"Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Programının" Sınav Kaygısına Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma

Bu çalışmanın amacı, Öğrenci Seçme Sınavı öncesinde ortaya çıkan sınav kaygısı ile başa çıkmada `sınav kaygısı ile başa çıkma programının" etkisini incelemektir. Araştırma, kontrol gruplu öntest sontest modeline uygun deneysel bir çalışmadır. Çalışmaya, 30 deney 30 kontrol grubu olmak üzere toplam 60 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere çalışmanın öncesinde ve sonrasında Otomatik Düşünce Ölçeği (ODÖ) ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri uygulanmıştır. Deney grubu sekiz haftalık "Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Prograını"na katılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda deney grubunda bulunan öğrencilerin Otomatik Düşünce Ölçeğrnden elde ettikleri ön test ile son test puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Ayrıca Durumluk Kaygı Envanteri sonucunda elde edilen ön test-son test puanları arasında da anlamlı farkın olduğu görülmüştür. Fakat Sürekli Kaygı Envanteri sonucunda elde edilen ön test-son test puanları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Kontrol grubunda ise, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ve Otomatik Düşünce Ölçeği'nden elde edilen ön test-son test puanları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Anlamlılık düzeyi: 0.01 olarak alınmıştır. Bu sonuçlar, sınav kaygısı ile başa çıkmada uygulanan programın yararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca deney grubunda bulunan öğrencilerin anne babaları ile yapılan bilgilendirme toplantılarının, öğrencilerin kaygılarını azaltmada etkili olduğu öğrencilerle yapılan bireysel görüşmeler sonucunda saptanmıştır.

The aim of the study is to investigate the effectiveness of "The Treatment of Test Anxiety Programming" on the students test anxiety before the university entrance exams. This experimental study was based on both pre-test and post-test model with the control group.The subjects were selected from third grade students of Aydın Efeler Lisesi. The experimental group was consisted of 30 students, and control group was made up of 30 students. The subjects rated Automatic Thoughts Inventory(ATI) and Spielberger's State¬Trait Anxiety Inventory(STAI-I and STAI-II) before and after the training program. Experimental group participated in training for eight weeks to "The Treatment of Test Anxiety Programming". Results concerning the experimental groups pre- and post- test scores of STA1-II and ATI were found as follows; 1)a significant decrease on state anxiety of students, 2)a significant decrease on automatic thoughts of students, 3)there was no ,significant difference on trait anxiety of students. No significant difference was found between the subjects' pre- and post- test scores of control group STAI-I, STAI-II and ATI.

Kaynak Göster

APA Koruklu, N , Öner, H , Oktaylar, H . (2006). "Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Programının" Sınav Kaygısına Etkisine Yönelik Deneysel Bir Çalışma . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268447