İlköğretim Matematik Öğretiminde Tam Öğrenme Modelinin Etkililiği

Bu araştırmanın amacı; Matematik derslerinde Tam Öğrenme Modeli'nin geleneksel yaklaşıma göre etkililiğini belirlemektir. Araştırma; 2002-2003 eğitim-öğretim yılının II. yarıyılında Aydın-Ortaklar 75. Yıl İlköğretim Okulu beşinci sınıflarında beş haftalık bir süre boyunca "Isı ve lsının Maddedeki Yolculuğu" ünitesi kapsamında işlenen matematik derslerinde "Çevre Hesaplamalara" ve "Alan Hesaplamalara" konuları biri deney grubu, diğeri kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrenciler yaş, cinsiyet ve sayı bakımından eşitlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki uygulamalar aynı öğretmen tarafından yürütülmüştür. Araştırmada kontrol guplu ön-test- son-test modeli kullanılmıştır. Veriler SPSS 11.0 program paketi kullanılarak aritmetik ortalama, standart sapma ve "t-testi" ile analiz edilmiştir. Araştırmada anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre; ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Tam Öğrenme Yöntemi'nin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubunun başarı düzeyleri arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark gözlenmiştir.

The purpose of this research is to identify the efficiency of Mastery Learning Model in mathematics education in comparison to the conventional instruction model. The research was carried out for fıve weeks in the second term of 2002-2003 academic year with two groups of 5th grade students (an experimental and a control group) at Aydın / Ortaklar 75.Yıl Elementary School, studying the topic of calculations of perimeter and area in mathematics, in the unit of "Heat and its Travel within Matter". The variables such as age, sex and number of the students were equalized before the experiment. Both experimental and control groups were taught by same teacher. Pretest-posttest experimental model with a control group was applied in the research. The data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test with SPSS 11.0. The .05 level of significance was taken for the research results. According to the research findings; it is observed that there is a significant difference between the experiment and control groups in favor of experimental group which was trained with mastery learning.

Kaynak Göster

APA Beyhan, N , İşeri, H . (2006). İlköğretim Matematik Öğretiminde Tam Öğrenme Modelinin Etkililiği . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268450