Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

Öğretmen adaylarının alan bilgisi ve alan öğretimi bilgisinin yanında mesleğe karşı tutumları da öğretmenlik mesleğinde başarılı olmalarında etkilidir. Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri örneklem olarak alınmış ve 300 fen bilgisi öğretmen adayına Soran, Demirci ve Atay [101 tarafından geliştirilmiş ve güvenirliği .96 olan "öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği" uygulanmıştır. Araştırmada, öğretmenler adaylarının sınıf seviyeleri, cinsiyet, öğretmenlik mesleğini tercih sırası ve ailelerinde öğretmen olup olmaması değişkenlerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları araştırılmıştır. Sonuç olarak, fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyetlerine, öğretmenlik mesleğini tercih sıralarına, sınıf seviyelerine ve ailesinde öğretmen olma durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermiştir.

Prospective teachers' professional knowledge and their attitudes toward their profession affect their success of teaching. This study aims to identify prospective science teachers' attitudes toward their profession. To reach this aim, 300 prospective teachers attending to Science Department in Buca Faculty of Education were administrated a scale consisting 40 items. The fındings indicate that there are significant differences between level of class and preference of teaching profession, gender, existence of a teacher in the family and their attitudes toward teaching profession.

Kaynak Göster

APA Akpınar, E , Yıldız, E , Ergin, Ö . (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (19) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25441/268449