6. Sınıf Fen Bilgisi Biyoloji Konularında Kavram Yanılgıları

Bu çalışmada müfredat programları ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan 6. sınıf Fen bilgisi dersi programlarında yer alan "Vücudumuzda neler var?, Çevremizi nasıl algılıyoruz?" ünitelerinde ortaya çıkan kavram yanılgıları belirlenmeye çalışıldı. Bu bağlamda, geliştirilen proje kapsamında Ege Bölgesinde geniş kapsamlı veri toplandı. Bu ön çalışmada, araştırma için gerekli kavram yanılgılannı belirleyecek ölçek geliştirildi. Geliştirilen bu ölçekten kavram-bilgi, düşünce-yorum, karşılaştırma nitelikli 50 adet çoktan seçmeli başarı testi oluşturuldu. Bu amaçla İzmir-Manisa-Aydın Milli Eğitim Müdürlüklerinden resmi izin alınarak il merkezi, ilçe ve beldelerden veri toplama çalışması yapıldı. örneklem olarak, evreni en iyi temsil ettiği varsayılan okullar dilim örneklemesi yöntemi ile seçildi. İzmir: 644, Manisa: 422, Aydın: 538, toplam:1604 denekten veri toplandı. Toplanan verilerin düzenlenmesi yapılarak bilgisayara kayıt edildi. istatistik çalışmaları hazır paket program olan SPSS 9 programı ile analizler yapıldı. Analizlerin birinci bölümünde; en çok yanılgıların oluştuğu sorular belirlendi. Daha sonra bu sorularda değişkenlerin ilişkilerini belirlemek üzere Anova testi uygulandı. Sonuç olarak yanılgıların kitap bilgilerinden, bazı alışkanlıklardan, yanlış öğretim yöntemlerinden ve öğretmenden kaynaklanabileceği görüşü ortaya çıktı. Bu araştırmamızda tespit ettiğimiz yanılgı noktaları= ortadan kaldırılması ve öğrencilerde verimliliği sağlayacak öneriler oluşturulmaya çalışıldı.

In this study, the concept mistakes in the units "What is there in our body?, How do we perceive our environment?" which are in science curriculum of the 6th class and determined the circulums and regulations were tried to be determined. For this, data esere collected in Aegean Zone as contents. In this pre-study, the scale was developped to determine the concept mistakes which are necessary for this work. A success test of 50 items having qualities of concept-knowledge, thought-interpretation and comparison from this scale was achieved. By this means, formal permissions were taken from the Ministry of Education in Izmir, Manisa and Aydin and our research started. As sample, the schools representing the world best were selected. From the total of 1604 students (Izmir: 644, Manisa: 422, Aydın: 538) data collected. The collected data were arranged and recorded on the computer. Statistic analyses were made in SPSS programme. In the fırst stage of the analyses, the questions erred too much were determined. Afterwards, analyse of variance test was applied to items. As a consequence, these mistakes can arise because of knowledge in the books, some habits and wrong teaching methods. In this research, removing the determined mistakes and finding the propositions which are need for the efficiency of the students were aimed.

Kaynak Göster

APA Kete, R . (2006). 6. Sınıf Fen Bilgisi Biyoloji Konularında Kavram Yanılgıları . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268452