Matematik ve Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımları, Ders Kitabı Soruları ve LGS Sorularının Karşılaştırılması

Bu araştırmada 2018 Matematik ve Fen Bilimleri Öğretim Programlarında yer alan 8. sınıf kazanımları, MEB tarafından hazırlanan 2021-2022 ders kitaplarında yer alan bölüm ve ünite sonu değerlendirme soruları ile 2019-2020-2021-2022 LGS soruları arasındaki uyumun Bloom Taksonomisine göre incelenmesi amaçlanmıştır. 8. sınıf Matematik Öğretim Programı’ndaki 52 adet kazanım, Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda yer alan 61 adet kazanımı ile matematik ders kitabı ve fen bilimleri ders kitabındaki bölüm sonu değerlendirme soruları ve ünite değerlendirme soruları ile 2019-2020-2021-2022 yıllarında sayısal bölümde çıkan toplam 160 LGS sorusu incelenerek veriler elde edilmiştir. Araştırma sonunda Matematik Öğretim Programı 8. sınıf kazanımları incelendiğinde en fazla uygulama (f=20) ve kavrama basamağında (f=18) kazanımlarının olduğu görülmüştür. 8. sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda ise kazanımların en fazla kavrama (f=25) ve sonrasında bilgi ile sentez (f=8) basamaklarında olduğu tespit edilmiştir. Her iki öğretim programındaki kazanımların birden çok bilişsel alan basamağını kapsadığı belirlenmiştir. Çalışma verileri doğrultusunda matematik kazanımları arasında duyuşsal kazanım tespit edilememiş ve fen bilimleri kazanımları arasında iki duyuşsal ve iki psikomotor alan kazanımı tespit edilmiştir. Her iki öğretim programı incelendiğinde programlarda yer alan kazanımlar ile ders kitabındaki soruların, LGS sınavlarında çıkan kavrama ve uygulama basamağına yönelik soruları destekleyici nitelikte olduğu fakat üst düzey bilişsel beceri gerektiren analiz ve değerlendirme basamaklarındaki sorular için yetersiz olduğu belirlenmiştir.

Mathematics and Sciences Curriculum Objectives, Comparison of Textbook Questions and LGS Questions

This study aims to analyse Grade 8 objectives in the year 2018 Mathematics and Sciences curricula, and the compatibility between the 2021-2022 academic period textbooks of the Ministry of National Education (MEB) and the year 2019, 2020, 2021 and 2022 High School Placement Exam (LGS) questions according to Original Bloom Taxonomy. The 52 objectives specified under Grade 8 Mathematics Curriculum and the 61 objectives specified under Grade 8 Sciences Curriculum as well as the review questions at the end of modules and units of the Mathematic textbooks and Science textbooks were analysed against the 160 LGS questions posed under the science examination section in the years 2019, 2020, 2021 and 2022 in order to gather data. Analysis of Grade 8 Mathematics Curriculum has shown that largest objectives were observed in practice (f= 20) and comprehension (f= 18) stages. Analysis of Grade 8 Sciences Curriculum has shown that objectives in this domain were observed to be at knowledge stage for eight objectives, at comprehension stage for 25 objectives, at practice stage for seven objectives, at analysis stage for three objectives, at synthesis stage for eight objectives and at assessment stage for six objectives. It is found that objectives under both curricula cover multiple cognitive domain stages. Study data has led to identification of no affective objective among mathematics objectives, while two affective and two psychomotor domain objectives were identified among science objectives. Analysis of both curricula reveal that the objectives under the curricula and questions in the textbooks are supportive regarding LGS questions aimed at comprehension and practice stages, but insufficient for questions aimed at analysis and assessment stages which require higher level cognitive skills.

