Siyaset ve Domokrasi Üzerinde Eleştirel Bir Değerlendirme

Makalenin başlıca amacı farklı siyaset tanımlarının metodolojik olarak farklı demokrasi anlayışlarına yol açtığını tartışmaktır. Bu doğrultuda, başta siyaset, iktisat ve ahlak olmak üzere, demokrasi, yurttaş, seçim ve seçmen gibi kategorilerin birbirleriyle ilişkisi çerçevesinde temsili demokrasinin krizlerine işaret edilecek, demokrasinin araç veya süreç olarak kavranmasının mevcut ve olası sonuçları irdelenerek katılımcı bir demokrasinin bazı temel argümanları ortaya konacaktır.

A Critical Evaluation of Politics and Democracy

The primary objective of this article is to maintain that different definitions of politics lead to different, even contradictory understandings of democracy. In this respect, crises of representative democracy will be outlined within the framework of the interrelationships between areas such as, in particular, politics, the economy, ethics, democracy, citizenship, election and the electorate. Besides, current and probable outcomes of the perception of democracy as a means or process will be explained and some basic arguments of participatory democracy will be presented.

Kaynakça

Arendt, Hannah (2000), İnsanlık Durumu, (Çev. Bahadır Sina Şener), İstanbul, İletişim Yay., 2. baskı.

Aristoteles (1998), Nikomakhos’a Etik, (Çev. Saffet Babür), Ankara, Ayraç Yay., 2. baskı.

Aristoteles (1999), Eudemos’a Etik, (Çev. Saffet Babür), Ankara: Dost Kitabevi.

Aristoteles (2000), Politika, (Çev. Mete Tunçay), İstanbul, Remzi Kitabevi, 5. baskı.

Barber, Benjamin (1995), Güçlü Demokrasi: Yeni Bir Çağ için Katılımcı Siyaset, (Çev. Mehmet Beşikçi), İstanbul, Ayrıntı Yay.

Beiner, Ronald (1984), “Action, Natality and Citizenship: Hannah Arendt’s Concept of Freedom”, Pelezynski ve John Gray (Der.), Conceptions of Liberty in Political Philosophy, London: Athlone Press, aktaran Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul, İletişim Yay., 3. baskı, 1995, ss. 90–91.

Castoriadis, Cornelius (2006), Dünyaya, İnsana ve Topluma Dair, (Çev. Hülya Tufan), İstanbul: İletişim Yay., 3. baskı.

Dahl, Robert (1976), Modern Political Analysis, New Jersey: Prentice–Hall.

Dahl, Robert (1985), A Preface to Economic Democracy, Cambridge, Polity Pres.

Descartes, Rene (1996), Söylem, Kurallar, Meditasyonlar, (Çev. Aziz Yardımlı), İstanbul, İdea Yay.

Easton, David (1953), The Political System, New York: Knopf.

Fukuyama, Francis (1992), Tarihin Sonu ve Son Insan, (Çev. Zülfü Dicleli), İstanbul: Simavi Yay.

Gramsci, Antonio (1971), Selections from the Prison Notebooks, London: Lawrence&Wishart.

Habermas, Jürgen (1992), Rasyonel Bir Topluma Doğru, (Çev. Ahmet Çiğdem), Mehmet Küçük, Ankara, Vadi Yay.

Habermas, Jürgen (2000), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, (Çev. Tanıl Bora ve Mithat Sancar), İstanbul, İletişim Yay., 3. baskı.

Hayek, Friedrich A. (1960), The Constitution of Liberty, London, Henley: Routledge & Kegan Paul.

Hayek, Friedrich A. (1997), Hukuk Yasama ve Özgürlük, Cilt 3: Özgür Bir Toplumun Siyasi Düzeni, (Çev. Mehmet Öz), Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yay.

Hegel, G.W.F. (1974), Essential Writings, Frederick G. Weiss (Ed.), New York, Harper Touchbooks.

Hegel, G.W.F. (1991), Hukuk Felsefesinin Prensipleri, (Çev. Cenap Karakaya), İstanbul, Sosyal Yay.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1995), Tarihte Akıl, (Çev. Önay Sözer), İstanbul, Kabalcı Yay.

Hobbes, Thomas (1995), Leviathan, (Çev. Semih Lim), İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2. baskı.

