Simav Yöresi Jeotermal Sularıyla Muamele Edilen Çam Odunlarının Eğilme Direnci, Liflere Paralel Basınç Direnci ve Statik Kalite Değeri

Zengin kimyasal tuzlar içeren jeotermal kaynaklar farklı alanlarda değerlendirilmektedir. Bu kaynakların ekonomik olarak kullanılabilmesi için ağaç malzemeye etkilerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma, jeotermal suların iki farklı çam odununda eğilme direnci, liflere paralel basınç direnci ve statik kalite değerine etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Kütahya-Simav yöresinden Eynal (E-6), Çitgöl (Ç-1) ve Naşa (N-1) jeotermal suları, karaçam (P.nigra Arnold.) ve kızılçam (P.brutia Ten.) diri odun örnekleri ve batırma yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, jeotermal sular, karaçam ve kızılçam odunlarının eğilme direnci, liflere paralel basınç direnci ve statik kalite değerini kontrole göre önemli derecede azaltmıştır. En düşük azalma, eğilme direnci için N-1 jeotermaliyle muamelede bulunurken, liflere paralel basınç direnci ve statik kalite değeri için Ç-1 jeotermaliyle muamelede elde edilmiştir. Bu azalmalar, eğilme direnci ve liflere paralel basınç direnci için %3.70 - %15.54 arasında değişirken, statik kalite değeri için %4.58 - %17.36 arasında değişmiştir. Ayrıca etki açısından aralarında önemli farklılıklar bulunan E-6, Ç-1 ve N-1 jeotermal suları, basınç direnci bakımından heriki çam odununun statik kalite değerine orta seviyede bir katkı yapmıştır.  

Modulus of Rupture, Compression Strength Parallel to Grain And Static Quality Value Of Pine Wood Treated With Geothermal Waters From Simav Region Of Turkey

Geothermal resources containing rich chemical salts are used in different areas. In order to be use economically, it must also be determined the contributions to wood material of these resources. In this study, it was aimed to investigate the effects of geothermal waters to modulus of rupture (MOR), compression strength parallel to grain (CSPG) and static quality value (SQV) in two different pine wood. The study used the sapwood samples (P. nigra Arnold.; P. brutia Ten.), dipping method, Eynal (E-6), Citgol (C-1) and Nasa (N-1) geothermal waters from Simav, Kutahya, Turkey. Consequently, the MOR, CSPG and SQV of both pine wood treated with geothermal waters were lower significantly than that of untreated control specimens. The lowest reduction was resulted in the N-1 geothermal for MOR, and in the C-1 geothermal for CSPG and SQV. This reductions varied between 3.70%–15.54% for MOR and CSPG, and between 4.58–17.36% for SQV. In addition, it was shown significant differences among E-6, C-1 and N-1 geothermal waters contributed in intermediate level to static quality of both pine wood.

Kaynakça

Akkuş, I., Akıllı, H., Ceyhan, S., Dilemre, A., Tekin, Z. 2005. Türkiye jeotermal kaynakları envanteri. MTA Genel Müdürlüğü Yayınları. Envanter Serisi-201, Ankara

As, N., Koç, K.H., Doğu, D., Atik, C., Aksu, B., Erdinler, S., 2001. Türkiye'de yetişen endüstriyel öneme sahip ağaçların anatomik, fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B 51/1: 71-88

Bayram, F., 1999. Simav jeotermal alanının hidrojeoloji incelemesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Konya, 156s

Bendtsen, B.A., 1984. Mechanical properties of longleaf pine treated waterborn salt preservatives. USDA Forest Service, 434, USA

Bozkurt, A.Y., Erdin, N., 1997. Ağaç malzeme teknolojisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları No: 3998/445, İstanbul

Chang, H.T., Chang, S.T., 2001. Correlation between softwood discoloration induced by accelerated lightfastness testing by indoor exposure. Polymer Degradation and Stability 72(2): 361-365

Değirmentepe, S., Baysal, E., Türkoğlu, T., Toker, H., Deveci, İ., 2015. Some properties of Turkish sweetgum balsam (styrax liquidus) impregnated oriental beech wood. Part II: Decay resistance, mechanical and thermal properties. Wood Research 60 (4): 591-604

Demirtaş, M., 2015. Jeotermal akışkan ile emprenyeli ahşabın açık hava ortamındaki dayanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 65s

Erten, P., Sözen, M.R., 1996. Halep çamı (Pinus halepansis Mill.) odunun fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin belirlenmesi. İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü. Teknik Bülten Serisi 1 No: 268, 1-40

Genç, A., 2013. Afyonkarahisar Ömer-Gecek jeotermal kaynaklarında emprenye maddelerinin ve bu kaynaklarla işlem görmüş ahşabın bazı özelliklerinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta,75s

Green, D.W., Winandy, J.E., Kretschmann, D.E., 1996. Mechanical properties of wood. Wood handbook: Chapter 4, Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–113. Madison, WI: US

Gürü, M., 2005. Jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilmesi. Çevreye Genç Bakış Sayı No:7

Hsu, F.L., Chang H.T., Chang, S.T., 2007 Evaluation of antifungal properties of octyl gallate and its synergy with cinnamaldehyde. Bioresource Technology 98(4): 734-738

Karademir, E. 2012. Jeotermal akışkanlarla emprenye edilen ahşabın performansı: Uşak yöresi örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 62s

Kartal, S.N., 1998. CCA ve CCB emprenye maddeleri ile korunan ağaç malzemenin dayanıklılık, yıkanma ve direnç özellikleri. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul

