TURAN OFLAZOĞLU’NUN “İKTİDAR ÜÇLEMESİ” ÜZERİNE BİR İNCELEME / A Study On “İktidar Üçlemesi” By Turan Oflazoğlu

Öz ÖZETTuran Oflazoğlu’nun “İktidar Üçlemesi” başlığı altında yayımladığı üç oyununda 1623- 1651 yılları arasında Osmanlı sarayında yaşanan iktidar mücadeleleri anlatılmaktadır. Tarihî dram özelliği gösteren bu oyunlarda kişiler hem beşeri, hem de evrensel boyutta ele alınırlar. Yazar, tarihî birer şahsiyet olan IV. Murat’ı, Sultan İbrahim’i ve Kösem Sultan’ı dönemin havasına uygun olarak canlandırır. Üç oyunun da yapısı, iktidar çatışması üzerinde şekillenir.Anahtar Kelimeler: IV. Murat, Sultan İbrahim, Kösem Sultan, iktidar, saray, taht ABSTRACTPower strugglen in otoman Palace between 1623 and 1651are told in Turan Oflazoğlu’s three plays called “İktidar Üçlemesi”. In there plays having a character of historical drama, persons are studied in point of boht humanly and universal dimensions. In a parallel approach with the atmosphere of the period, the writer dramatizes Murat IV, Sultan İbrahim and Kösem Sultan each is a historical personality. The plot of all these three plays are based on power conflict.Keywords: Murat IV, sultan İbrahim, Kösem Sultan, power, palace, throne.

___

ENGİNÜN, İnci, “Turan Oflazoğlu ve Halk Kültürü”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul 1991.

_____________, “Turan Oflazoğlu’nun Tarihe Bakışı” Araştırmalar ve Belgeler, Dergâh Yayınları, İstanbul 2000

_____________, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yay., İst. 2002

OFLAZOĞLU, Turan, IV. Murad, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ank. 1988.

_________________, Deli İbrahim, Adam Yayınları, İstanbul, 1983.

_________________, Kösem Sultan, Adam Yayınları, İstanbul, 1982.

_________________, “Tarih ve Tiyatro”, Türk Dili, Sayı 397, Ocak 1985

ORTAYLI, İlber, Wiener Zeitschrift für Kunde Des morgenlandes, Festschrift Andeas Tietze, Wien 1986

SERTOĞLU, Mithat, Osmanlı Tarih Lûgati, , Enderun Kitabevi, İstanbul 1986