Kassel Projesi Sayılar Testinde ilköğretim Öğrencilerinin Puanlarının Analizi

Bu çalışmada Ankara'da bir ilköğretim okulunun son sınıfında bulunan 101 öğrencinin Kassel Projesi Sayılar Testi (KaPSaT)' deki akademik başarı puanları analiz edilmektedir. Öğrencilerin başarı puan ortalamaları, testin alt-alanlarına ve Bloom taksonomisindeki sınıflandınnaya göre incelendiğinde göstergelerin büyük ölçüde değiştiği; başarı puanları, Türkiye'de ders geçme notlanna dönüştürüldüğünde ise çok sayıda öğrencinin genelde başarısız olduğu, bir anlamda ya sınıfta kalması ya da eksikliklerini giderici ek öğretim görmesi vb önlemlerin alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, Türk öğrencilerin başarı puanları KaPSaT'ın uygulandığı 8 ülkede 13+ yaş grubunda öğrencilerin başarı puanlanyla karşılaştırıldığında sıralamın en altında olduğu görülmektedir. Ayrıca, denek öğrencilerin yaptıkları ortak yanlışlardan bir kısmı açıklanarak bunlara dayanarak bir takım tanı teslerinin geliştirilmesi, eksiklikleri ve kavram yanılgılannı giderici ve belirlenen durumu iyileştirecek çeşitli matematik öğretim etkinlikler düzenlenmesi önerilmektedir.

In this investigation, the academic performance of a group of 8th grade students from a primary school in the Number test of Kassel Project (KaPNuT) is investigated and analyzed. Taking into account of sub-topics and Bloom taxonomy, when the students' performance is analyzed the indices related to performance change, and many of students are not successful in general when the scores transformed to the grades of passing the course in Turkey. Furthermore, if Turkish students' performance scores are compared with those students from 8 countries participating KaPNuT at the age of 13+ it is noted that this group students is at the bottom of the list. Moreover, based upon some of the students' common errors, which are briefly explained in the study, the design of a set of diagnostic tests and the development of various activities for improvement of mathematics instruction, and removing misconceptions are recommended.

Kaynak Göster

APA Ersoy, Y . (2006). Kassel Projesi Sayılar Testinde ilköğretim Öğrencilerinin Puanlarının Analizi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268438