Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiyi Kullanma Sıklığı

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi (TPİB) içeriğinde tanımlanan maddelerden faydalanarak, eğitim-öğretim esnasında teknoloji kullanımı konusundaki yeterliliklerini incelemektir. Schmidt vd. (2009)tarafından geliştirilen TPİB ölçeği Türkçeye çevrilmiştir. Toplam 7 alt bilgi alanı konusunda sınıf öğretmeni adaylarının hangi düzeyde yeterli olduğu ve bu bilgi maddeleri arasında kuramsal olarak nasıl bir ilişkinin olduğunu TPİB yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen bulgular IBM SPSS19.0 istatistik programı yardımıyla yapılmış olup, sonuçlara bakıldığında sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik yönden kendilerini yeterli bulurken diğer bilgi alanlarında ki alt maddelerle ilgili olarak bir kararsızlığın ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu çalışmaya göre; araştırmaya katılan öğretmen adaylarının gelecekte ki meslek hayatlarında teknolojiyi etkin bir biçimde kullanabilmeleri için bilgi ve tecrübe açısından kendilerini yeterli görmedikleri sonucu en önemli bulgularındandır. Ayrıca, bu araştırma ile kuramsal yapı incelendiğinde, temel bilgi alanlarının (PB, TB, İB) etkileşiminden ortaya çıkan TPB, TİB, PİB bilgi alanlarının, TPİB oluşumunda temel bilgi alanlarına göre daha güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

The Investigation of Preservice Teachers’ Technology

The purpose of this work was to investigate class teachers candidate’ technology integration competencies based on Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Candidates thoughts on technology integration were collected through the TPACK instrument developed by Schmidt et al. (2009). TPAC was translated into Turkish and was applied class teachers candidate. Collected data were analyzed by IBM SPSS 19.0 through different statistical procedures. When the findings were examined on 7 different knowledge basis defined in TPACK framework. The findings showed that class teachers candidate feel adequate on pedagogical issues, they were mostly not confident in other knowledge basis. The overall results suggest that participants felt not adequate on effective technology use in teaching as described in TPACK. In addition, the data were also analyzed to see if the relationship among 7 knowledge basis (i.e. TK, PK, CK, TPK) with TPACK knowledge base was existed as theoretically defined. In this respect, data showed that knowledge basis (TPK, PCK, TCK) emerged from core knowledge basis (TK, PK, CK) had stronger impact on development of TPACK knowledge base, which was theoretically expected.

Kaynakça

Akbaşlı, S., ve Üredi, L. (2014). Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Journal of Teacher Education and Educators, 109-136.

Akyıldız,S.ve Altun, T. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,8(2):2,318-333.

Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: past, present and future. Educational Media International, 39(2), 165-174.

Altun, T. (2007). Information and communications technology (ICT) in initial teacher education: What can Turkey learn from range of international perspectives?. Journal of Turkish Science Education, 4(2), 44.

Başar, M., ve Doğan, Z. G. (2015). Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Yaşadığı Sosyal Kültürel Mesleki Sorunlar. Route Educational and Social Science Journal, 375-398.

Bilgin, İ., Tatar, E., ve Ay, Y. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiye Karşı Tutumlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)’ne Katkısının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 125.

Bransford, J. D. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. National Research Council. Washington, DC: National Academy Press.

Çelik, H.C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının Teknolojiye yönelik tutumlarının Kümeleme analizi, Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586

Çoklar, A. N., Kılıçer, K., ve Odabaşı, H. F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: teknopedagoji. in 7nd International Educational Technology Conference (p. 3-5).

Gülnar ve Acar (2018). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik Algılarının Web 2.0 Teknolojileri Kullanma Durumlarına Göre İncelenmesi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 2(1), 54-65.

Kaptan, S., (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karadeniz, Ş. ve Vatanartıran, S. (2015). Primary School Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge. Elementary Education Online, 14(3), 1017-1028. İlköğretim Online, http://ilkogretimonline.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.12578

Karasar, N., (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Kaya, S., ve Dağ, F. (2013). Turkish Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Survey for Elementary Teachers. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 302-306.

Kuşkaya-Mumcu, F., Haşlaman, T. ve Usluel, Y.K. (2008). Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeli Çerçevesinde Etkili Teknoloji Entegrasyonunun Göstergeleri. International EducationalTechnology Conference, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi

MacArthur, C. A., Pilato, V., Kercher, M., Peterson, D., Malouf, D., & Jamison, P. (1995). Mentoring: An Approach To Technology Education For Teachers. Journal of Research on Computing in Education, 28(1), 46-62.

Manca, S., & Ranieri, M. (2016). Facebook and the others. Potentials and obstacles of social media for teaching in higher education. Computers & Education, 95, 216-230.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A New Framework For Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Pamuk, S.,Ülken, A., Dilek, N.Ş. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanım Yeterliliklerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Kuramsal Perspektifinden İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 9 – 17.

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York, NY: Basic Books.

Saracoğlu, A. S., Dinçer, B., Dedebali, N.C.(2017). Investigation of ınternet and technology attitudes and computer self-effıcacy perceptions of classroom teacher candidates. Educational Researcher, The Journal of International Social Research, 10: 51.

Sarı, M. H., ve Altun, Y. (2015). Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 213-226.

Sarıtaş, M. (2007). Okul Deneyimi 1 Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 121-143.

Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson A. D., Mishra, P. , Koehler, M. J., & Shin, T.S. (2009). “Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of An Assessment Instrument For Preservice Teachers”. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand; Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14

So, H. J., & Kim, B. (2009). “Learning About Problem Based Learning: Student Teachers İntegrating Technology, Pedagogy And Content Knowledge”. Australasian Journal of Educational Technology, 25(1).

Şenel, S., Pekdağ, B., Sarıtaş, M.T. (2018). Turkish Adaptation of Instrument for Assessing Undergraduate Students’ Perceptions of Faculty Knowledge in Technology-Supported Class Environments. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 67-93Tunçbilek, M.M., Tünay, T. (2017). Meb Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Uygulamasının İlgili Tarafların Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, Bahar-2017,16-61.

Yılmaz, G. K. (2015). Türkiye’deki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Çalışmalarının Analizi: Bir MetaSentez Çalışması. Eğitim ve Bilim, Cilt 40. Sayı. 178 103122

Kaynak Göster