Ekonomi Politiği Ve Medyanın Ekonomi Politiği Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analiz Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi

Son yıllarda özellikle iletişim alanında araştırmacılar tarafından ilgi görmeye başlayan ekonomi politiği kavramı bu araştırmada da incelenmektedir. Araştırma kapsamında ekonomi politiğinin medya boyutu incelenmektedir. Ekonomi politiği ve medyanın ekonomi politiği konularına yönelik içerik analizi yöntemi uygulanarak konularla ilgili çalışmalar incelenmeye çalışılmıştır. Bu sayede gelecekte ilgili konular hakkında araştırmacılara yol göstermek amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında, ekonomi politiği ve medya konularından türetilmiş lisansüstü tezler yöntem ve içerik yönlerinden ele alınmaktadır. Bu araştırmalara, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi internet veritabanı kullanılarak ulaşılmıştır. İlgili konular hakkındaki araştırmalar; anahtar kelimeler, yabancı kaynak sayısı, kaynak oranı, araştırma yöntemi ve metin içerisinde yer alan “ekonomi politiği” ve “medya” kelime miktarı dikkat edilerek içerik analiz yöntemi kapsamında incelenmektedir. Araştırma bulgularından iletişim alanında ekonomi politiği ve özellikle medyanın ekonomi politiği kavramlarıyla ilgili yapılan araştırmaların kısıtlı olduğu belirlenmiştir. İlgili konuların araştırmalar açısından daha çok rağbet göreceği düşünülerek araştırma kapsamında çeşitli öneriler sunulmaktadır.

A Comparative Analysis of Studies on Political Economy and Media's Political Economy with Content Analysis Method

The concept of political economy, which has attracted attention especially by communication researchers in recent years, is examined in this study. Within the scope of the research, the media dimension of political economy is examined. By applying the content analysis method for the political economy and the political economy of the media, studies on the subjects were tried to be examined. In this way, it is aimed to guide researchers about related topics in the future. Within the scope of the research, derived postgraduate theses on political economy and media are discussed in terms of method and content. These studies were accessed by using the Higher Education Council Thesis Center database. Studies on related topics; The number of foreign words, keywords, source rate, the method used, and the amount of "political economy" and "media" words in the text. As a result of the research, it has been determined that the research on the concepts of political economy in the field of communication, especially the political economy of the media, is limited. Considering that related topics will be more popular in terms of research, various suggestions are presented within the scope of the research.

___

Altay, B. ve Kurtaslan, T. (2008). Genel Ekonomi. Lisans yayıncılık, İstanbul.

Aslan, N. B. (2020). Medyanın Ekonomi Politiği Bağlamında Rahip Brunson Olayı Ve Dolar Krizinin Türk Medyasında Sunumu, İnönü Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Aydın, A. (2019). Yeni Medyanın Ekonomi Politiği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı-Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Aydın, N. (2019). Eskişehir’deki Yerel Magazin Basınının Ekonomi Politiği: Follow ve Motto Dergileri Örnekleri Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın ve Yayın Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Başkaya, F. (2004). Kalkınma iktisadının yükselişi ve düşüşü. Ankara: Maki Basın Yayın.

Beştaş, C. (2019). İnternet Teknolojisi ile Değişen Haber Konsepti: Tık Haberciliğinin Ekonomi Politiği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Cohen, L. (2007). Experiments, quasi-experiments, single-case research and meta-analysis (Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. in Eds) Research methods in education. (6th eds.). In: London: Routledge Falmer.

Dağsalgüler, A. (2013). Ağ Toplumu Ekonomi Politiği: Türkiye’de 1990-2010 Yılları Arasında Medya Sektörünün Yeniden Şekillenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Dochy, F. (2006). A guide for writing scholarly articles or reviews for the Educational Research Review. Educational Research Review, 4(1-2), 1-21.

Düzgün, R. (2015). Genel Ekonomi: Seçkin Yayıncılık.

Erdem, A. T. (2017). Kurumsal Girişimcilik Üzerine Yapilan Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)(1), 1-8.

Erdem, A. T. (2020a). Sanal Kaytarma Davranışının İş Performansına Etkisinde İşe Bağlılığın Aracı Rolüne Yönelik Bilişim Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3843-3858.

Erdem, A. T. (2020b). Research with a Content Analysis Method of the Studies on Career Optimization and Career Adaptability. Black Sea Journal of Public and Social Science, 3(2), 82-91.

Falkingham, L. and Reeves, R. (1998). Context analysis—A technique for analysing research in a field, applied to literature on the Management of R&D at the section level. Scientometrics, 42(2), 97-120.

Gargalık, E. (2016). Sağlık Haberlerinde Korku Çekiciliği Üzerinden Üretilen Söylemlerin Ekonomi Politiği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın Yayın Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Gürler, A. Z. (2013). Genel ekonomi: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kütükçü, H. M. (2021). Yeni Dönem Türk Sinemasının Ekonomi Politiği: Yönetmen Odaklı Sinemadan Yapımcı Odaklı Üretim Mekanizmasına, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Lenin, V. I. i. ve Erdoğdu, S. (1988). Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi: Geniş-çaplı Sanayi Için Bir Içpazarın Oluşma Süreci: Sol.

Menteş, A. C. (2017). Türkiye'nin Liberalleşme Sürecinde Spor Basınının Ekonomi Politiği Ve Üç Büyük Futbol Kulübüne Yönelik Haberler Özelinde Spor Haberciliği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Özdemir, H. Ö. (2021a). Örgütsel bağlilik ile psikolojik güçlendirme arasindaki İlişkiler: Kirşehir örneğİ. Ahi Evran Akademi, 2(1), 53-60.

Özdemir, H. Ö. (2021b). Tarımsal Örgütsel Davranış Konularında Hazırlanmış Tezlerin İçerik Yönünden İncelenmesi. Kapadokya Akademik Bakış, 5(1), 1-24.

Özdemir, H. Ö. ve İpek, C. (2020). Üniversite İdari Personelinin Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Kültür Algılarından Yordanması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2823-2845.

Öztürk, M. (2015). Türkiye’de Dizi Sektörü’nün Ekonomi Politiği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Sinema ve Televizyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Tutar, H. ve Erdem, A. T. (2020). Örnekleriyle bilimsel araştirma yöntemleri ve-SPSS uygulamaları. Seçkin Yayncılık.

Wasko, J. (2004). The political economy of communications. The SAGE handbook of media studies, 309-330.

Weinberg, D. (2011). Sociological perspectives on addiction. Sociology Compass, 5(4), 298-310.

West, R. and Brown, J. (2013). Theory of addiction. John Wiley & Sons

Yaylagül, L. (2017). Kitle iletişim kuramları/egemen ve eleştirel yaklaşımlar (8. bs.). İstanbul: Dipnot Yayınları.

Yıldırım, M. H. ve Gümüşsoy, Y. (2018). Bilgi Paylaşımı Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Editör: Karadal, H., Erdem, A. T. ve Karadal, M. Ş. (Eds.), 3. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress: Dilkur Akademi.