Orman Köylüsü Ve Yaylacıların Sosyo Ekonomik Ve Sosyo Kültürel Yapısı İle Çatışmaların İncelenmesi (Giresun Ve Manisa Yöresi Örneği)

İki farklı yöre ve iki katmana yönelik olarak yapılan bu çalışmada, Giresun Espiye’de 8 orman köyünde 387 adet, 20 yayla köyünde 142 adet ve Manisa Demirci’de 2 orman köyünde 254 adet ve 4 yayla köyünde 162 adet olmak üzere anket çalışması uygulanmıştır. Anket çalışması ile yerel halkı tanıtıcı bilgilerin toplanması yanında, çatışmanın varlığı, varsa boyutu, suç bilinci ve köylünün muhtemel çatışma konularındaki anlayışları ve düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anket sonuçları frekans tabloları halinde düzenlenerek karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, yöreler ve katmanlar arasında bazı farklılıkların bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yöresel olarak, orman köylülerinin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısı ve orman işletmesi ile olan ilişkilerde farklılıklar belirlenmiştir.

Socio Economic and Socio Cultural State of Forest Villages and Hıghland Settlements and Conflicts (Example of Giresun and Manisa Region)

In our study for two different regions and two strata, a survey study was conducted in Giresun Espiye with 387 questionnaires in 8 forest villages, 142 questionnaires in 20 highland villages, 254 questionnaires in 2 forest villages in Manisa Demirci and 162 questionnaires in 4 highland villages. With the questionnaire survey, firstly, attempts were made to determine of the gathering of information about the local people, the presence of the conflicts, the size of the conflicts, the crime consciousness and the perceptions and thoughts of the villagers about possible conflicts. Survey results are presented in frequency tables and presented comparatively. The results show that there are some differences between regions and strata. Locally, there are differences in relation to forest ecosystem, other forest villagers and forest enterprize.

Kaynakça

Barlı, Ö., Başkent, E.Z., Türker, M.F., Gedik, T. 2006. Analytical Approach for Analyzing and Providing Solutions for The Conflicts Among Forest Stakeholders Across Turkey. Forest Policy and Economics, 9: 219-236.

Bernard, H.R. 1995. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. 2’nd Edition, Altamira Press, Oxford, England.

Castro, A.F., Nielsen, E. 2001. Indigenous people and Co-management: İmplications for Conflict Management. Environmental Science & Policy, 4: 229-239.

Deloges, C., Gauthier, M. 1997. Community Forestry and Forest Resource Conflicts:An Overview”. XI World Forestry Congress , P.4, Antalya.

FAO. 2000. Conflict and Natural Resource Management. 20 pp., Rome, Italy.

Hellstrom, E. 2001. Conflict Cultures: Qualitative Comperative Analysis of Environmental Conflicts in Forestry. Silva Fennica, 2: 1-109.

Günşen, H.B. 2006. Batı Karadeniz Bölgesindeki Ormancılık Kooperatiflerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 107 s.

Margerum, R.D. 2001. Organizational Commitment to Integrated and Collborative Management: Matching Strategies to Constraints. Environmental Management, 28 (4): 421-431.

Pahl-Wostl, C. 2002. Participative and Stakeholder-Based Policy Design and Modeling Processes. Integrated Assessment, 3 (1): 3-14.

Pahl-Wostl, C., Hare M. 2004. Processes of Social Learning in İntegrated Resources Management. J. Community Appl. Soc. Psychol., 14: 193-206.

Pendzich, C., Thomas, G., Wohlgenant, T. 1994. The Role of Alternative Conflict Management in Community Forestry. Forests, Trees and People Programme. Phase II. Working Paper no: 1-September 1994. FAO.

Solmaz, E. 2007. Orman Köylülerinin Kalkınmasına Yönelik Uygulanan Politikaların Yoksulluk Düzeyi ve Orman Kaynaklarının Kullanımına Etkisi Muğla Örneği. Doktora Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Muğla, 257 s.

Yasmi, Y. 2003. Understanding Conflict in The Co-Management of Forests: The Case of Bulungan Research Forest. International Forestry Review, 5 (1): 38-44.

Kaynak Göster

APA Durkaya, A , Kaptan, S , Durkaya, B , Önal, G , Erdoğmuş, S . (2017). Orman Köylüsü Ve Yaylacıların Sosyo Ekonomik Ve Sosyo Kültürel Yapısı İle Çatışmaların İncelenmesi (Giresun Ve Manisa Yöresi Örneği) . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 252-267 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/298152