___

 • Acet, İ., Acet, A., & Kurnaz, M. A. (2021). 8. sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının ve 2019, 2020 yıllarına ait lgs sorularının solo taksonomisine göre incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 279–297 DOI: 10.33418/ataunikkefd.835873 Akçay, B., Akçay, H., & Kahramanoğlu, E. (2017). Ortaokul Fen Bilimleri ders kitaplarının Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 521–549. DOI: 10.19171/uefad.368965
 • Akıncı, B. (2020). Fen Bilimleri dersi öğretim programı ve ölçme değerlendirme araçlarının akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesine (ABİDE) göre incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi
 • Aktan, O. (2020). İlkokul Matematik Öğretim Programı dersi kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 15–36. https://doi.org/10.9779/pauefd.523545
 • Akyürek, G. (2019). LGS ve TEOG sınavlarının Fen Bilimleri dersi öğretim programı ve yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Altaylı Özgül, D., & Polat, K. (2021). Öğretmen adaylarının ortaokul matematik dersi kazanımlarını Yenilenmiş Bloom Taksonomisine yerleştirebilme ve soru yazabilme becerileri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(32), 304–328. https://doi.org/10.35675/befdergi.781416
 • Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., (Eds.) Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (2021). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama (D. A. Özçelik, Çev.). Pegem Akademi.
 • Arı, A. (2013). Bilişsel alan sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve uluslararası alanda tanınma durumları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 259–290. https://doi.org/10.12780/UUSBD164
 • Arı, A., & İnci, T. (2015). Sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersine ilişkin ortak sınav sorularının değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8/4, 17–50.Doi: 10.12780-uusbd.75570-202537
 • Atılgan, H. (2018). Türkiye’de kademeler arası geçiş: Dünü-bugünü ve bir model önerisi. Ege Eğitim Dergisi, 19(1), 1–18. https://doi.org/10.12984/egeefd.363268
 • Atılgan, H. (Ed.) (2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (5. Bs.). Anı Yayıncılık.
 • Avcı, F., Demirci, H., & Özyalçın, B. (2021). 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programı kazanımlarının konu alanları ve sınıf düzeyi açısından Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(2), 643–660. https://doi.org/10.24315/tred.689366
 • Bakır, E. (2018). Fen Bilimleri ders kitapları ünite sonu değerlendirme çalışmalarının yapısal ve bilişsel özellikleri açısından incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi.
 • Başar, T., & Demiral, Ü. (2019). 2013, 2017 ve 2018 Fen Bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 261–292.
 • Bekdemir, M., & Selim, Y. (2008). Revize edilmiş Bloom Taksonomisi ve Cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 185–196.
 • Berber, A., & Anılan, B. (2018). Son on yıldaki ortaöğretime geçiş sınavlarındaki fen bilimleri alan soruları ile ilgili öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(27). DOI: 10.7827/TurkishStudies.14601
 • Bilen, Ö., & Acat, M. B. (2022, May). Türkiye ve Tayvan’ın ortaöğretim matematik dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. In 4 th International Congress on Multidisciplinary Social Sciences (p. 290). http://www.icmuss.org/wp-content/uploads/2022/05/icmuss-Tam-Metinler-Kitabi-2-1.pdf
 • Birgin, O. (2016). Matematik eğitiminde teoriler. E. Bingölbali, S. Arslan, & İ. Ö. Zembat (Ed.), Bloom taksonomisi içinde (ss. 839–860). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bobbitt, J. F. (2017). Eğitim programı (M. E. Rüzgar, Çev.). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bostan Sarıoğlan, A., Dolu, G., & Sevim, N. (2021). Sekizinci sınıf merkezî sınavlardaki fen sorularının TIMSS-2019 bilişsel alanlara göre analizi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8(3), 514–533. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.973021
 • Candaş, B., Kıryak, Z., Kılınç, A., Güven, O., & Özmen, H. (2013). 2013 ve 2018 Fen Bilimleri öğretim programlarının genel eğilimler ve yaklaşımlar açısından karşılaştırılması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1668–1697. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.176
 • Cangüven, H. D., Öz, O., & Sürmeli, H. (2017). Türkiye Hong Kong Fen eğitimi karşılaştırılması. International Journal of Eurasian Education and Culture, 2(2), 21-41. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoeec/issue/33670/373326
 • Cangüven, H. D., Öz, O., Binzet, G., & Avcı, G. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı 2017 fen bilimleri taslak programının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture, 2, 62–80. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoeec/issue/33670/373329
