Yatılı Okullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme

Bu araştırma yatılı okullarda görev yapan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunları ve yöneticilerin bu sorunlara yönelik ne tür çözüm önerileri geliştirdiklerini ortaya koyup politika yapıcılara öneriler sunmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olan iç içe geçmiş tek durum deseni ile yürütülmüştür. Veriler yatılı okullarda çalışan yöneticiler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Görüşmelerde toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yatılı okullarda eğitim ve yönetim açısından diğer okullardan farklı sorunların olduğu ve bu okulların ayrı birer kurumlar olarak değerlendirilmelerinin gerekliliği ortaya konmuştur. Ayrıca, yatılı okulların pansiyon kısmının ayrı bir birim olarak okullardan ayırıp gerekli idareci ve personel atandığında yatılı okul pansiyonlarının yöneticilerde ve öğretmenlerde oluşturduğu iş yükü ve olumsuz duyguların azalacağı vurgulanmıştır.

An Evaluation of Problems Encountered by School Administrators Working at Boarding Schools

This study was conducted to reveal the problems faced by school administrators working in boarding schools, the solutions administrators suggest for these problems and to provide suggestions to policy makers. The research was conducted with a single embedded case study, which is one of the qualitative research designs. Data were obtained through interviews with administrators working in boarding schools. The data collected in semi-structured interviews were analysed by content analysis method. As a result of the analysis, it was revealed that boarding schools have different problems from other schools in terms of education and management and that these schools should be evaluated as separate institutions. In addition, the workload and negative feelings that boarding schools cause in administrators and teachers will decrease with the separation of dormitories from schools as a separate unit and the appointment of the necessary administrators and personnel.

___

 • Akyüz, Y. (2008). Türk eğitim tarihi M.Ö.1000- M.S.201. Pegem Akademi Yayınevi.
 • Ayçin, A. A. (2009). İsoteg tekniğinin beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarısı ve okumaya yönelik tutumları üzerine etkisi: Yibo örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Aytek, P. (2009). Yatılı ilköğretim bölge okullarının işleyişinin yönetici öğretmen öğrenci ve veli görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Yeditepe Üniversitesi.
 • Bass, L. R. (2014). Boarding schools and capital benefits: Implications for urban school reform. The Journal of Educational Research, 107(1), 16–35. https://doi.org/10.1080/00220671.2012.753855
 • Behaghel, L., De Chaisemartin, C., & Gurgand, M. (2017). Ready for boarding? The effects of a boarding school for disadvantaged students. American Economic Journal: Applied Economics, 9(1), 140–164. https://doi.org/10.1257/app.20150090
 • Çangır, E. (2019). Yatılı bölge ortaokullarının sorunları ve çözüm önerileri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi.
 • Çetin, A., & Aydın, S. (2019). Liselerin pansiyonunda nöbetçi öğretmen olmak: Sorunlar ve çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 1797–1825. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/50907/597374
 • Çetinkaya, M. (2013). Yatılı ilköğretim bölge okulu öğrencilerinin yatılı ilköğretim bölge okullarının işleyişine ilişkin görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Ceylan, F. A. (2022). Yatılı okulun sınıfsal farklılıklardan kaynaklanan eğitimdeki imkân eşitsizliğini “Başarı Açısından” gidermedeki rolü [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). SAGE Publications.
 • Turan, S. & Çubukçu, Z. (1999, September 1-3). Unutulan okullar: Devlet parasız yatılı okullar üzerine nicel bir araştırma [Paper Presentation]. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon, Türkiye.
 • Curto, V. E., & Fryer Jr, R. G. (2014). The potential of urban boarding schools for the poor: Evidence from SEED. Journal of Labor Economics, 32(1), 65-93. https://doi.org/10.1086/671798
 • Demirel, N. (2013). Yatılı ilköğretim bölge okullarının sorunları ve çözümlerine ilişkin yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin görüşleri: Bir durum çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi Elliott, V. (2018). Thinking about the Coding Process in Qualitative Data Analysis. The Qualitative Report. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2018.3560
 • Emik, C. (2011). Yatılı ilköğretim bölge okullarındaki fen ve teknoloji laboratuvarlarının durumu [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Gökyer, N. (2011). Yatılı ilköğretim bölge okullarının sorunlarına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 288–310. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25121/265263
 • Gülbeyaz, O. (2006). Yatılı ilköğretim bölge okulları ve pansiyonlu ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel stres kaynakları (Kayseri ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi.
 • Kalafat, M. (2018). Pansiyonlu ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığı ve yönetici davranışları [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Düzce Üniversitesi.
 • Martin, A. J., Papworth, B., Ginns, P., & Malmberg, L.-E. (2016). Motivation, engagement, and social climate: An international study of boarding schools. Journal of Educational Psychology, 108(6), 772-787. https://doi.org/10.1037/edu0000086
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.). Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
 • Ömerli, O. (2017). Eğitimde dezavantaj olarak 'yatılılık' olgusu/ Pierre Bourdieu sosyolojisi perspektifinden bir analiz [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bingöl Üniversitesi.
 • Ozcan, Pinar, Han, S. & Graebner, M. E. (2017) Single cases : the what, why, and how. In Mir, Raza A. & Jain, Sanjay (Eds.), The Routledge companion to qualitative research in organization studies (pp. 92–112). Routledge.
 • Özçelik, A. (2014). Yatılı bölge ortaokullarında ailenin eğitim sürecinden uzak olmasının eğitime etkisine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Zirve Üniversitesi.
 • Özdemir Kardeş, P. (2007). Yatılı ilköğretim bölge okulu yöneticilerinin yönetim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların olası çözümlerine ilişkin görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Pfeiffer, J. P., Pinquart, M., & Krick, K. (2016). Social relationships, prosocial behaviour, and perceived social support in students from boarding schools. Canadian Journal of School Psychology, 31(4), 279–289. https://doi.org/10.1177/0829573516630303
 • Resmî Gazete. (1983). Milli Eğitim Temel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. Kanun Numarası: 2842.
 • Resmî Gazete. (2016). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliği. Kanun Numarası: 6775.
 • Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers (3.rd ed.). SAGE Publications.
 • Saracaloğlu, A. S., & Bektaş Bedi̇r, S. (2020). Belletici öğretmenlerin ortaöğretim pansiyonlarına ilişkin görüşleri: Problemler ve çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 385–408. https://doi.org/10.37669/milliegitim.701690
 • Şen, S., & Yıldırım İ. (2021). Eğitimde araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Guo Siwen, Lingyan Li, Yan Sun, Richard Houang & William H. Schmidt (2021). Does boarding benefit the mathematics achievement of primary and middle school students? Evidence from China. Asia Pacific Journal of Education, 41(1), 16–38, https://doi.org/10.1080/02188791.2020.1760081
 • Tan, M., & Bodovski, K. (2020). Compensating for Family Disadvantage: An Analysis of the Effects of Boarding School on Chinese Students’ Academic Achievement. FIRE: Forum for International Research in Education, 6(3), 36–57. https://doi.org/10.32865/fire202063224
 • Ünal, A., & Üreyen, S. (2019). Müdür yardımcılarının gözüyle ortaöğretim öğrenci pansiyonlarında yaşanan sorunlar (Karaman İli Örneği). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 2308-2335. https://doi.org/10.33206/mjss.528197
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A.R. (2014). Yatılı bölge okullarının işleyişine ilişkin öğrenci görüşleri (Hatay ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Yılmaz, M. (2009). Yatılı ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmen ve idarecilerin iş tatmin düzeyleri ile tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması (İnebolu ilçesi örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Yeditepe Üniversitesi.
 • Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
 • Yördem, H.P. (2009). Yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin cumhuriyet dönemi eğitim politikaları (1923-2000) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.

