ŞEMSETTİN SAMİ’NİN KALEMİNDEN KADINLAR

Şemseddin Sami Kadınlar adlı eserinde kadın konusuna eğilir. Kadın sorunlarına ve kadının sosyal hayattaki yerine değinen yazar kadınların toplumda etkin bir şekilde rol almaları gerektiğini savunur. Kadınların genel özellikleri olan keskin zekâlılık, birleştiricilik ve kıskançlık gibi konulara değinen yazar kadınların toplumda çeşitli mesleklerde çalışmaları gerektiğini ifade eder. Öğretmenlik, hastabakıcılık, tezgâhtarlık, terzilik gibi işlerin kadınlara uygun meslekler olduğunu belirten yazar bu mesleklerde kadın istihdamının arttırılmasının önemine değinir. Ancak kadınların tarlada çalışmak, çift sürmek, kazma ile toprağı kazmak, odun kesmek gibi erkeğin yapması gereken ve fizikî kuvvet gerektiren işleri yapmamaları gerekir. Kadınları eğitmek toplumu temelinden eğitmek anlamına gelir. Ailede çocukları eğiten ilk eğitmenin de anne rolündeki kadın olduğuna dikkat çeker. Çocuklara terbiye veren, onları eğiten annedir. Böylesine hayati bir rolü üstlenen kadının eğitilmesi elzemdir. Kadın cahil olursa toplum da temelden sarsılır ve cehalet yayılır. Ancak kadın kültürlü ve bilgiliyse toplum da güçlü bağlarla birbirine bağlanır. Böylece aileyi oluşturan en önemli bireyin kadın olduğunu söyleyen Şemseddin Sami toplumun huzur ve mutluluğunu da kadınların sağlayabileceğini vurgular. Kadınlar mutlu olursa toplumun geneli de mutlu olur. O halde kadınların saadetini temin etmek için toplum olarak gayret etmek gerekir. Bununla birlikte kadınlar erkekleri aile kurmaya çeken, toplumun saadetini ve huzurunu sağlayan bireylerdir. Yazar Osmanlı toplumunda kadınlara bakış açısını vermesi yönüyle de dikkate değer bir eser kaleme almıştır.

Women From The Pen of Şemseddin Sami

Şemseddin Sami tells the woman in her book, Women. Addressing women's problems and women's social life, writers argue that women should play an active role in society. The writer refers to the general characteristics of women, such as sharp intelligence, unity and jealousy, expressing that women should work in various professions in society. The author, indicating that jobs such as teaching, nursing, shop assistant, tailoring are jobs suitable for women, refers to the importance of increasing women's employment in these occupations.However, women should not work in the field, to double-drive, to dig the land, to cut the wood that requires physical strength and the men work to do. Educating women means educating society on a basis. It notes that the first trainer to train the children in the family is the woman in the mother role. She is the mother who trains children in the family. The training of a woman who plays such a vital role is unquestionable. If women are ignorant, society is basically shaken and ignorance is spread. However, if the woman is cultured and knowledgeable, society is connected by strong links. Thus, Şemseddin Sami, who says that the most important individual who constitutes the family is women, emphasizes that women can provide peace and happiness in society. If women are happy, the society is also generous. Then we should strive to ensure the happiness of women. Women attract men to family and provide the happiness and peace of society. The writer has written a remarkable work which gives the perspective of Ottoman society to women.

___

  • Akis, Metin, Yalan Kitabı, Hukukta Yalan, Osmanlı Kadı Sicillerine Göre 16. Yüzyılın İkinci Yarısında Antep’te Sosyal Yaşam İçerisinde Kişileri Kandırmaya Yönelik Hareketler ve Dönemlere Göre Değişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınevi, İstanbul 2015.
  • Christine R. Harris, “Male and Female Jealousy, Still More Similar than Different: Replyto Sagarin”, Personality and Social Psychology Review, Vol. 9, No. 1, 76–86, Department of Psychology, University of California, San Diego 2005.
  • Demirtaş, H. Andaç, Yakın İlişkilerde Kıskançlık, (Bireysel, İlişkisel ve Durumsal Değişkenler), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji (Sosyal Psikoloji) Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara 2004.
  • Doğramacıoğlu, Hüseyin (2010). "Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın Karakterler ve Kadın Sorunları", Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Klâsik Türk Edebiyatında Aşk-Âşık-Maşûk Özel Sayısı, Volume 5/3 s. 1125–1142.
  • Doğramacıoğlu, Hüseyin (2011). “Yakup Kadri’ye Göre Kadınlık ve Kadınlarımız”, The Journal of Academic Social Science Studies, JASSS, Volume 4, Issue 1, p. 25-30.
  • Gündüz, Osman (2009). “Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 /1¬I Winter s. 763-798.
  • Kayadibi, Fahri, Kadın Eğitiminin Kalkınmadaki Rolü, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2009.
  • Öztürk, Dr. Faruk, Yabancılar İçin Eş ve Zıt Anlamlı Sözcükler Sözlüğü, Kesit Yayınları, İstanbul 2015.
  • Sarı, Prof. Dr. Nil; Özaydın, Dr. Zühal, “Dr. Besim Ömer Paşa ve Kadın Hastabakıcı Eğitiminin Nedenleri II”, Sendrom / Aylık Aktüel Tıp Dergisi / Yıl: 4, Sayı: 5, Logos Yayıncılık, Mayıs, İstanbul 1992.
  • Sağduyu, Gürdal Bike, “Osmanlı’da Erkek Giyiminin Modernleşme Süreci”, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak. Yay.,Wınter 2017, Issue 17, page 39-49 Year 2017.

___

APA Doğramacıoğlu, H. (2018). ŞEMSETTİN SAMİ’NİN KALEMİNDEN KADINLAR . Asia Minor Studies , 6 (12) , 221-239 . DOI: 10.17067/asm.303587