İki Dillilik ve Hollanda’daki İki Dilli Türk Çocuklarının Anadilleri ve Hâkim Dilleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme

Öz Çok dilli ya da çift dilli kişilerin konuşmaları sırasında her bir dilin diğer dil ler üzerindeki etkileri görülebilir. İlk dilin etkileri ikinci dil üzerinde görülürken, ikinci dilin de birinci dilin çeşitli beceri alanları üzerindeki etkileri gözlemlenebilir. İkinci dil edinimiyle ilgili çalışmalarda diller arasındaki ilişkinin ve bunların nasıl öğrenildiğinin dikkate alınması gerekir. Günümüzde giderek daha fazla sayıda okul geçmiş öğrenme deneyimlerine sahip ve farklı dil kökenlerinden gelen öğrenciler karşısında çeşitli zorluklar yaşıyor. Azınlık mensubu çocukların çift dilliliği bir dezavantaj olarak görülse de, söz konusu araştırmada her iki dilde yetkin olan çift dilli çocukların okulda daha başarılı olduğu ortaya konmaktadır. Bu çalışmada çift dilli ve çok dilli kişilerin bu dilleri hangi şartlar altında kazandıkları dikkate alınmakta ve birinci dilin diğer dil kazanımlarını nasıl etkilediği, çocukların birinci dildeki okuryazarlıklarının ikinci dildeki okuma becerilerini nasıl etkilediği ve çift dilliliğe ve çok dilliliğe karşı genel tutum incelenmektedir. Bu çalışmada Hollanda’daki Türk göçmenlerin çift dilli çocuklarının dil becerileri incelenerek birinci dilin egemen dili kazanmada oynadığı rol açıklanmaktadır.

İki Dillilik ve Hollanda’daki İki Dilli Türk Çocuklarının Anadilleri ve Hâkim Dilleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme

Kaynakça

Ammermueller, A. (2007). Poor background or low returns? Why immigrant students in Germany perform so poorly in the programme for international student assessment. Education Economics, 15(2), 215–230. https://doi.org/10.1080/09645290701263161

Baker, C. (1988). Key issues in bilingualism and bilingual education. (D. Sharp, Ed.). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Baker, C. (2011). Foundations of bilingual education and bilingualism. (N. H. Hornberger and C. Baker, Ed.) (3.Baskı). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Bell, J. S. (1995). The relationship between L1 and L2 literacy: Some complicating factors. TESOL Quarterly, 29(4), 687. https://doi.org/10.2307/3588170

Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology, 46(1), 5–34. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x

Bialystok, E. (2001). Bilingualism in development : language, literacy, and cognition. Toronto: Cambridge University Press.

Cummins, J. (1979). Linguistic Interdependence and the Educational Development of Bilingual Children. Review of Educational Research, 49(2), 222. https://doi.org/10.2307/1169960

Cummins, J. (1980). The cross-lingual dimensions of language proficiency: Implications for bilingual education and the optimal age issue. TESOL Quarterly, 14(2), 175. https://doi.org/10.2307/3586312

Cummins, J. (2000). Language, power, and pedagogy : bilingual children in the crossfire (1.Baskı). Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Demirel, G. (2019). Reading proficiency and acculturation orientations of Turkish bilingual students in the Netherlands, Germany and France. Tilburg University.

Dorian, N. C. (2008). Minority and endangered languages. Içinde T. K. Bhatia and W. C. Ritchie (Ed.), The Handbook of Bilingualism (ss. 437–459). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470756997.ch17

Dulay, H. C., and Burt, M. K. (1974). Natural sequences in child second language acquisition. Language Learning, 24(1), 37–53. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1974.tb00234.x

Duursma, E., Romero-Contreras, S., Szuber, A., Proctor, P., Snow, C., August, D., and Calderón, M. (2007). The role of home literacy and language environment on bilinguals’ English and Spanish vocabulary development. Applied Psycholinguistics, 28(1), 171–190. https://doi.org/10.1017/S0142716406070093

Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition (1.Baskı). Oxford, UK: Oxford University Press.

