SÜLEYMAN MUSLİ VE SEMERKANT ROMANLARINDA BATINİLİK VE HASAN SABBAH

Öz Çalışmamızda, Ahmet Midhat Efendi’nin “Süleyman Muslî” ile Amin Maalouf’un “Semerkant” romanlarında Bâtınîlik ve kurucusu olan Hasan Sabbah üzerinde durulmuştur. Bir Ortadoğulu ve Müslüman olan Ahmet Midhat ile Ortadoğu’da doğup ancak yaşantısı batıda geçen batılı ve Hristiyan bir romancı olan Amin Maalouf, eserlerinde Bâtınîler ve kurucuları olan Hasan Sabbah’tan bahsederek kendi bakış açılarıyla konuyu değerlendirmişlerdir. Makalemizde belirttiğimiz iki romancının da Bâtınîlere ve kurucusu Hasan Sabbah’a bakışlarında ortak noktalar olduğu gibi farklılıklar da olmuştur. İki romanda işlenen konu, karşılaştırmalı olarak incelendikten sonra neticede elde edilen veriler kısaca irdelenmiştir.

___

Ahmet Midhat Efendi, (2000), Süleyman Muslî, (Hazırlayan: Erol Ülgen, Fatih Andı), Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları.

ATEŞ, Ahmet, (1993), “Bâtıniyye” Maddesi, İslâm Ans., Cilt 2, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.

Gazzâlî, (1964), Fedâ’ihu’l-Bâtıniyye, (Neşreden: Abdurrahman Bedevî), Kahire.

Hammâdî, (1357/1939), Keşfü Esrâri’l-Bâtıniyye, (Neşreden: M. Zâhid Kevserî), Kahire.

İLHAN, Avni, (1992), “Bâtıniyye”, Maddesi, İslâm Ans., Cilt 5, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

MAALOUF, Amin, (1998), Semerkant, (Çeviren Esin Talı-Çelikkan), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

ÖZEKİN, Tülay, (2002), Amin Maalouf’un Romanlarının Esin Kaynağı: Tarih, Ankara: Ankara Üniversitesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.