G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA

Dijitalleşme ile ülkeler bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak ekonomik anlamda verimliliklerini sağlayabilmektedirler. Özellikle büyük ekonomilere sahip olan ülkelerin dijitalleşme eğilimleri ve faaliyetleri küresel ekonomiyi etkileyebilmektedir. Dolayısıyla büyük ekonomiye sahip olan ülkelerin dijitalleşme performanslarının ölçümü büyük önem kazanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, en son 2019 yılı için ölçülen G20 grubunda yer alan 19 ülkenin CISCO Dijital Hazırlık Endeksi (CDRI) bileşenlerine ait değerler üzerinden söz konusu ülkelerin dijital hazırlık performanslarını ENTROPİ tabanlı VIKOR Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemi ile ölçmektir. Bulgulara göre, ENTROPİ tabanlı VIKOR yöntemi kapsamında ülkelerin ortalama dijital hazırlık performans değerinden daha iyi değerlere sahip olan ülkelerin Güney Kore, ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Japonya, Kanada ve Fransa olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla diğer G20 ülkelerinin ortalama dijital hazırlık performansından daha iyi değerlere sahip olan ülkeler ile dijital hazırlık performansı açısından uyum içinde olması açısından dijital hazırlık performanslarını artırmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunların dışında, ülkelerin dijital hazırlık performansları ayrıca ENTROPİ tabanlı ARAS, BTA, COPRAS, EDAS, ROV, TOPSIS, WASPAS ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) ÇKKV yöntemleri ile ölçülmüştür. Yöntemlere göre ölçülen değerler ile ülkelerin CDRI değerleri arasındaki en fazla ilişki ENTROPİ tabanlı VIKOR yöntemi ile olduğu için söz konusu ÇKKV yöntemleri içinde CDRI’nın en iyi ENTROPİ tabanlı VIKOR yöntemi ile açıklanabileceği değerlendirilmiştir.

ANALYSIS OF DIGITAL READINESS PERFORMANCES OF G20 COUNTRIES: AN APPLICATION WITH ENTROPY-BASED VIKOR METHOD

With digitalization, countries can achieve economic efficiency by using information and communication technologies. In particular, the digitalization trends and activities of countries with large economies can affect the global economy. Therefore, measuring the digitalization performance of countries with large economies gains great importance. In this context, the aim of the study is to measure the digital readiness performance of the 19 countries in the G20 group, which was last measured for 2019, over the values of the CISCO Digital Readiness Index (CDRI) components, using the ENTROPI-based VIKOR Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method. The findings revealed that South Korea, USA, Germany, England, Australia, Japan, Canada and France had better values than the average digital preparation performance value of the countries within the scope of the ENTROPY-based VIKOR method. Therefore, it was concluded that other G20 countries should increase their digital readiness performance in order to be in harmony with the countries that have better values than the average digital readiness performance in terms of digital readiness performance. Apart from these, the digital readiness performances of the countries were also measured by ENTROPI-based ARAS, BTA, COPRAS, EDAS, ROV, TOPSIS, WASPAS and Gray Relational Analysis (GIA) MCDM methods. Since the highest correlation between the values measured according to the methods and the CDRI values of the countries was with the ENTROPI-based VIKOR method, it was evaluated that among the mentioned MCDM methods, CDRI could be best explained with the ENTROPI-based VIKOR method.

Kaynakça

Aksakal, E. ve Çalışkan, E. (2020). Olimpiyatlarda Aday Şehirlerin Seçim Sürecinde Dİkkate Alınacak Kriterlerin Entropi Yönetimi ile Değerlendirilmesi. M. Kabak, & Y. Çınar içinde, Çok Kriterleli Karar Verme Yöntemleri MS Excel Çözümlü Uygulamalar. Ankara: Nobel, ss.169-179.

Aktaş, A. ve Kabak, M. (2020). VIKOR Yöntemi ile Araştırma Görevlisi Adaylarının Değerlendirilmesi. M. Kabak, & Y. Çınar içinde, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri MS Excel Çözümlü Uygulamalar. Ankara: Nobel, ss.143-154.

Aktaş, R., Doğanay, M. M., Gökmen, Y., Gazibey, Y., Türen, U. (2015). Sayısal Karar Verme Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Alaaraj, H. ve Ibrahim, F. W. (2014). An Overview and Classification of E-Readiness Assessment Models. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(12), ss.1-5.

Alam, S. (2020). Digital Readiness and Acceptance of Mobile Advertising Among Generation Y and Z in Pakistan, Iqra Universitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karachi.