Horkheimer, Max (1998), Akıl Tutulması, (Çev. Orhan Koçak), İstanbul, Metis Yay.

Horkheimer, Max – Adorno, Theodor W. (1995–1996), Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar, 2 Cilt, (Çev. Oğuz Özügül), İstanbul, Kabalcı Yay.

Kant, Immanuel (1980), Foundations of the Metaphysics of Morals, (Trans. Lewis White Beck), Indianapolis, Bobbs–Merrill Pub., 20th edition.

Kant, Immanuel (1991), Political Writings, Ed. Hans Reiss, Cambridge, New York, Cmbridge University Press, 2nd edition.

Köker, Levent (1992), Demokrasi Üzerine Yazılar, Ankara, İmge Yay.

Köker, Levent (1995), Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul, İletişim Yay., 3. baskı.

Köker, Levent (1998), İki Farklı Siyaset, Ankara, Vadi Yay.

Lasswell, Harold D. (1958), Politics: Who Gets What, When, How, Cleveland, World Pub. Co.

Leftwich, Adrian (1983), Redefining Politics: People, Resources and Power, London, New York, Methuen.

Machiavelli, Niccolo (2001), Prens, (Çev. Semra Kunt), İstanbul, Alkım Yay., 3. baskı.

Macpherson, Crawford (1966), The Real World of Democracy, New York, Oxford, Oxford University Press.

Macpherson, Crawford (1973), Democratic Theory, Oxford, Clarendon.

Macpherson, Crawford (1977), The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford, London, New York, Oxford University Press.

Macpherson, Crawford B. (1984), Demokrasinin Gerçek Dünyası, (Çev. Levent Köker), Ankara, Birey ve Toplum Yay.

Manin, Bernard (1987), “On Legitimacy and Political Deliberation”, Political Theory, 15/3, ss. 338-368.

Marcuse, Herbert (1968), Tek Boyutlu İnsan: İleri Endüstriyel Toplumun İdeolojisi Üzerine İnceleme, (Çev. Seçkin Çağan), İstanbul, May Yay.

Marx, Karl (1975), 1844 Felsefe Yazıları, (Çev. Murat Belge), İstanbul, Payel Yay., 2. baskı.

Marx, Karl (1977), Selected Writings, ed. David McLellan, Oxford, Oxford University Press.

Marx, Karl – Friedrich, Engels (1998), Komünist Parti Manifestosu, (Çev. Yılmaz Onay), İstanbul: Evrensel Yay.

Michels, Robert (1959), Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, (Trans. Eden Paul–Cedar Paul), New York :Dover Publications.

Miliband, Ralph (1973), The State in Capitalist Society, London, Melbourne, New York: Quartet.

Mills, C. Wright (1974), İktidar Seçkinleri, (Çev. Ünsal Oskay), Ankara, Bilgi Yay.

Platon (Eflatun) (1942), Menon, (Çev. Adnan Cemgil), Maarif Matbaası.

Platon (2001), Devlet, (Çev. Sabahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimcoz), İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 3. baskı.

Popper, Karl Raimund (1967–1968), Açık Toplum ve Düşmanları, 2 cilt, Ankara, Sevinç Matbaası.

Rousseau, Jean–Jacques (1960), Politics and the Arts: Letter to D’Alembert on the Theatre, (Trans. A. Bloom, Ithaca), New York, Cornell University Press.

Rousseau, Jean–Jacques (1985), The Government of Poland, (Trans. W. Kendall), Indianapolis: Hackett Publishing Co.

Rousseau, Jean–Jacques (1987), Toplum Sözleşmesi, (Çev. Vedat Günyol), İstanbul, Adam Yay., 2. baskı.

Rousseau, Jean–Jacques (1998), Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev, (Çev. Sabahattin Eyuboğlu), İstanbul, Cem Yay.

Rousseau, Jean–Jacques (2001), İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, (Çev. R. Nuri İleri), İstanbul, Say Yay., 6. baskı.

Schumpeter, Joseph (1947), Capitalism, Socialism and Democracy, New York, London, Harper, 2nd edition.

Sunar, İlkay (1999), Düşün ve Toplum, Ankara, Doruk Yay.

Weber, Max (1993), Sosyoloji Yazıları, (Çev. Taha Parla), İstanbul, Hürriyet Vakfı Yay., 3. baskı.

Kaynak Göster