MARSHALL MCLUHAN’IN GLOBAL KÖY’ÜNDE STARBUCKS

İnternetin 20. yüzyılın başlarından itibaren hayatımıza girmesiyle gelişen yeni iletişim teknolojileri kullanıcı odaklı yeni sosyal medya platformlarıyla beraber ‘ortak bir ağ’ ya da McLuhan’ın deyimiyle bir ‘Global Köy’ ortaya çıkmıştır. Kullanımı ve erişimi herkes tarafından kolaylıkla sağlanabilen bu yeni küresel ağ ortamı birçok uluslararası firmanın da dikkatini çekmiştir. Bu durum, tek bir ağ üzerinden dünyanın her köşesinden insanın yaşam biçimini, düşünce yapısını ve tüketim alışkanlıklarını da değiştirmektedir. İnsanların tüketim alışkanlıklarının ve tüketici davranışlarının değiştiği bu dönemde, McLuhan’ın ‘araç mesajdır’ kavramından yola çıkarak Starbucks’ı mesajı ileten bir araç olarak düşünürsek, küreselleşen bu yenidünyada kahve tüketim alışkanlığı, diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de değişime uğramıştır. Günümüze baktığımızda küreselleşmenin toplumlar üzerindeki dönüştürücü etkisi ve yeni sosyal medya ortamlarıyla beraber bir ürünü alıp tüketmekten ziyade başka etkenlerin de devreye girdiği görülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada Türkiye’de değişen kahve tüketim alışkanlıklarında, pek çok ülkede şubesi bulunan Starbucks markasının kahve tüketimine etkisinde sosyal medyanın rolü incelenecektir.

___

Atalay, G. E. (2018). Dijital çağda Marshall McLuhan’ı yeniden düşünmek: Bir uzantı ve ampütasyon olarak yeni medya teknolojileri. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri, 4(6), 27-48.

Bilgili, C., & Akbulut, N. T. (2008). Medya Eleştirileri 2008 Küreselleştirme Makinesi: Medya. İstanbul: Beta Basım. 1b.

CEYHAN, Ç. (2017). SOSYAL MEDYANIN TÜKETİM GÜCÜ. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 1(3), 221-226.

Çelik Varol, M., & Varol, E. (2019). Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme.

Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar ve yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi.

McLuhan, M., & Güven, G. Ç. (2007). Gutenberg galaksisi: tipografik insanın oluşumu. Yapı Kredi Yayınları.

Mcluhan, M., Foucoult, M., Chomsky, N., Baudrillard, J., Postman, N., Lacan, J., & Zizek, S. (2005). Kadife Karanlık. İstanbul: Ser Matbaacılık.

Mutlu, E. (2005). Globalleşme, popüler kültür ve medya. Ütopya.

ONAT, Y. D. D. F., & ALİKILIÇ, Ö. A. (2008). Sosyal ağ sitelerinin reklam ve halkla ilişkiler ortamlari olarak değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University, 3(9).

Özdemir, H. Ö. (2020). “Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Adalet Algıları ile Diğer Faktörlerden Yordanması.” İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 172-181 . DOI: 10.33416/baybem.702316

ROTHMAN, M. (1993). Into The Black. Inc. 15 (January): 58-65.

Schultz, Howard; Yang, Dori Jones (2016). Starbucks Gönlünü İşe Vermek. Babıali kültür yayıncılığı.

Söğüt, Y. ve Aktaş, C. (2018) Şehbal Dergisinden Günümüze Tüketim Kültürü ve Magazin Dergiciliği Analizi, Kent Akademisi Dergisi, Volume 11, Issue 1, 173 – 185, https://dergipark.org.tr/en/pub/kent/issue/36326/392545

STARBUCKS BEAN STOCK. Bean Stock, http://starbucksbeanstock.com/en/welcome-en/about-bean-stock/, (04.01.2020).

Tanrıöver, O., & Kırlı, S. (2015). GLOBAL KÖY VE KÜLTÜREL EMPERYALİZM: KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA ENFORMASYON TOPLUMUNA BAKIŞ. Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences, 2(1), 133-142.

Uysal, M., & Yıldız, A. (2007). Mcluhan’ın “Küresel Köyü” nde Eğitim-Yeni Teknolojiler, Küreselleşme ve Eğitim Üzerine Düşünceler. Küreselleşme ve Eğitim (Ed: Ebru OĞUZ ve Ayfer YAKAR), Dipnot Yayınları, 1, 165-180.

Güney, H. Ve Karakadılar. S. (2015). Starbucks Firmasının Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının İncelenmesi, https://www.academia.edu/35297909/%C4%B0%C3%87SEL_PAZARLAMA_YAKLA%C5%9EIM_VE_UYGULAMALARI_STARBUCKS_KAHVE_%C4%B0%C5%9ELETMES%C4%B0_%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0_INTERNAL_MARKETING_APPROACH_AND_APPLICATIONS_THE_CASE_OF_STARBUCKS_COFFEE_COMPANY (03.01.2020)

Üğüden, D. (2016). Starbucks’ı Dünya Markası Yapan Howard Schultz’un Yoktan Var Ettiği Başarı Hikayesi, http://listelist.com/starbucks-basari-hikayesi/, (02.01.2020).

Yeniay, Ç. (2016). Starbucks Kimin Kurucusu Kim Ne Zaman Kuruldu Kaç Şubesi Var, http://www.yenicikanlar.com.tr/starbucks-kimin-kurucusu-kim-ne-zaman kuruldu-kac-subesi- var-60371, (02.01.2020).