Alptekin, Z. M. (2020). Dijitalleşme ve Dijital Sosyal Sorumluluk İletişimi. Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi, 3(2), ss. 136-155.

Arslan, R. (2020). ENTROPY Yöntemi. H. Bircan içinde, Çok Kriterli Karar Verma Problemlerinde Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri. Ankara: Nobel, ss.19-34.

Ayçin, E. (2019). Çok Kriterli Karar Verme. Ankara: Nobel Yayın.

Başdar, C. (2019). Finansal Performans ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. Bursa: Ekin Yayınevi.

Blayone, T., Mykhailenko, O., Kavtaradze, M., Kokhan, M., van Oostveen, R., Barber, W. (2008). Profiling the Digital Readiness of Higher Education Students for Transformative online learning in the post-soviet Nations of Georgia and Ukraine. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(37), ss.1-22.

Cahyadi, A. ve Magda, R. (2021). Digital Leadership in the Economies of the G20 Countries: A Secondary Research. Economies 2021, 9(32), ss. 1-15. CISCO (2020). Cisco Digital Readiness Index, www.cisco.com, (Erişim Tarihi: 01.08.2021

CISCO (2020). Cisco Digital Readiness Index, https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/csr/reports/global-digital-readiness-index.pdf, (Erişim Tarihi: 01.08.2021.

Çelebi Demirarsaln, P., Küçükönder, H., Kıngır, S. (2019). Entropi Tabanli Topsis ve Vikor Yaklaşımı ile Akademisyenler Üzerinde Duygusal Performans Değerlendirme: Bartın Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 1(69), ss.232-251.

Çelen, A. İ. (2021). CISCO Dijital Hazırlık Endeksinde Türkİye İçin Persfektifler. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 5(5), ss.68-103.

Çelikbilek, Y. (2018). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Debrenti, A. S. (2020). Measuring Digital Readiness in Food Industry. Journal of EcoAgri Tourism, 16(1), ss.11-20.

Demirci, A. (2020). Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. Ankara: Gazi Kitapevi.

Dev, S., Aherwar, A., Patnaik, A. (2019). Material Selection for Automotive Piston Component Using Entropy-VIKOR Method. Springer Nature B.V., s. 1-16, DOI:https://doi.org/10.1007/s12633-019-00110-y.

Dinçer, S. E. (2019). Çok Kriterli Karar Alma. Ankara: Gece Akademi.

Ecer, F. (2020). Çok Kriterli Karar Verme. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ersöz, B. ve Özmen, M. (2020). Dijitalleşme ve Bilişim Teknolojilerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri. Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), ss.170-179.

Eş, A. (2021). ENTROPİ Tabanlı VIKOR ve SAW Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Tedarikçi Seçimi: Bir Firma Uygulaması. D. Ç. Yıldırım içinde, Türkiye Ekonomisi Üzerine Güncel Araştırmalar (s. 149-176). Ankara: İksad Publisching House.

Eş, A. ve Kocadağ, D. (2018). Entropi Tabanlı MAUT ve VIKOR Yöntemleriyle Tedarikçi Seçimi: Bir Kamu Kurumu Örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 Armağan Sayısı, ss.265-280.

Fabregas, A., Gapasin, A. R., Inovero, C., Albano, G. M., Canlas, R. (2021). Digital Readiness of Faculty and Students at the State University using Modified General Technology Competency and Use Model with Rule-based Algorithm: Basis for Teaching and Learning Delivery Mode Policy. International Journal of Computing Sciences Research, 5(1), ss. 629-643.

Gallardo, R. ve Wiltse, M. (2018). Gauging Household Digital Readiness. Indiana: Purdue University.

Goh, A. (2021). Digital Readiness Index for Arbitration Institutions: Challenges and Implications for Dispute Resolution Under the Belt and Road Initiative. Journal of International Arbitration, 38(2), ss. 253 – 290.

Gök Kısa, A. ve Perçin, S. (2018). Bütünleşik ENTROPİ Ağırlık-VIKOR Yöntemi ile Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 1-13.

Gözüküçük, M. F. (2020). Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Büyüme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Hong, A. ve Kim, H. (2018). College Students’ Digital Readiness for Academic Engagement DRAE) Scale: Scale Development and Validation. Asia-Pacific Edu Res, 27(4), ss.303–312.

Horrigan, J. B. (2014). Digital Readiness:Nearly One-third of Americans Lack the Skills to Use Next Generation “Internet of Things” Applications. Information Technology and Innovation Foundation, ss. 1-13.

