Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: G-20 Ülkeleri İçin Bir Analiz

Bu çalışmanın amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, 2000-2014 dönemi için G-20 ülkeleri üzerinde Panel EGLS analizi uygulanmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grupları için, gelişmiş 7 ülke ve gelişmekte olan 13 ülke için analiz yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca, G-20 ülkelerinin tamamının yer aldığı analiz sonuçlarına da yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, gelişmiş ülkelerde BİT’in ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu, gelişmekte olan ülkeler ve G-20 ülkelerinin tamamını kapsayan analizde ise negatif etkiye sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

___

 • Akan, Y. ve Işık, C. (2012). Telekomünikasyon Yatırımları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Cilt: 49 Sayı: 574. 43-58.
 • Artan, S., Hayaloğlu, P. ve Baltacı, N. (2014). Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi: Geçiş Ekonomileri Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 199-214.
 • Arugu O. L. ve Chigozie F. C. (2016). Information and Communication Technology (ICT) Application in Socialand Political System. European Journal of Research in Social Sciences, 4(1), 52.
 • Breitenbach, M. C., Aderibigbe, O. A. O., & Muzungu, D. (2005). The Impact of ICT on Economic Growth: Analysis of Evidence. Biennial Conference of the Economic Society of South Africa, Durban, September
 • DPT (2010), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 138.
 • European Commission (1999). “Information Society, Work and the Generation of New Forms of Social Exclusion (SOWING)”, First Interim Report (Literature Review) Tampere, January 1999.
 • Farhadi, M. ve Fooladi, M. (2011). The impact of information and communication technology use on economic growth. International conference on humanities, society and culture IPEDR (Vol. 20). Singapore: © (2011) IACSIT Press.
 • Guetat, I. ve Drine, I. (2007), “The Information Communication Technologies Impact on the MENA Countries Growth Performance” Sixth International Conference of the MEEA, 14-16 March, Zayed University, Dubai, UAE.
 • http://gdri.dreem.free.fr/wp-content/g1-4guetatictfinal.pdf, (03.05.2011).
 • Işık, N. Ve Kılınç, C.E. (2013). Bilgi Ekonomisi ve İktisadi Büyüme: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 21-54.
 • Işık, C. (2013). The Importance of Creating a Competitive Advantage and Investing in Information Technology for Modern Economies: an ARDL Test Approach from Turkey. Journal of Knowledge Economy (4): 387–405.
 • Kramer, W.J., Jenkins, B. & Katz, R.S. (2007). The Role of the Information and Communications Technology Sector in Expanding Economic Opportunity, Corporate Social Responsibility Initiative Report No. 22, Cambridge, MA: Kennedy School of Government, Harvard University
 • Lee S.Y.T., Gholami R. ve Tong, Y.T. (2005). Time Series Analysis in the Assessment of ICT Impact at the Aggregate Level – Lessons and Implications in the New Economy, Information and Management, 42, 1009–1022.
 • Niebel, T. (2014). ICT and Economic Growth - Comparing Developing, Emerging and Developed Countries. Paper Prepared for the IARIW 33rd General Conference Rotterdam, the Netherlands, August 24-30.
 • OECD (2000), Information Technology Outlook 2000, Paris.
 • OECD (2004), Information and Technology Outlook 2004, Paris
 • OECD (2009), The Impact of the Crisis on ICTs and Their Role in theRecovery.
 • Ozcan, B. (2015). Telekomünikasyon Altyapısı-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 5(2). 79-87.
 • POHJOLA, M. (2002), “The New Economy in Growthand Development”, Oxford Review of EconomicPolicy, 18 (3), 380-396.
 • Saidi, K., Hassen B.L. ve Hammami S.M. (2015). Econometric Analysis of the Relationship Between ICT and Economic Growth in Tunisia. J Knowl Econ 6:1191–1206
 • Schreyer, Paul. (2000). The Contribution of Information and Communication Technology to Output Growth: A Study of The G7 Countries. STI WORKING PAPER 2000/2
 • Türedi, S. (2013). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi. 7: 298-322.
 • Vu, M.K. (2011). ICT as a source of economic growth in the information age: Empirical evidence from the 1996–2005 period. Telecommunications Policy 35 (2011) 357-372.
 • Wooldridge, J. (2007). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, Cambridge.
 • Yapraklı, S. and Sağlam, T. (2010). Türkiye’de Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1980-2008). Ege Akademik Bakış. 10(2): 575-596.
 • Yamak, R. and Koçak, N.A. (2007). Bilgi Teknolojisi Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 1993-2005. Journal of Knowledge Economyand Knowledge Management. 2(1): 1-10.
 • Yıldız, F. (2012). Telekomünikasyon Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Amprik Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 17(3): 233-258.