Keskin, H., Dağlıoğlu, N., 2016. Bazı odun türlerinde tanalit-e emprenye maddesinin eğilme direnci ve eğilmede elastiklik modülüne etkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 17 (1): 62-69

Keskin, H., Atar, M., Ertürk, N.S., Çolakoğlu, M.H., Korkut, S., 2013. Mechanical properties of Rowan wood impregnated with various chemical materials. Int J of Physical Sci (IJPS), 8(2): 73-82

Lahtela, V., Hämäläinen, K., Kärki, T., 2014. The effects of preservatives on the properties of wood after modification. Baltic Forestry 20(1): 189-203

Milch, J., Vavrclk, H., Tippner, J., Brabec, M., 2016 The effect of growth conditions in specific areas of Croatia and the Czech Republic on the physical and mechanical properties of black alder wood (Alnus glutinosa Gaertn.). Turk J Agric. For. 40: 7-12

Mourant, D., Yang, D.Q., Rield, B., Roy, C., 2008 Mechanical properties of wood treated with PF-pyrolytic oil resins. Holz als Roh-und Werkstoff 66 (3): 163-171

Mutlu, M.A., 2004. Jeotermal enerji ve Türkiye’deki durumu. Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Potansiyeli ve Enerji Politikaları Konferans Notları (www.turkocagı.org.tr/toa/ grup-enerji), Erişim: 21 Ocak 2007

NFPA, 1986. National design specification for wood construction. National Forest Products Association. Washington (DC), USA

Öktü, G., 1984. Hydrological investigation of Eynal and Çitgöl-Naşa (Simav) hot springs [in Turkish]. MTA Genel Müdürlüğü, Ankara

Örs, Y., Keskin, H., Atar, M., Çolakoğlu, M., 2007. Effects of impregnation with Imersol-aqua on the modulus of elasticity in bending of laminated wood materials. Construction and Building Materials 21: 1647–1655

Örs, Y., Atar, M., Keskin, H., Yavuzcan, H.G., 2005. Impacts of impregnation with imersol aqua on the modulus of elasticity in bending. J of Applied Polymer Sci (JAPS), 99 (6): 3210-3217

Özalp, M., Ordu, M., 2010. Kereste kurutmada kullanılan enerji kaynağının maliyete etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22: 99-108

Soygüder, A., 2017. Jeotermal kaynak sularıyla muamele edilen kızılçam (pinus brutia Ten.) odununun bazı fiziksel özelikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 75s

Srinivas, K., Pandey, K.K., 2012. Photodegradation of thermally modified wood. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 117(1): 140-145

TS EN 47, 2011. Ahşap koruma–Ev teke böceği larvalarına karşı zehirlilik değerlerinin tayini (lab. metodu). Türk Standartları Enstitüsü, Ankara

TS 2474, 1976. Odunun statik eğilme dayanımının tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara

TS 2595, 1977. Odunun liflere paralel doğrultuda basınç dayanımı tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara

TS 345, 2012. Ahşap emprenye maddeleri etkilerinin deney yöntemleri. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara

TS 4176, 1984. Odunun fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin tayini için homojen meşcerelerden numune ağacı ve laboratuvar numunesi alınması. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara

Kaynak Göster

APA Var, A , Kardaş, İ . (2017). Simav Yöresi Jeotermal Sularıyla Muamele Edilen Çam Odunlarının Eğilme Direnci, Liflere Paralel Basınç Direnci ve Statik Kalite Değeri . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 93-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/295682

19953 11159

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

The Effect of Whip Grafting Method on Grafting Success and Plant Development in Some Cultivars of Anatolian Walnut (Juglans Regia L.)

Halil Barıs OZEL, Kadriye DEMİR

Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında fotokapan yöntemi ile tespit edilen büyük memeli yaban hayvanları

Nuri Kaan Özkazanç, Mehmet HORASAN, İlksen ATEŞOĞLU

Sarıçam ve Uludağ Göknar Odunlarının Bazı Özellikleri Üzerine Termal Muamelenin Etkileri

Zeynep Eda ÖZAN, Saadettin Murat ONAT, Deniz AYDEMİR

Türkiye Ahşap Esaslı Levha Sektör Analizi

Abdullah İSTEK, İsmail ÖZLÜSOYLU, Ali KIZILKAYA

Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Hilal Surat

Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi (Malatya İli Örneği)

Gülhanım Güvenli, İsmet Daşdemir

Kuzuluk, Taraklı ve Geyve (Sakarya) jeotermal sularının emprenye maddesi potansiyeli ve kızılçam (P. brutia ten.) odununda bazı fiziksel özellikler üzerine etkisi

Ahmet Ali VAR, Abdulkadir SOYGÜDER

İstanbul İlindeki Kent Ağaçlarında Budama Çalışmalarının Değerlendirilmesi

İbrahim Turna, Faruk YAZICI, Fahrettin ATAR

Kastamonu, Karabük ve Bolu’da 1980-1999 İle 2000-2015 Yılları Arasındaki Sıcaklık ve Yağışın Değişimi

İlyas BOLAT, Ömer KARA, Ertuğrul TOK

Mikrokristalin selüloz ve odun unu ilaveli Polihidroksibütirat (PHB) kompozitlerinin solvent yöntemiyle hazırlanması ve karakterizasyonu

Şenay SABANCI, Surhay ALLAHVERDİEV, Ahmet ÇABUK, Gökhan GÜNDÜZ