Medya Okuryazarlığı Bağlamında Meslek Yüksekokulları Üzerine Bir Analiz

Gelişim ve değişimin yoğun olarak yaşanmaya başladığı XX. yüzyıldan günümüze kadar, gelişmelerin yansıdığı tüm sistemler, ortaya çıkan ürünler aracılığıyla kendi fikirlerini de yansıtacak çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Bu girişimlerden biri, televizyon, gazete, internet vb. medyadaki mesajları alma, bu mesajları değerlendirme biçiminde tanımlanan medya okuryazarlığıdır. Medyanın farklı araçlar ve kanallar aracılığıyla toplumlar üzerindeki yoğun ve hızlı etkileri, bilinçli medya okuryazarı bireylerin yetiştirilmesini gerektirmektedir. Yapılan çalışmalara göre, medya okuryazarlığı ile bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine olanak sağlayacak bir medya bilincinin oluşturulması, bilginin analizi ve eleştirel bir bakışla medya kültürünü çözümleyen bireylerin yetiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Buradan yola çıkarak medya okuryazarlığı kavramının ciddi olarak ele alınması ve eğitim çalışmaların planlanması gereklidir. Ülkemizde çok yeni olan bu kavramı tam manasıyla aktarabilmesi gereken farkındalık düzeyi ile öne çıkmış iletişim biliminde eğitim almış bireylerdir. Bu alanla ilgili olarak çalışma da iletişim bilimleri alanında eğitim gören Meslek Yüksek Okulu öğrencilerininde medya okuryazarlık bilinç düzeyleri incelenmiştir. Çalışmada medya okuryazarlık bilinç (Unesco, 2011) düzeyi meslek yüksekokulu öğrencileri örneği üzerinden SPSS programında frekans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmada, bölümler üzerinden yapılan değerlendirmede Medya yapımcılığı bölümü altında bulunan Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programı öğrencilerinin daha yüksek bilinç düzeyine sahip oldukları anlaşılmıştır.

___

Adıgüzel, A. (2005). “Avrupa Birliğ¬ine Uyum Sürecinde Öğ¬retmen Niteliklerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okur-Yazarlığı”. Milli Eğitim, Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi: 33 (167).

Andersen, N. (2002). “New Media and New Media Literacy”, Thinking Critically About Media: Schools and Families In Partnership Cable in the Classroom.

Altun, A. (2006). “Medya Okuryazarlık Eğ¬itimi: Önemi ve İhtiyaçları”, Editör: Nurçay Türko¬lu, İstanbul: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.

Altun, A. (2008). “Türkiye'de Medya Okuryazarlığı”. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, Sayı:16 Sayfa:30-34.

Aufderheide, P. (1993). “Media Literacy: A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy.” Washington, DC, Aspen Institute.

Hendrix, M. (1998). Media Literacy, The English Journal, 87(4). Literary Festival.

İnceoğlu, Y. (2006), “Medyayı Doğ¬ru Okumak”, I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferans, Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Metinleri, İstanbul.

Levin, D. (2004). Navigating the Children’s Media Landscape: A Parent’s and Caregiver’s Guide, By American Institutes for Research, Washington, DC.

Oecd Organisation for Economic Cooperation and Development (1995). Literacy, economy and society: Results of the first internetional literacy survey. Paris: OECD

Potter, W. J. (1998). Media Literacy. California: Sage Publications.

Rtuk, (2007). “İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı”. Ankara. 27.04.2019, tarihinde(https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/userfiles/files/MEDYAkiabi.doc adresinden erişilmiştir.

Samuelson, R. J. (2003). Adventure in Agelessness, Newsweek Article.

Snavely, L. ve COOPER, N. (1997). The information literacy debate. The Journal of Academic Librarianship, 23(1), 9–13.

Thoman, E. ve Jolls, T. (2003). Literacy for 21st Century An Overview & Orientation Guide to Media Literacy Education, Center for Media Literacy.

Ulla CARLSSON and Sherrı HOPE CULVER, Media and Information Literacy and Intercultural Dialoge, 2013: 109-111, Göteborg.