 • Cangüven, H.D. (2019). 2013-2018 Fen Bilimleri öğretim programlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Çalışkan, İ. (2021). Öğretimi değerlendirme. H. Sucuoğlu, & M. Gökdağ Baltaoğlu (Ed.), Eğitimde Program geliştirme içinde (ss. 1–22). Lisans Yayıncılık.
 • Çelik, S., Kul, Ü., & Çalık Uzun, S. (2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18(2), 775–795. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431437
 • Çetin, B. Ş. (2019). Matematik öğretmenlerinin 2018 LGS sistemine ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Dalak, O. (2015). TEOG sınav soruları ile 8. sınıf öğretim programlarındaki ilgili kazanımların yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Demirel, Ö. (2020). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya (29. bs.). Pegem Akademi Yayınları.
 • Deveci, İ. (2018). Türkiye’de 2013 ve 2018 yılı fen bilimleri dersi öğretim programlarının temel öğeler açısından karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 799–825. https://doi.org/10.17860/mersinefd.342260
 • Duman, F. G. (2019). Türkiye ile Güney Kore’nin fen bilimleri öğretim programlarının karşılaştırılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.
 • Duman, T., Karakaya, N., Çakmak, M., Erayi M., & Özkan, M. (2001). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu: Matematik 1–8. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ekinci, O., & Bal, A. P. (2019). 2018 yılı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) matematik sorularının öğrenme alanları ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi bağlamında değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 9–18. https://doi.org/10.18506/anemon.462717
 • Ellis, A. K. (2015). Eğitim programı modelleri. (A. Arı, Çev. Ed.). Eğitim Yayınevi.
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. AJER-Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270–292. https://dergipark.org.tr/pub/egitim
 • Erdoğan, Y. (2019). Türkiye’nin (2018) fen bilimleri dersi öğretim programı ile Japonya’nın (2008) fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme. Meteksan A.Ş.
 • Eş, H., & Sarıkaya, M. (2010). Türkiye ve İrlanda fen öğretimi programlarının karşılaştırılması. İlköğretim Online, 9(3), 1092–1105. https://dergipark.org.tr/en/pub/ilkonline/issue/8594/106896
 • Fer, S. (2020). Eğitimde program geliştirme ve kuramsal temellere bakış. Pegem Akademi Yayınları.
 • Gözüm, A. İ. C. (2013). Türkiye ve İsveç fen öğretimi programlarının karşılaştırılması. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 17–52. https://dergipark.org.tr/en/pub/kujs/issue/30861/333949
 • Hündür, T. (2018). Fen bilimleri öğretmenleri ile 8. sınıf öğrencilerinin mevcut sınav sistemine (teog) yönelik görüşlerinin incelenmesi (Kars ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kafkas Üniversitesi.
 • İnce, M., & Yıldırım, C. (2018). Kanada ve Türkiye 5. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 154–162. https://dergipark.org.tr/en/pub/kebd/issue/67221/1049145
 • İncikabı, L., Pektaş, M., & Süle, C. (2016). Ortaöğretime geçiş sınavlarındaki matematik ve fen sorularının PISA problem çözme çerçevesine göre incelenmesi. Journal of Kırsehir Education Faculty, 17(2).
 • İskamya, U. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının soru sorma tercihleri ile ortaöğretim kurumları giriş sınavlarında sorulan soruların Bloom taksonomisine göre analizi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Kablan, Z. (2019). Hedef belirleme: Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlar. H. Şeker (Ed.), Eğitimde program geliştirme kavramlar yaklaşımlar içinde (ss. 19–67). Anı Yayıncılık.
 • Kablan, Z., Baran, T., & Hazer, Ö. (2013). İlköğretim matematik 6-8 öğretim programında hedeflenen davranışların bilişsel süreçler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 347–366. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1490671
 • Kahraman, E. (2013). 6. 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji derslerinde yer alan kavramların öğretmen kılavuzu kitapları, ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve seviye belirleme sınavı analizi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Celal Bayar Üniversitesi.
 • Kahramanoğlu, E. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji ders kitaplarının Bloom taksonomisi açısından değerlendirilmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Karatay, R., Timur, S., & Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 233–264. https://doi.org/10.14520/adyusbd.709
 • Karbeyaz, A., & Kurt, M. (2020). Covid-19 sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) ile ilgili öğretmen tutumları: Bir karma yöntem çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 84, 39–66. https://dergipark.org.tr/en/pub/sosekev/issue/71841/1152843
