Yunanistan İskeçe'de Hattat Bakkal Ârif Efendi'ye Ait Bir Kitabe Hakkında

Öz: Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar toprakları dahilinde olan Yunanistan’ın İskeçe şehri hâlâ önemli ölçüde Müslüman nüfusa sahiptir ve buna bağlı olarak günümüzde İskeçe’de ibadete açık birçok cami bulunmaktadır. Sünne Mahallesi Camisi de Müslüman dini makamların denetiminde ibadete açık dini mekânlardan biridir. Farklı yıllarda bölgeye yaptığımız araştırma gezileri sonucunda camide 19. yüzyılın büyük hattatlarından Hattat Ârif Efendi ketebeli bir kitabenin mevcut olduğu görülmüştür. Bölgeye ait tarihi resimler incelendiğinde bu kitabenin aslında İskeçe Belediyesi tarafından yeri istimlak edilerek yıkılan 1275/1858-59 tarihli Pazaryeri Camii’ne ait olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu çalışmada tarihi değerlerine sahip çıkarak Müslüman bölge halkı tarafından korunan Hattat Ârif Efendi ketebeli bu kitabenin yazıları hat sanatı bakımından incelenerek, geçmişte ve günümüzde bulunduğu dini mekânların tarihi hakkında bilgi verilecektir.

A SHORT REVIEW OF THE ALBANIAN POLITICAL CULTURE

After the declaration of independence from the Ottoman Empire in 1912, Albania faces the big problem of the formation of a state with relevant institutions that would guarantee the freedoms and rights of individuals. This paper, through socio-historical analysis, aims to analyze the relationship of Albanians with after the declaration of independence. This period is characterized by numerous political changes experiencing revolutions, kingdom and, communism. Albania has always been under foreign rule and has not been able to develop a political individuality in the direction of state leadership. This paper raises the main thesis that exactly this continuation of the deprivation of the individuals by the high political power elite continued in the communist period, which seems to be the main cause of the lack of development of a political individual that understands the duties and responsibilities pertaining to lawmakers.

___

 • Alparslan Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.
 • Ayverdi Ekrem Hakkı, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri IV Seçil Ofset, İstanbul, 2000.
 • Bıçakçı İsmail, Yunanistan’da Türk Mimari Eserleri, ISAR, İstanbul, 2003.
 • Dede Abdürrahim, Rumeli’nde Bırakılanlar, Otağ Matbaası, İstanbul, 1975.
 • Dede Abdürrahim, İskeçe’deki Türk Eserleri, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkez Yayınları No:2, İstanbul, 1984.
 • Delioğlu Sabriye Kasım, Gönlümüzdeki İskeçe, İskeçe Türk Birliği Yayınları, İskeçe, 2008.Edirne Vilâyeti Sâlnâmesi 1310/1892-93
 • Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zılli, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 8, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2003.
 • Kiel Machiel, “İskeçe”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Yıl: 2000, Cilt 22, s. 553-555.
 • Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Yay. No:86-B, Ankara, 2007.
 • Rado Şevket, Türk Hattatları, Tifdruk Matbaacılık, İstanbul, Tarihsiz.
 • Osmanlı Belgelerinde Batı Trakya, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını, Haz. H. Yıldırım Ağanoğlu, Sebahattin Bayram, Mümin Yıldıztaş, İstanbul, 2009.
 • Serin Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 2003.
 • T.C. Devlet Arşivi, nr. A.MKT.MHM 366-1
 • Türkoğlu M., “İskeçe”, Batı Trakya’nın Sesi Dergisi, S.21-22-23, İstanbul, 1990.