Buca Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinin (Okul Psikolojik Danışmam Adayları) Demokratik Tutumları

Bu araştırmanın amacı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü öğrencilerinin (Okul Psikolojik Danışman adaylarının) demokratik tutumlarının sınıf, cinsiyet, yaş, ailenin aylık gelir düzeyi, mezun olunan lise ve lisedeki alanlarına, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleği, algılanan anne-baba ve öğretim elemanlarının tutumlarına göre, anlamlı farklılıklar olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalında öğrenim görmekte olan 164 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, "Kişisel Bilgi Formu" ve Gözütok (1995) tarafından geçerlik-güVenirlik çalışması yapılmış olan "Demokratik Tutum Ölçeği" ile elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine, yaşlarına ve mezun olunan lise alanlarına göre demokratik tutum puanları arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Buna göre, PDR 3. sınıf öğrencilerinin demokratik tutum puanları, PDR l.sınıf öğrencilerinden; 22-23 yaşındaki öğrencilerin tutum puanları 18 yaşındaki öğrencilerinkinden ve Lisede "Sosyal" alandan mezun olan öğrencilerin demokratik tutum puanları "Türkçe ve Matematik" alanlarından mezun olan öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur

The purpose of this research is to study whether the democratic attitudes of the students in the psychological counseling and guidance program vary in terms of grade, gender, age, parents' education level, parents' professions, their perceptions of their parents' and teachers' attitudes, income of the family, high schools they have graduated from and the major field of study at high school. The sample of the research consists of 164 students in the Psychological Counseling and Guidance Program of Buca Faculty of Education, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey. "Personal Information Form" and "Scale for Democratic Attitudes", developed by Gözütok (1995), were used as data collection instruments. The research has discerned that grade, age and the major field of study at high school have signifıcant effects on their democratic attitudes. According to the research results, the democratic attitude scores of the third year students are higher than those of the first graders in the Psychological Counseling and Guidance Program, that democratic attitude scores of those at the age of 22-23 are higher than those at the age of 18, and that the democratic attitude scores of those who graduated from the "liberal arts" programs of high schools are higher than those who graduated from the "Turkish and Mathematics" programs are higher.

Kaynak Göster

APA Serin, N . (2006). Buca Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinin (Okul Psikolojik Danışmam Adayları) Demokratik Tutumları . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268441