Türkiye İçin Döviz Kuru, Faiz ve Enflasyonun Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkileri

Bu çalışmanın amacı hisse senedi getirileri ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla 1997:01-2017:03 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılarak Johansen eşbütünleşme analizi, VEC ve Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Bağımlı değişken BİST100 endeksi getirisi, bağımsız değişkenler ise döviz kuru, faiz oranı ve tüketici fiyat endeksidir. Elde edilen sonuçlara göre, değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi bulunmaktadır. Nedensellik analizi sonuçlarına göre ise, Döviz kurundan BIST100’e doğru tek yönlü, BİST100’den FAİZ’e doğru çift yönlü, BIST100’den TÜFE’ye doğru tek yönlü, FAİZ’den Döviz Kuru değişkenine doğru çift yönlü, TÜFE’den Döviz Kuruna doğru çift yönlü ve TÜFE’den FAİZ oranı değişkenine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır.

___

 • Açıkalın, S., Aktaş, R. ve Ünal, S. (2008). Relationship between stock markets and macroeconomic variables: an empirical analysis of the Istanbul Stock Exchange. Investment Management and Financial Innovations. 5 (1): 8-16.
 • Aktaş, M. ve Akdağ, S. (2013). Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatları İle İlişkilerinin Araştırılması. International Journal Social Science Research 2013. 2 (2): 50-67.
 • Al-Majali, A. A. ve Al-Assaf, G. I. (2014). Long-Run andShort-Run Relationship Between Stock Market Index and Main Macroeconomic Variables Performance in Jordan. European Scientific Journal. 10 (10): 156-171.
 • Altay, N.O., Erer, E., Erer, D. ve Çayır, M. (2015). Tcmb, Fed Ve Ecb Para Politikalarının Türk Bankacılık Sektörü Performansı Üzerindeki Etkileri: Markov Switching Yaklaşımı (2002-2013). Maliye Finans Yazıları. 104: 9-28.
 • Alp, M., İskenderoğlu, Ö. ve Evci, S. (2013). Hisse Senedi Getirilerinin Tahmini: İMKB 100 Üzerine Bir Uygulama. Finans Politik & Yorumlar. 50 (581): 27-35
 • Gjerde, Ø. ve Sættem, F. (1999). Causal relations among stock returns and macroeconomic variables in a small, open economy. Journal of International Financial Markets, Institutionsand Money. 9: 61-74.
 • Gujarati, D.N. (1999), Temel Ekonometri, (Çev. Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen), Literatür Yayınları, İstanbul.
 • Güngör, B. ve Kaygın Yerdelen, C. (2015). Dinamik Panel Veri Analizi ile Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6 (9): 149-168.
 • Ibrahim, M. ve Musah, A. (2014). An Econometric Analysis of theImpact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Market Returns in Ghana. Research in AppliedEconomics. 6(2): 47-72.
 • Ilahi, Ihsan., Ali, Mehboob. ve Jamil, RajaAhmed. (2015).Impact of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns: A Case of KarachiStock Exchange.http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2583401
 • Jareño, F.ve Negrut, L. (2016). US Stock Market And Macroeconomic Factors. TheJournal of Applied Business Research. 32(1): 325-340. Kadılar, C. (2000); Uygulamalı Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi, Büro Basımevi, Ankara.
 • Kwon, C.S. ve Shin, T.S. (1999). Cointegration and causality between macroeconomic variables and stock market returns. Global Finance Joıurnal. 10 (1): 71-81.
 • Lai, S.,Cheng, T.Y., Li, H.C. ve Chien, S.P. (2013). Dynamic Interactions Among Macroeconomic Variables and Stock Indexes in Taiwan, Hong Kong, and China. Emerging Markets Finance &Trade. 49 (4): 213-235.
 • Naik, P. K. ve Padhi, P. (2012). The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices Revisited: Evidence from Indian Data. Eurasian Journal of Business and Economics. 5(10): 25-44.
 • Nikmanesh, L. ve Nor, A.H.S.M. (2016). Macroeconomic Determinants of Stock Market Volatility: An Empirical Study of Malaysiaand Indonesia. Asian Academy of Management Journal. 21 (1): 161-180.
 • Nisha, N. (2015). Impact of Macroeconomic Variables on StockReturns: Evidencefrom Bombay Stock Exchange (BSE). Journal of Investmentand Management. 4(5): 162-170. doi: 10.11648/j.jim.20150405.14
 • Omağ, A. (2009). Türkiye’de 1991-2006 Döneminde Makro Ekonomik Değişkenlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi. Öneri Dergisi. 8 (32): 283-288.
 • Omorokunwa, O.G. ve Ikponmwosa, N. (2014). Macroeconomic Variables and Stock Price Volatility in Nigeria. Annals of theUniversity of Petroşani, Economics. 14 (1): 259-268.
 • Sayılgan, G. ve Süslü, C. (2011). Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirileri Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar. 5 (1): 73-96.
 • Sohail, N. ve Hussain, Z. (2009). Long-Run and Short-Run Relationship Between Macroeconomic Variables and Stock Prices in Pakistan The Case of Lahore Stock Exchange. Pakistan Economic and Social Review 47 (2): 183-198.