ANDREA HÖLTZEL’İN RAPORUNA (1664) GÖRE UYVAR KUŞATMASINA KATILAN OSMANLI BALKAN VASALLARI

Osmanlı Rumeli coğrafyasının geniş bir izdüşümü niteliğinde olan vasal devletler, Osmanlı Devleti’ne karşı kimi iktisadi ve askeri sorum- luluklara sahiplerdi. Bu askeri yükümlülüklerden şüphesiz ki en önem- lisini, Osmanlı seferlerine nefer ile katkı sağlamak teşkil ediyordu. İncelemeye tabi tuttuğumuz, Krakow Jagiellon Kütüphanesi’nde yer alan ve modern araştırmalarda büyük ölçüde ihmal edilmiş mevcut eser, bu olgunun 1663 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın Avusturya Hab- sburgları’na karşı düzenlediği seferdeki yansımasını ele almaktadır. Habsburg hizmetine çalışan Andrea Höltzel isimli zatın Osmanlı or- dusuna dair gözlemleri üzerine oluşturmuş olduğu bu el yazması, Eflak ve Boğdan Beylikleri ile Tatar Hanlığı’nın Uyvar’ı kuşatmakta olan Osmanlı ordusuna intikallerini ayrıntılı olarak işlemektedir. Transkrip- siyonu ve tercümesi ile birlikte verilecek olan ilgili kısımlar, ayrıca Os- manlı ordusunun genel terkibine dair bilgi edinmemize de yardımcı olmaktadır. 

Participation of Ottoman Balkan Vassal Troops to the Siege of Neuhäusel in Andrea Höltzel’s Relatione (1664)

The Ottoman vassal states, which can be regarded as a rather general projection of the Ottoman Rumeli, bore certain economic and military responsibilities vis-a-vis the administration in Istanbul. The most important of these military accountabilities was doubtlessly the obligation to contribute to Ottoman campaigns with their troops. The manuscript hereby subjected to examination is a relatively neglected report, preserved in the Jagiellon Library in Cracow. It gives a snapshot of this phenomenon as it was reflected in Köprülü Fazıl Ahmed Pasha’s campaign against the Austrian Habsburgs in 1663. The author of the work, a certain Andrea Höltzel - working in service of the Habsburgs - makes a detailed observation of the arrival of Wallachian, Moldavian and Crimean Tatar troops at the Ottoman camp that was set up to be- siege Neuhäusel. The related excerpts from the manuscript, which are presented with their transcription and Turkish translation, also provide information related to the composition of the Ottoman army in general. 

___

  • Şimşirgil, Ahmet, Uyvar`ın Türkler Tarafından Fethi ve İdaresi (1663-1685), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doçentlik Tezi, 1997.
  • Szabo, Janos, “‘Splendid Isolation?’ The Military Cooperation of the Principality of Transylvania with the Ottoman Empire (1571-1688) in the Mirror of the Hungarian Historiography’s Dilemmas,” G. Karman & L. Kuncevic (ed.) The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Brill: 2013, s. 326-327.
  • Shwarcz, Iskra, “Das Krim-Khanat zwischen Konstantinopel, Wien und Moskau”, Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (ÖZG), 1/2017, 207-217.
  • Pilipçuk, Yaroslav, “Крымское ханство у Европа в 1648 1682 гг.”, Крымское Историческое Обозрение/ Crimean Historical Review, 2, 2015, 132-162.
  • Miszalska, Jadwiga ve R. Sosnowski & M. Bartkowiak-Lerch, Manoscritti italiani della collezione berlinese conservati nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia (sec. XIII-XVI), Krakov 2012.
  • Kopçan, Vojtech, “Zur Versorgung der Osmanischen Armee während des Uyvar Seferi im Jahre 1663”, Asian and African Studies, 3, 1994, 1, 69-76.