Hayatımızın Vazgeçilmezi Olan Enerjinin Ekonomik Maliyeti

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretimin temel girdisi haline gelen enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimleri için olmazsa olmaz unsurlardan biri haline gelmiştir. Ülkelerin değişen ve gelişen koşullarda enerjiye olan ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Enerji üretiminin ihtiyaç duyulan oranında arttırılamaması, enerji talebinin ithalat ile karşılanmasını ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucunda da enerji açığı sorunu ile karşılaşılmaktadır. Ülkemiz bu enerji açığı sorununu yaşamaktadır. Enerji açığı ülke ekonomisi üzerinde maliyete sebep olmaktadır. Türkiye’nin alternatif enerji politikaları doğrultusunda enerji potansiyeli değerlendirilmeli ve enerjide dışa bağımlılığı en kısa zamanda azaltılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizin de içinde bulunduğu dünyada ki enerji darboğazının, ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemleri ortaya koymaktır. Çalışma da ETKB, EPDK, TÜİK, TCMB ve TEİAŞ gibi kurumların verilerinden yararlanılarak döküman analizi araştırma yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’nin elektrik enerjisi üretimi, enerji alanındaki durumu ve enerji açığı gelişmeleri ele alınarak değerlendirmeler yapılmaktadır.

___

Alemdaroğlu N. (2007), Enerji Sektörünün Geleceği Alternatif Enerji Kaynakları ve Türkiye’nin Önündeki Fırsatlar, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Prive Grafik Matbaacılık.

Babaoğlu B. (2005), Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi Sürdürülebilirliği, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB, Ankara.

Çetin E. (02.03.2016) Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Önerileri, https://www.ogu.edu.tr/files/birimduyuru/2bf6b03b-c2e6-4f47-8604-845f08457fea/201172095230.pdf adresinden alındı.

Demir R. (2015), Türkiye’nin Enerji İthalatı ve Cari Açık Sorunu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

Eğilmez M. (2015), Örneklerle Kolay Ekonomi, Remzi Kitabevi, 11. Baskı, İstanbul.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, (1 Ocak 2017), Dünya Ve Ülkemiz Enerji Ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sayı: 15.

Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2019), Elektrik Piyasası 2018 Yılı Piyasa Gelişim Raporu.

Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2021), Elektrik Piyasası 2020 Yılı Piyasa Gelişim Raporu.

Enerji Petrol Gaz, Petrol ve LPG Sektörlerinin Gazetesi, Yıl: 45, Sayı: 552.

Enerji & Tabii Kaynaklar Dergisi, (2014), 2023’e 9 Kala, Desen Ofset, Ankara.

Ertek T. (2005), Makroekonomiye Giriş, Beta Yayınları, 2. Basım, İstanbul.

Ertürk E. (2010), Uluslararası İktisat, 3. Baskı, Alfa, İstanbul.

Ertürk E. (Mayıs-Haziran 2013), "Sürdürülebilir Enerji Açığı”, TİSK, Ankara.

Karabulut G., Danışoğlu A. Ç. (2006), “Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Büyümesini Etkileyen Faktörler”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,8:1.

Karagöl Tanas E., Tür Mehmet R. (2017), Türkiye’de Elektrik Enerjisi, Seta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.

Karluk S. R. (1996), Türkiye Ekonomisi, Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim, Genişletilmiş 4. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Nükleer Güç Santralleri ve Türkiye, Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanlığı, Yayın No:2.

Ozan B. (2011), "Türkiye’de Enerji Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme."Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi1(14).

Peker O. (2009), “Türkiye’deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Analiz”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17).

Ramazanoğlu G., İ. Atilla Acar, Bekir Gövdere, (2009), ‘‘Yeni Kriz Enerji Krizi Mi?’’ Alanya İşletme Fakültesi Dergisi1/2.

Uysal D., Yılmaz Kubilay Ç., Taş T. Haziran (2015), “Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği”, Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1.

Yaman Y. (2007) Enerji Tasarrufu Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Birsen Yayınevi, İstanbul.

Yıldız T. (2014), ‘‘Enerji Sektörüne On Yılda Elli Milyar Dolar Yatırım’’, Yükselen Türkiye Ekonomisinin 10 Yılı, Desen Ofset, Ankara.

Yılmaz E. (20.05.2016), ‘‘Türkiye'de Elektrik Enerjisi Sektörünün Özelleştirmesinde Karşılaşılan Yasal Sorunlar Ve Sağlıklı Özelleştirme Uygulamaları İçin Öngörülen Çözüm Önerileri’’, http://www.emo.org.tr/ekler/2bd1aedcca34c14_ek.pdf adresinden alındı.