 • Kızılay, E. (2019). 2015 yılı Teog ve Pisa sınavları fen bilimleri sorularının öğretim ilkeleri bağlamında değerlendirilmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tez]. Marmara Üniversitesi.
 • Kızkapan, O., & Nacaroğlu, O. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin merkezi sınavlara (LGS) ilişkin görüşleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 701–719. E-ISSN: 2149-3871
 • Krathwohl, D., R. (2002). A revision of Bloom’s Taxonomy: An overview. Theory Into Practice, 41(4), 212–264. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2
 • Kuzu, O., Çil, O., & Şimşek, A. S. (2019). 2018 Matematik dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 129–147. https://doi.org/10.17556/erziefd.482751
 • Kuzu, Y., Kuzu, O., & Gelbal, S. (2019). TEOG ve LGS sistemlerinin öğrenci, öğretmen, veli ve öğretmen velilerin görüşleri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 112–130. https://doi.org/10.31592/aeusbed.559002
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). Matematik Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b). Fen Bilimleri Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın soru kitapçıkları (Sayısal) ve cevap anahtarları.https://www.meb.gov.tr/01062019-tarihinde-yapilan-sinavla-ogrenci-alacak-ortaogretim-kurumlarina-iliskin-merkezi-sinav-soru-ve-cevap-anahtarlari/duyuru/18776
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın soru kitapçıkları (Sayısal) ve cevap anahtarları. https://www.meb.gov.tr/20062020-tarihinde-gerceklestirilen-sinavla-ogrenci-alacak-ortaogretim-kurumlarina-iliskin-merkezi-sinav-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari/duyuru/21169
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2021). Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın soru kitapçıkları (Sayısal) ve cevap anahtarları. https://www.meb.gov.tr/06062021-tarihinde-uygulanan-sinavla-ogrenci-alacak-ortaogretim-kurumlarina-iliskin-merkezi-sinavin-soru-kitapciklari-sayisal-ve-sozel-ve-cevap-anahtarlari/haber/23363/tr
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2021a). Matematik 8. sınıf ders kitabı. Çağlayan Matbaası.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2021b). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu fen bilimleri 8. sınıf ders kitabı. Adım Adım Matbaa Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2022). Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın soru kitapçıkları (Sayısal) ve cevap anahtarları. https://www.meb.gov.tr/05062022-tarihinde-uygulanan-sinavla-ogrenci-alacak-ortaogretim-kurumlarina-iliskin-merkezi-sinavin-soru-kitapciklari-sayisal-ve-sozel-ve-cevap-anahtarlari/haber/26520/tr
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
 • Oğuztekin, E., & Bektaş, O. (2023). 2018-2021 yılları arasında yayımlanan LGS fen bilimleri dersine yönelik soruların Bloom taksonomisine göre incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 7(1), 227–245. https://doi.org/10.34056/aujef.1108229
 • Oliva, P. F., & Gordon, W. R. (2018). Program geliştirme (K. Gündoğdu, Çev. Ed.). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Oral, B., & Yazar, T. (2020). Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ormancı, Ü., Çepni, S., & Ülger, B. B. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin ortaöğretime geçiş ortak sınavları hakkındaki görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.31805/acjes.422031
 • Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2016). Eğitim programı temeller ilkeler ve sorunlar (A. Arı, Çev. Ed.). Eğitim Yayınevi.
 • Özcan, C., & Kaptan, F. (2019). 2018 yılı Fen Bilimleri Öğretim Programının fen bilimleri için uyarlanmış Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2).
 • Özcan, H., & Koştur, H. İ. (2019). Fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımlarının özel amaçlar ve alana özgü beceriler bakımından incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 138–151. https://doi.org/10.24315/tred.469584
 • Özçelik, D. A. (1992). Eğitim programları ve öğretim (Genel öğretim yöntemi) (3. Bs.). ÖSYM.
 • Öztürk, B., & Çetinkaya, A. (2021). Pandemi döneminde bir eğitim aracı olarak televizyon: TRT EBA TV. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), 6(1), 140–162. https://doi.org/10.47107/inifedergi.886813
 • Polat, M., & Bilen, E. (2022). TEOG ve LGS Merkezi sınav fen sorularının bilişsel süreç boyutunun Yenilenmiş Bloom Taksonomisi ile değerlendirmesi. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 7(1), 45–72.
 • Saban, Y., Aydoğdu, B., & Elmas, R. (2015). 2005 ve 2013 fen bilgisi öğretim programlarının 4. ve 5. sınıf düzeylerinin bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(32), 62–85.
