Matematik Öğretiminde Drama

Bu çalışmada, yaratıcı dramanın matematik öğretiminde nasıl kullanılacağı, öğrenme) nasıl etkilediği üzerinde durulmakta ve bir etkinlik örneği verilmektedir. Matematik sevmeyen ve matematikten korkan, matematik kaygısı taşıyan öğrencilere yaratıcı dram kullanarak öğretim yapılması ve öğrenci üzerindeki etkilerinin neler olacağın değinilmektedir. Yaparak yaşayarak öğrenme öğrencinin öğrendiği bilgilerin daha kali( olmasını sağlar. Öğrenci etkin olacağından sıkılmaz ve dersler zevkli geçer. Yaratıcı dram öğrencinin sosyalleşmesini sağlar, dinlemeyi ve kendini ifade edebilme becerilerini, e önemlisi de yaratıcılığını geliştirir. Bu da matematik dersi için çok önemlidir.

Drama in Mathematics Teaching

In this study, it is standed on creative drama and how to tıse it in maths teaching. It i touched on teaching to students who don't like maths. and afraid of maths, carrying math anxiety and what the effects on students are. In creative drama because of activing of studen student will learn better and don't forget. Living learning provide that the informations ar more permanent which the students learn. In addition to this because of activig of student, th student will not be bored and the lessons will be amusing. Also creative drama provides bein social of student. Skills of acting, expressing and creativity will be grow up. It is ver important for maths.

Kaynak Göster

APA Özsoy, N , Yüksel, S . (2007). Matematik Öğretiminde Drama . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268317