Kaya, İ. ve Karaşan, A. (2020). Çok Kriterli Karar Verme. İstanbul: Umuttepe Yayınları.

Keskin, İ. ve Atan, M. (2020). VIKOR Yöntemi. M. Atan, & Ş. Altan içinde, Örnek Uygulamalarla Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. Ankara: Gazi Kitabevi, ss.99-107.

Kim, H., Hong, A., Song, H.-D. (2019). The Roles of Academic Engagement and Digital Readiness in Students’ Achievements in University e-learning Environments. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(21), ss.1-18.

Klein, M. (2020). İşletmelerin Dijital Dönüşüm Senaryoları Kavramsal Bir Model Önerisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(74), ss. 997-1019.

Kun, Z., Weiren, K., Peipei, L., Jiao, S., Yu, L., Jie, Z. (2018). Assessment and Sequencing of Air Target Threat Based on Intuitionistic Fuzzy Entropy and Dynamic VIKOR. Journal of Systems Engineering and Electronics, 29(2), ss. 305-310.

Kuzu, S. (2018). VIKOR. B. F. Yıldırım ve E. Önder içinde, İşletmeciler, Mühendisler ve Yöneticiler için Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterlerli Karar Verme Yöntemleri , Dora: Bursa, ss.117-138.

Küsel, J., Martin, F., Markic, S. (2020). University Students’ Readiness for Using Digital Media and Online Learning—Comparison between Germany and the USA. Education Sciences, 10(313), ss.1-15.

Lam, W. S., Lam, W. H., Jaaman, S. H., Liew, K. F. (2021). Performance Evaluation of Construction Companies Using Integrated Entropy–Fuzzy VIKOR Model. Entropy, 23(320), ss.1-16.

Lihong, M., Yanping, Z., Zhiwei, Z. (2008). Improved VIKOR Algorithm Based on AHP and Shannon Entropy in the Selection of Thermal Power Enterprise's Coal Suppliers. 2008 International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering,Taipei, ss.129-133.

Lucas, H., Agarwal, R., Clemons, E. K., El Sawy, O. A., Weber, B. (2013). Impactful Research on Transformational Information Technology: An Opportunity to Inform New Audiences. MIS Quarterly, 37(2), ss.371–382.

Mohsen, O. ve Fereshteh, N. (2017). An Extended VIKOR Method based on Entropy Measure for the Failure modes risk assessment – A Case Study of the Geothermal Power Plant (GPP). Safety Science, 92, ss. 160–172.

Mojaver, P., Khalilarya, S., Chitsaz, A. (2020). Multi-Objective Optimization and Decision Analysis of a System Based on Biomass Fueled SOFC Using Couple Method of Entropy/VIKOR. Energy Conversion and Management, 203, ss.1-13.

Myovellaa, G., Karacuka, M., Haucap, J. (2020). Digitalization and Economic Growth: A Comparative Analysis of Sub-Saharan Africa and OECD Economies. Telecommunications Policy, 44, ss.1-12.

Nalbantoğlu, C. B. (2021). Covid 19 Sürecinin Dijital Dönüşüme Etkileri. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), ss.13-18.

Narayanamoorthy, S., Geetha, S., Rakkiyappan, R., Joo, Y. H. (2019). Interval-Valued Intuitionistic Hesitant Fuzzy Entropy based VIKOR Method for Industrial Robots Selection. Expert Systems With Applications, 121, ss.28–37.

Nasution, R. A., Rusnandi, L. S., Qodariah, E., Arnita, D., Windasari, N. A. (2018). The Evaluation of Digital Readiness Concept:Existing Models and Future Directions. The Asian Journal of Technology Management, 11(2), ss. 94-117.

Nit, B., Kobashi, Y., Vory, S., Lim, S., Chea, S., Ito, S., et al. (2021). The Introduction of Telemedicine is Required Immediately in Cambodia Barriers and Lessons from COVID-19. Glbo Health, 11, ss. 1-3.

Özbek, A. (2019). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel ile Problem Çözümü Kavram-Teori-Uygulama (2.b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Öztel, A., & Alp, İ. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Seçiminde Yeni Bir Yaklaşım. İstanbul: Kriter Yayıncılık.

Paksoy, S. (2017). Çok Kriterli Karar Vermede Güncel Yaklaşımlar. Adana: Karahan Kitapevi.