Flege, J. E. (1987). The production of “new” and “similar” phones in a foreign language: evidence for the effect of equivalence classification. Journal of Phonetics, 15, 47–65.

Jiang, X. (2011). The role of first language literacy and second language proficiency in second language reading comprehension. The Reading Matrix, 11(2), 177–190.

Krashen, S. D. (1985). The input hypothesis : issues and implications (1.Baskı). UK: Addison-Wesley Longman Ltd.

Kroll, J. F., Dussias, P. E., Bice, K., and Perrotti, L. (2015). Bilingualism, mind, and brain. Annual Review of Linguistics, 1(1), 377–394. https://doi.org/10.1146/annurev-linguist-030514-124937

Lee, J.-W., and Schallert, D. L. (1997). The relative contribution of L2 language proficiency and L1 reading ability to L2 reading performance: A test of the threshold hypothesis in an EFL context. TESOL Quarterly, 31(4), 713. https://doi.org/10.2307/3587757

Leseman, P. P. M. (2000). Bilingual vocabulary development of Turkish preschoolers in the Netherlands. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 21(2), 93–112. https://doi.org/10.1080/01434630008666396

Major, R. C. (1992). Losing English as a first language. The Modern Language Journal, 76(2), 190–208. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1992.tb01100.x

Masgoret, A.-M., and Ward, C. (2012). Culture learning approach to acculturation. Içinde The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology (ss. 58–77). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511489891.008

Meisel, J. (2006). Approaches to bilingualism and language acquisition. Içinde W. C. Ritchie and T. K. Bhatia (Ed.), The Handbook of bilingualism and multilingualism (1.Baskı, ss. 90–95). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

Schwartz, M. (2014). The impact of the first language first model on vocabulary development among preschool bilingual children. Reading and Writing, 27(4), 709–732. https://doi.org/10.1007/s11145-013-9463-2

Thomason, S. (2006). Language change and language contact. Içinde K. Brown (Ed.), Encyclopedia of language and linguistics (2.Baskı, ss. 339–347). UK: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B0-08- 044854-2/01901-5

Verhoeven, L. (2000). Components in early second language reading and spelling. Scientific Studies of Reading, 4(4), 313–330. https://doi.org/10.1207/S1532799XSSR0404_4

Verhoeven, L. (2007). Early bilingualism, language transfer, and phonological awareness. Applied Psycholinguistics, 28(3), 425–439. https://doi.org/10.1017/S0142716407070233

Yağmur, K. (2014). Intergenerational differences in acculturation orientations of Turkish speakers in Australia. bilig, Journal of Social Sciences of the turkish World, (70), 237–258. https://doi.org/10.12995/bilig.2014.7010

Yağmur, K. (2016). Intergenerational language use and acculturation of turkish speakers in four immigration contexts. Intergenerational Language Use and Acculturation of Turkish Speakers in Four Immigration Contexts (C. 27). Peter Lang D. https://doi.org/10.3726/978-3-653-05826-0

Yagmur, K., and Akıncı, M. A. (2003). Language use, choice, maintenance and ethnolinguistic vitality of Turkish speakers in France: Intergenerational differences. International Journal of the Sociology of Language, 164, 107–128.

Yağmur, K., and Jacobs, D. (2015). Language maintenance and shift patterns of the Turkish speakers in the Netherlands. Bilig - Turk DunyasI Sosyal Bilimler Dergisi, 74, 259–286.

Yağmur, K., and van de Vijver, F. J. R. (2012). Acculturation and language orientations of Turkish immigrants in Australia, France, Germany, and the Netherlands. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43(7), 1110–1130. https://doi.org/10.1177/0022022111420145

Yamashita, J. (2004). Reading attitudes in L1 and L2, and their influence on L2 extensive reading. Reading in a Foreign Language, 16(1), 1–19.

Kaynak Göster

APA Demirel, G . (2019). İki Dillilik ve Hollanda’daki İki Dilli Türk Çocuklarının Anadilleri ve Hâkim Dilleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (3) , 1312-1339 .