In preparation of the plan the emphasis is giyen to activate the learners different multiple intelligences. This study aims to focus on the activities based on The Theory of Multiple Intelligences related to "The Classification of Substances and Their Transformations" in seventh grade of primary education and the examples using mind maps in lesson plan. In preparation of the plan, the emphasis is giyen to activate the learners' different multiple intelligences. Besides, the importance of Mind Maps and The Theory of Multiple Intelligences are discussed.

Kaynak Göster

APA Aydin, G , Balim, A , Evrekli, E . (2007). Fen Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı Ve Zihin Haritalarının Kullanımı . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268304