___

APA Karacabey, M. F. & Şık, M. (2023). An Evaluation of Problems Encountered by School Administrators Working at Boarding Schools . Cukurova University Faculty of Education Journal , 52 (2) , 471-495 .
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1302-9967
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

72.9b23.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Umut, Öz-Yeterlik ve Benlik Saygısının Ergenlerin Kariyer Kaygıları Üzerindeki Yordayıcı Rolü

Osman CIRCIR, Osman GÖNÜLTAŞ, Kıvanç UZUN, Ozlem TAGAY

Öz-belirlenimli Öğrenme (Hetagoji) Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

D. Bahar ŞAHİN SARKIN, Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN

Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilikleri ile Kariyer Stresi Arasındaki İlişkide Algılanan Sosyal Desteğin Aracı Rolü

Şeyma BİLGİZ ÖZTÜRK, Hacı Arif DOĞANÜLKÜ

Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Makamsal İşitmeye Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Emrah LEHİMLER, Üzeyir ÇİNAR

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı Olan Çocuklarının Gelişim ve Tanı Sürecine İlişkin Ebeveynlerin Deneyimlerinin Derinlemesine İncelenmesi

Asli İZOGLU TOK, Emre YILDIZ, Çiğdem KAYMAZ, Gizem Yağmur DEĞİRMENCİ, Semra ŞAHİN

İsteğe Bağlı Bir İngilizce Hazırlık Programının CIPP Ölçeği ile Değerlendirilmesi

Fatma Betül TEMİZ, Ahmet BAŞAL

Kriz Danışmanlığı Dersinin Psikolojik Danışma Öz-yeterliği ve Krize Müdahaleye Hazırlık Düzeyine Etkisi

Seval APAYDIN, S. Gülfem ÇAKIR

Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Ulus Aşırı Göçmen ve Yerel Çocukların Sınıf Yaşantılarına Katılım Hakları

Elif Nihan KURT, Hale KOÇER

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Tutumları ile Mesleğe Bağlılıkları Arasındaki İlişki: Öğretmen Özyeterlik İnancının Aracı Rolü

Bünyamin İSPİR, Ali YILDIZ

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretim Programı Kazanımları, Ders Kitabı Soruları ve LGS Sorularının Karşılaştırılması

Hale SUCUOĞLU, Deniz YASEMİN, Tuğba YILMAZ