 • Sağlamöz, F. (2020). 2000 sonrası ilköğretim düzeyindeki fen bilimleri dersi öğretim programları kazanımlarının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi (2005-2013-2017-2018) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
 • Savaş, Y. ve Yıldırım, M. (2022). Fen Bilimleri öğretim programlarına (2013–2021) ilişkin bir meta-sentez çalışması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 92–124.
 • Semerci, Ç. (2004). İlköğretim Türkçe ve matematik ders kitaplarını genel değerlendirme ölçeği. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 49–54.
 • Sezer, A. (2018). Fen bilimleri dersi sınav soruları ve merkezi sınav sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisi, TIMMS ve PISA açısından analizi (Kırıkkale ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
 • Sönmez, V. (2020). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (19. bs). Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2021). Eğitim bilimine giriş (16. Bs.). Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2015). Örnekleriyle eğitimde program geliştirme. Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. E. (2009). Eğitimle ilgili temel kavramlar. V. Sönmez (Ed), Eğitim bilimine giriş içinde (ss. 1–24). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Şahin, H., & Kurt, A. (2021). Eğitimde program geliştirme sürecinde temel kavramlar. H. Sucuoğlu ve M. Gökdağ Baltaoğlu (Ed). Eğitimde program geliştirme içinde (s.1-22). İstanbul: Lisans Yayıncılık
 • Şeker, F., & Sert, H. (2021). Fen eğitimi kapsamında sekizinci sınıf öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sınav sistemi değişiklikleri hakkındaki görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 11(1), 159-183. DOI: 10.23863/kalem.2021.188
 • Şen, Ö. (2017). Matematik dersi ortaokul öğretim programlarının karşılaştırılması: 2009-2013-2017. Current Research in Education, 3(3), 116-128.
 • Topak, B. N. (2017). Ortaokul Fen Bilimleri ders kitaplarının bilimin doğası açısından incelenmesi(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Topaloğlu, M. Y., & Kıyıcı, F. B. (2015). Fen Bilimleri programlarının karşılaştırılması: Türkiye ve Avustralya. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4(2), 344-363. DOI: 10.14686/buefad.v412.1082000266
 • Tuna, A. & Biber, A. Ç. (2017). Ortaokul Matematik kitaplarındaki öğrenme alanları ve Bloom Taksonomisine Göre karşılaştırmalı analizi. Ondokuz Mayis UniversityJournal of Education Faculty, 36 (1), 161-174. DOI: 10.7822/omuefd.327396
 • Tunç, M. P., & Baydar, O. (2022). TEOG, LGS ve TIMSS matematik sorularının MATH Taksonomisine göre incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(33), 20–53. https://doi.org/10.35675/befdergi.745365
 • Türker, A., & Dündar, E. (2020). Covıd-19 Pandemi sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yürütülen uzaktan eğitimlerle ilgili lise öğretmenlerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 323–342. https://doi.org/10.37669/milliegitim.738702
 • Türnüklü, D. A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543–559. https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10372/126941
 • Tyler, R. W. (2014). Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Usluoğlu, B. & Toptaş, V. (2020). Investigation of unit evaluation questions in elementary school 1st and 2nd grade mathematics textbooks according to Revised Bloom Taxonomy. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(2), 136–148. DOI: 10.38089/ekuad.2020.9
 • Uzun, S., Bütüner, S. Ö., & Yiğit, N. (2010). 1999-2007 TIMSS fen bilimleri ve matematik sonuçlarının karşılaştırılması: Sınavda en başarılı ilk beş ülke-Türkiye örneği. İlköğretim Online, 9(3), 1174–1188. https://dergipark.org.tr/en/pub/ilkonline/issue/8594/106902
 • Üredi, L., & Ulum, H. (2020). İlkokul matematik ders kitaplarında bulunan ünite değerlendirme sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 432–447. https://doi.org/10.17860/mersinefd.693392
 • Varış, F. (1997). Eğitimde program geliştirme: Teoriler-Teknikler (7. bs.). Alkım Yayıncılık.
 • Yeşilyurt, E. (2016). Toplumsal sorunların çözümüne katkısı ve karşılaşılan engeller açısından duyuşsal alanın değerlendirilmesi, Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 237–308.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdabakan, İ. (2012). Bloom’un revize edilen taksonomisinin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye etkileri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(2).
 • Yücel, M. (2017). Ortaokul 5. ve 6. sınıf fen Bilimleri ders kitaplarının belirli kriterler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • Yüzüak, A. V., & Arslan, T. (2021). Liselere geçiş sınavına ilişkin Fen Bilimleri öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 805-819. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.64908-847653

