Akut gastroenteritli olguların dışkı örneklerinde bazı bakteri ve virüslerin araştırılması

Akut gastroenterit semptomları bulunan yaşları 0-85 arasında (ortalama 26.47±23.69) 200 olgudan ve kontrol grubu olarak yaşları 0-81 arasında (ort.27.40±22.34) semptomsuz 80 kişiden alınan dışkı örneklerinde kültür ile Campylobacter, Aeromonas, Yersinia enterocolitica, enterohemorajik Escherichia coli (EHEC), Vibrio cholerae, Shigella, Salmonella türleri ve immünokromatograŞk yöntem ile rotavirüs ve adenovirüs antijenleri araştırılmıştır. Gastroenterit ön tanılı olgulardan alınan dışkı örneklerinin kültüründe dokuz (% 4.5) Campylobacter jejuni, beş (% 2.5) Salmonella spp. saptanmış, Shigella spp., Aeromonas spp., Y.enterocolitica, EHEC, V.cholerae üretilmemiştir. Bu grupta 22 (% 11) örnekte rotavirüs, üç (% 1.5) örnekte adenovirüs antijeni saptanmıştır. Kontrol grubunu oluşturan 80 olguda aranılan patojenlerin hiçbirine rastlanmamıştır. Çalışmamızda araştırılan akut gastroenterit etkenleri arasında ilk sırayı rotavirüs almış, onu C.jejuni izlemiştir. Bölgemizde gastroenteritli olgularda bu iki etkenin de rutin olarak aranması gerektiği düşünülmüştür.

İnvestigation of various bacteria and viruses in stool samples of cases with acute gastroenteritis

Stool samples from 200 subjects with acute gastroenteritis and 80 samples from those without gastroenteritis were examined. Campylobacter spp., Aeromonas spp., Yersinia enterocolitica, enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC), Vibrio cholerae, Shigella spp., Salmonella spp. were investigated by culture, and rotavirus and adenovirus antigens by immuno-chromatographic methods. Campylobacter jejuni was found in nine (4.5 %) and Salmonella spp. in Şve (2.5 %) specimens from gastroenteritis patients. Shigella spp., Aeromonas spp., Y.enterocolitica, EHEC, V.cholerae were not detected. In this group, antigens of rotavirus were found in 22 (11 %) and antigens of adenovirus in three (1.5 %) specimens. None of these agents was found in any of the samples from controls. Rotaviruses, and secondly C.jejuni were the most commonly isolated acute gastroenteritis agents in the study. It was thought that these two agents should be routinely investigated in patients with gastroenteritis in our region.

Kaynakça

1. Albert MJ, Faruque AS, Faruque SM, Sack RB, Mahalanabis D: Case-control study of enteropathogens associated with childhood diarrhea in Dhaka, Bangladesh, J Clin Microbiol 1999;37(11):3458-64.

2. Arslantürk A, Zarakoğlu P, Güvener E: Çocuk yaş grubu akut enterokolit olgularında Escherichia coli O157:H7 serotipinin araştırılması, Klimik Derg 1997;10(3):122-4.

3. Ateş-Yılmaz A, Tuğrul HM: Edirne’de ishal etkenleri arasında Campylobacter türlerinin yerinin ve antimikrobiklere duyarlılıklarının araştırılması, İnfeksiyon Derg 2005;19(1):53-9.

4. Baffone W, Ciaschini G, Pianetti A, Brandi G, Casaroli A, Bruscolini F: Detection of Escherichia coli O157:H7 and other intestinal pathogens in patients with diarrhoeal disease, Eur J Epidemiol 2001;17(1):97-9.

5. Baylan O, Abaslı HE: Yersinia enterocolitica enfeksiyonları, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005;35(3):232-47.

6. Berktaş M, Körkoca H, Çiftçi İH ve ark.: Akut gastroenterit olgularında hareketli Aeromonas’ların rolü ve antimikrobiyal maddelere duyarlılıkları, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2003;33(3):214-8.

7. Chen SM, Ni YH, Chen HL, Chang MH: Microbial etiology of acute gastroenteritis in hospitalized children in Taiwan, J Formos Med Assoc 2006;105(12):964-70.

8. De Wit MA, Koopmans MP, Kortbeek LM et al: Sensor, a population-based cohort study on gastroenteritis in the Netherlands: incidence and etiology, Am J Epidemiol 2001;154(7):666-74.

9. Ekşi F, Bayram A, Balcı İ: Akut ishalle başvuran beş yaşındaki çocuklarda dışkıdan izole edilen patojenler, İnfeksiyon Derg 2003;17(2):159-61.