Rani, P., Mishra, A. R., Pardasani, K. R., Mardani, A., Liao, H., Streimikiene, D. (2019). A Novel VIKOR Approach based on Entropy and Divergence Measures of Pythagorean Fuzzy Sets to Evaluate Renewable Energy Technologies in India. Journal of Cleaner Production , 238 , ss.1-17.

Saçak, R., Gür, Ş., Eren, T. (2020). Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Yol Haritasında Yer Alan Stratejilerin TOPSIS Yöntemi ile Sıralanması. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 21(2), ss.335-346.

Sánchez, M. A., Zuntini, J. I. (2018). Organizational Readiness for the Digital Transformation: A Case Study Research. Revista Gestão & Tecnologia, 18(2), ss.70-99.

Sarı, E. B. (2017). Toplam Verimli Bakım Uygulayan Bir İşletmede Bakım Personelinin Performans Değerleme Puanlarının ENTROPİ Tabanlı VIKOR Siralaması ile Karşılaştırılması. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 5(3), ss.59-78.

Sharma, A., Chauhan, R., Singh , T., Kumar, A., Kumar, R., Sethi, M. (2017). Optimizing Discrete V Obstacle Parameters Using A Novel Entropy-VIKOR Approach in A Solar Air Flow Channel. Renewable Energy(106), ss.310-320.

Shemshadi, A., Shirazi, H., Toreihi, M., Tarokh, M. (2011). A fuzzy VIKOR Method for Supplier Selection Based on Entropy Measure for Objective Weighting. Expert Systems with Applications, 38, ss. 12160–12167.

Sivrikova, N. V., Harlanova, E. M., Stolbova, E. A., Ageev, A. A. (2019). Interacting with Participants of Youth Organizations Through Social Networks: Commitment and Digital Readiness of Educators. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.(108), ss.1-19.

Soomro, M. A., Hizam-Hanafiah, M., Abdullah, N. (2020). Digital Readiness Models: A Systematic Literature Review. COMPUSOFT, An International Journal of Advanced Computer Technology, 9(3), ss. 3596-3605.

Stolterman, E. ve Fors, A. C. (2006). Information Technology and The Good Life. International Federation for Information Processing Digital Library Information Systems Research(143), ss.687-692.

Tepe, S. (2021). Örnek Uygulamalarla Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. Ankara: Akademisyen Kitapevi.

Uludağ, A. S. ve Doğan, H. (2021). Üretim Yönetiminde Çok Kriterli Karar Verme. Ankara: Nobel.

Ulutaş, A. ve Topal, A. (2020). Bütünleştirilmiş Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Üretim Sektörü Uygulamaları. Ankara: Akademisyen Kitapevi.

van Ark, B. (2016). The Productivity Paradox of the New Digital Economy. International Productivity Monitor, 31, ss.3-18.

Zalite, G. G. and Zvirbule, A. (2020). Digital Readiness and Competitiveness of the EU Higher Education Institutions: The COVID-19 Pandemic Impact. Emerging Science Journal, 4(4), ss.297-304.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler981402, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {401 - 427}, doi = {}, title = {G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Altıntaş, Furkan Fahri} }
APA Altıntaş, F. F. (2021). G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA . Akademik Hassasiyetler , 8 (17) , 401-427 .
MLA Altıntaş, F. F. "G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA" . Akademik Hassasiyetler 8 (2021 ): 401-427 <
Chicago Altıntaş, F. F. "G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA". Akademik Hassasiyetler 8 (2021 ): 401-427
RIS TY - JOUR T1 - G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA AU - Furkan Fahri Altıntaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 401 EP - 427 VL - 8 IS - 17 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA %A Furkan Fahri Altıntaş %T G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA %D 2021 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 8 %N 17 %R %U
ISNAD Altıntaş, Furkan Fahri . "G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA". Akademik Hassasiyetler 8 / 17 (Aralık 2021): 401-427 .
AMA Altıntaş F. F. G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA. Akademik Hassasiyetler. 2021; 8(17): 401-427.
Vancouver Altıntaş F. F. G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA. Akademik Hassasiyetler. 2021; 8(17): 401-427.
IEEE F. F. Altıntaş , "G20 ÜLKELERİNİN DİJİTAL HAZIRLIK PERFORMANSLARININ ANALİZİ: ENTROPİ TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR UYGULAMA", Akademik Hassasiyetler, c. 8, sayı. 17, ss. 401-427, Ara. 2021
Akademik Hassasiyetler
  • ISSN: 2148-5933
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Hüzeyfe Süleyman ARSLAN

24.6b11.2b