Kavramsal Sanat Fenomenolojisi ve Sanat Eğitimine Yansıma Olanakları: Postmodern Sanat Eğitimine Doğru

Sanatsal olgular ile sanat eğitiminin daha fazla birlikte düşünülmesini ve tasarlanmasını gerektiren çağdaş pedagojik yaklaşımların ileri sürüldüğü bir dönem içindeyiz. Gerek sanatsal gerekse pedagojik açıdan çeşitli söylem, paradigma ve hedeflerin karakterize edildiği bir postmodern evrenin oluşturduğu alternatif bakış açılarına ilişkin tercihler ve dayatmalar ile karşı karşıyayız. Postmodern sanat hareketlerinden biri olarak "Kavramsal Sanat", özel çerçevesi ve niyetleri açısından son derece etkin bir fenomenolojik açılım sunmaktadır. Kavramsal Sanat fenomenolojisi, sanata ait mantıktan başlayıp onun felsefı sistemlerine kadar etkili olabilen derin bir darbe gerçekleştirmesine, yıkıcılığının yaratıcılığa dönüştürüldüğü tavrı ile de yeni ve alternatif yönelimleri sanat içinde değerlendirmesine yol açmıştır. Sanatsal ve pedagojik Postmodernizm'in içinde çizilen profıli ile Kavramsal Sanat fenomenolojisinin çağdaş sanat eğitimine yansıma olanakları söz konusudur. Bu, aynı zamanda, Postmodernite'nin sanat eğitimsel temellerine de olanaklar sunma noktasında önemlidir. Bu bakımdan Kavramsal Sanat'ın tavır, tutum ve tercihlerinin yönlendirdiği bir sanat eğitimsel sürecin sistematik analizleri, belirli vurguları işleme noktasında önemli görülmelidir.

We are living in an age when pedagogic administrations are intensified and modern approaches which require artistic facts and art education should be considered and planned together. We are facing alternative perspective preferences or impositions of a postmodern universe where several expressions, paradigms and objectives are characterized from both artistic and pedagogic points of view. Conseptual Art, as one of the Postmodern arts movements, presents a phenomenal expansion which is extremely effective in terms of its special outline and intentions. The deep impact of the phenomena of conceptual art on the logic and philosophical systems of art, together with its attitude where its destructiveness is transformed to creativity, caused the new and alternative orientations to be evaluated in arts. There are possibilities of reflection of the phenomena of Conceptual Art on modern art education, with its profıle in artistic and pedagogic Postmodernism. This is also significiant from the perspective of opportunities provided to educational fundamentals of art by postmodernism. Systematical analysis of educational process of art, directed by attitude and preferences of conceptual art, would be successful in significant processes.

Kaynak Göster

APA Eker, M , Seylan, A . (2006). Kavramsal Sanat Fenomenolojisi ve Sanat Eğitimine Yansıma Olanakları: Postmodern Sanat Eğitimine Doğru . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268442