Cumhuriyet Döneminin Türk Kimliğininin, Cumhuriyet İdeolojisinin Oluştuğu (1923-1950) Yılları Arasında Üretilen Resimler Üzerinden Analizi

Türk toplumunun Cumhuriyet döneminde geçirdiği büyük değişim, bireysel vetoplumsal kimlikleri değiştirdiği gibi, sanatsal olarak da yeni ifade biçimlerini ortayaçıkarmıştır.Bu değişimin dayandığı temel, Türk modernleşmesinin bir aşaması olan Cumhuriyetdöneminin ideolojisidir. Cumhuriyet ideolojisinin hedeflediği Batılılaşma, Türk toplumununtüm kademelerini etkilemiş ve dönüştürmüştür.Bu makalede, Cumhuriyet ideolojisinin oluşum ve yaşama geçiş aşaması olan 1923-1950 yılları arasında üretilen resimler üzerinden Türk toplumunun bireysel ve toplumsalkimlikleri irdelenecektir.

A Discussion of Turkish Identity of Republic Era, on the Paintings Produced Between the Years (1923-1950), that the Formation of the Ideology of the Republic

The radical changes occurred during the establishment of Turkish Republic, changed the individual and collective identities of Turkish society and created new artistic styles. The foundation of this change lies under the ideology of Turkish Republic which is a part of Turkish modernity. The aim of the Republic ideology, Westernisation affected and transformed all elements of Turkish society. The essay contains a discussion of individual and collective identities of Turkish society, on the paintings produced between the years (1923-1950), that the formation of the ideology of the Republic.

Kaynak Göster

APA Papila, A . (2012). Cumhuriyet Döneminin Türk Kimliğininin, Cumhuriyet İdeolojisinin Oluştuğu (1923-1950) Yılları Arasında Üretilen Resimler Üzerinden Analizi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 16 (1) , 151-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/2829/38355

63667 35428

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulamasının Etkililiğinin İncelenmesi (Sakarya İli Örneği) / Investigation of the Effectiveness of Treatment and Practice Probation Lightly (Sakarya Sample)

Şükrü ADA, Adem PEKER

Türkiye’de Kentsel Mekânda Mağdursuz Suç Örneği Olarak “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma” / “Using Drugs and Stımulants” in Urban Places as an Example of Victimless Crime in Turkey

Hasan Hüseyin ÇALI

“Tom Amca’nın Kulübesi” ve “The Octoroon” Adlı Yapıtlarda Uzam ve Simge /Space and Symbol in Uncle Tom’s Cabin and the Octoroon

Ahmet BEŞE, Deniz ARAS

Bilişsel Kuramların Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliği / The Applicability of Cognitive Theories in Geography Teaching and Education

Çiğdem ÜNAL

Cinânü’l-Cenân’ın Yeni Nüshaları / New Copies of Cinânü’l-Cenân

Süleyman EFENDİOĞLU

Osmanlı Dönemi Minyatürlerinde Enstrüman Figürleri Üzerine Bir İnceleme / An Analysis on Instrument Figures in Ottoman Period Miniatures

Serhat YENER

Urartu Yerleşimlerindeki Kanalizasyon Sistemleri / Sewage Systems at Urartian Settlements

Mehmet Ali YILMAZ

Türkçeye “Fransız Kalmak” Üzerine Bir İnceleme / A Study on Becoming “French to (Unaware of) Turkish

Mesut BULUT, Salih ORHAN, A. Kadir KIRBAŞ

Hastanelerde Rekabet Stratejileri ve Performans / Competitive Strategies and Performance in Hospitals

Mahmut AKBOLAT, Oğuz IŞIK

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İntiharların İncelenmesi: Batman İli Örneği / The Investigation of Suicides in the South Eastern Anatolia: The Batman City Example

Murat DELİCE, Samih TEYMUR