___

APA Sucuoğlu, H. , Yasemin, D. & Yılmaz, T. (2023). Mathematics and Sciences Curriculum Objectives, Comparison of Textbook Questions and LGS Questions . Cukurova University Faculty of Education Journal , 52 (2) , 302-350 .
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1302-9967
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

72.9b23.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilikleri ile Kariyer Stresi Arasındaki İlişkide Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü

Şeyma BİLGİZ ÖZTÜRK, Hacı Arif DOĞANÜLKÜ

İsteğe Bağlı Bir İngilizce Hazırlık Programının CIPP Ölçeği ile Değerlendirilmesi

Fatma Betül TEMİZ, Ahmet BAŞAL

Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Makamsal İşitmeye Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Emrah LEHİMLER, Üzeyir ÇİNAR

Yatılı Okullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme

Mehmet Fatih KARACABEY, Muhammet ŞIK

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Tutumları ile Mesleğe Bağlılıkları Arasındaki İlişki: Öğretmen Özyeterlik İnancının Aracı Rolü

Bünyamin İSPİR, Ali YILDIZ

Öğrenme Stratejilerinin Piyano Performansı Öz Yeterlik Düzeyi ve Performans Başarısına Etkisi

Özlem KANDEMİR, Tuba YOKUŞ

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı Olan Çocuklarının Gelişim ve Tanı Sürecine İlişkin Ebeveynlerin Deneyimlerinin Derinlemesine İncelenmesi

Asli İZOGLU TOK, Emre YILDIZ, Çiğdem KAYMAZ, Gizem Yağmur DEĞİRMENCİ, Semra ŞAHİN

Öz-belirlenimli Öğrenme (Hetagoji) Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

D. Bahar ŞAHİN SARKIN, Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımları, Ders Kitabı Soruları ve LGS Sorularının Karşılaştırılması

Hale SUCUOĞLU, Deniz YASEMİN, Tuğba YILMAZ

Yaratıcı İmgelem Yeteneği Testi (YİT): Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Handan NARİN KIZILTAN, Birnur ERALDEMİR