10. Fong TT, Lipp EK: Enteric viruses of humans and animals in aquatic environments: health risks, detection, and potential water quality assessment tools, Microbiol Mol Biol Rev 2005;69(2):357-71.

11. Gascón J, Vargas M, Schellenberg D et al: Diarrhea in children under 5 years of age from Ifakara, Tanzania: a case-control study, J Clin Microbiol 2000;38(12):4459-62.

12. Gül M, Garipardıç M, Çırağil P, Aral M, Karabiber H, Güler İ: 0-5 yaş arası gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve adenovirüs tip 40/41 araştırılması, ANKEM Derg 2005;19(2):64-7.

13. İnan N, Erdoğan H, Genç L, Bal Ç, Gürler N: Dışkı örneklerinde lökosit varlığı ile kültür uyumunun araştırılması, Klimik Derg 2003;16(3):126-9.

14. Kanan B, Akşit F: Akut gastroenteritli olgularda Campylobacter sıklığının araştırılması, İnfeksiyon Derg 2003;17(1):11-4.

15. Maraki S, Georgiladakis A, Tselentis Y, Samonis G: A 5-year study of the bacterial pathogens associated with acute diarrhoea on the island of Crete, Greece, and their resistance to antibiotics, Eur J Epidemiol 2003;18(1):85-90.

16. Olesen B, Neimann J, Böttiger B et al: Etiology of diarrhea in young children in Denmark: a casecontrol study, J Clin Microbiol 2005;43(8):3636-41.

17. Oyofo BA, Subekti D, Tjaniadi P et al: Enteropathogens associated with acute diarrhea in community and hospital patients in Jakarta, Indonesia, FEMS Immunol Med Microbiol 2002;34(2):139-46.

18. Öğünç D, Çolak D, Tuncer D ve ark.: Akut ishalli 0-6 yaş grubu çocuk dışkılarında enteropatojenlerin aranması, T Parazitol Derg 2000;24(3):268-73.

19. Öngen B: Türkiye’de ishal etkenleri, ANKEM Derg 2006;20(Ek 2):122-34.

20. Öngen B, Nazik H, Kaya I: Rutin dışkı kültürlerinde üretilen Campylobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları: 5 yıllık sonuçların değerlendirilmesi, ANKEM Derg 2007;21(1):37-41.

21. Reither K, Ignatius R, Weitzel T et al: Acute childhood diarrhoea in northern Ghana: epidemiological, clinical and microbiological characteristics, BMC Infect Dis 2007;7:104.

22. Taş E, Ardıç N: Akut gastroenteritli olgularda termofilik Campylobacter, Escherichia coli O157:H7 ve rotavirüs sıklığı, Klimik Derg 2004;17(3):186-90.

23. Torres ME, Pírez MC, Schelotto F et al: Etiology of children’s diarrhea in Montevideo, Uruguay: associated pathogens and unusual isolates, J Clin Microbiol 2001;39(6):2134-9.

24. Ulutan F: Akut ishalli hastaya yaklaşım, “Topçu WA, Söyletir G, Doğanay M (eds): İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, 2. baskı” kitabında s.745-50, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul (2004).

25. Wit MA, Hoogenboom-Verdegaal AMM, Goosen ESM: A population-based longitudinal study on the incidence and disease of gastroenteritis and Campylobacter and Salmonella infection in four regions of the Netherlands, Eur J Epidemiol 2000;16(8):713-8.

26. Yıldırım MS, Fazlı ŞA: Kayseri ve yöresinde bakteriyolojik kültür için göderilen dışkı örneklerinde Campylobacter’lerin izolasyon ve identifikasyonu, İnfeksiyon Derg 1998;12(3):17-22.

27. Yıldız Ç, Öztürk C, Emekdaş G: Gastroenteritli olgularda Escherichia coli O157:H7 serotipinin araştırılması, İnfeksiyon Derg 1998;19(2):189-92.

28. York MK: Fecal and other gastrointestinal cultures and toxin assays, “Isenberg HD (ed): Clinical Microbiology Procedures Handbook, 2. baskı” kitabında s.3.8.1.1-20, ASM Press, Washington DC (2004).

29. Youssef M, Shurman A, Bougnoux ME, Rawashdeh M, Bretagne S, Strockbine N: Bacterial, viral and parasitic enteric pathogens associated with acute diarrhea in hospitalized children from northern Jordan, FEMS Immunol Med Microbiol 2000;28(3):257-63.

30. Zarakolu P, Akbaş E, Levent B, Gözalan A: İshalli hastalardan izole edilen bakteriyel patojenlerin dağılımı, Flora 1999;4(3):190-4.

31. Zarakolu P, Levent B, Gözalan A: İshalli çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığının araştırılması, Flora 1999;4(1):64-7.

Kaynak Göster