Presenteizm ile Duygusal Bağlılık Arasındaki ilişki: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Uygulama

Bu çalışmanın amacı presenteizm ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Ankara' da bulunan seyahat acentası çalışanları oluşturmaktadır. Anket, yüz yüze görüşülerek 179 seyahat acentası çalışanına uygulanmıştır. Presenteizm ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü, zayıf ilişki olduğuna rastlanmıştır. 

___

 • Allen, J. ve Meyer, J. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology, 63: 1-18.
 • Arronsson, G. ve Gustafsson, K. (2005). Sickness Presenteeism: Prevalence, Attendance-Pressure Factors, and an Outline of a Model for Research, JOEM, 9(47): 958-966.
 • Bakker, B. vd. (2009). Present but sick: a three-wave study on job demands, presenteeism and burnout, Career Development International, 1(14): 51-68.
 • Bayar, A. (2016). Eğitim Kurumlarında Presenteizm’in Azaltılmasında Ödüllendirmenin Rolü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Baysal, İ. (2012). Presenteeism (İşte Var Olmama Sorunu) İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Bir Uygulama, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bergström, G. vd. (2009). Sickness Presenteeism Today, Sickness Absenteeism Tomorrow? A Prospective Study on Sickness Presenteeism and Future Sickness Absenteeism, JOEM, 6(51): 629-638.
 • Çil, B. (2008). İstatistik, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Dönmez, B. (2008). Seyahat Acentasında Çalışan İşgörenlerin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki., Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Gautam, T. vd. (2001). Research Note Organizational commitment in Nepalese settings, Asian Journal of Social Psychology, 4: 239-248.
 • Göl, B. (2013). Effects of Individual Values on Intention to Quit and Affective Commitment, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • İlban, M. ve Kaşlı, M. (2013). Jenerasyon Y Tüketicileri İçin Bağlılık Modeli: Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 1(42): 133-152.
 • Johns, G. (2010). Presenteeism in The Workplace:A Review and Research Agenda Journal of Organizational Behavior, 31 :519-542.
 • Kayasandık, A. (2013). İş-Aile Çatışması Ve Duygusal Bağlılık İlişkisinde Algılanan Örgütsel Adaletin Düzenleyici Rolü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Kim, J. vd. (2016). Sickness Experiences of Korean Registered Nurses at Work: A Qualitative Study on Presenteeism, Asian Nursing Research,10: 32-38.
 • Meyer, J. ve Allen N. (1984). Testing the "Side-Bet Theory" of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations, Journal of Applied Psychology , 3( 69): 72-378.
 • Meyer, J. ve Allen N. (1991). A Three-Component Model Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, 91: 61- 89.
 • McClearn, D. vd. (2010). Absence management and presenteeism: the pressures on employees to attend work and the impact of attendance on performance, Human Resource Management Journal, 3(21): 311-328.
 • Negiz, N. vd. (2011). İşe Bağlılık Ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık: Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Isparta Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(14): 207-229.
 • Oruç, Ş. (2015). Presenteizm İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray
 • Özmen, G. (2011). Presenteizm İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Pelit, E. vd. (2007). Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 87-114.
 • Polatcı, S. vd. (2014). Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Yönetim ve Ekonomi 2(21): 281-292.
 • Seçer, İ. (2013). SPSS ve LİSREL ile Pratik Veri Analizi Analiz ve Raporlaştırma, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Taş, Y. (2011). İş Tatmini Ve Bilgi Paylaşımı Düzeyinin Duygusal Bağlılığa Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Bir Araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(21) :117-131.