SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017)

Öz Bu araştırmanın amacı 2005-2017 yılları arasında Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında öğretmen görüşüne başvurulan lisansüstü tezlerin konu eğilimlerini ortaya koymaktır. Tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışma olan araştırmada sosyal bilgiler eğitimi alanında öğretmen görüşleri doğrultusunda hazırlanan 135 yüksek lisans, 12 doktora tezi olmak üzere toplam 166 tez içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre araştırmacıların en çok sosyal bilgiler öğretimi, öğretimde yaşanan sorunlar, ölçme değerlendirme ve kitaplar (öğrenci çalışma, ders, öğretmen kılavuz) konusunda öğretmen görüşüne başvurdukları görülmüştür. Araştırmacıların öğretmen görüşü almada en az eğilim gösterdikleri konuların ise özel eğitim, öğrenme ortamları, sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen görüşü bağlamında en az 2013 yılında en fazla ise 2016 yılında ortaya konulan tezlerin çoğunlukla Gazi, Fırat, Anadolu ve Atatürk Üniversitelerinden verildiği araştırmada elde edilen bir başka sonuçtur. Araştırmacıların öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaya koydukları tezlerde en çok nicel yöntemleri tercih ettikleri; fakat son yıllarda nitel yöntemlerle ortaya konulan tezlerin giderek arttığı görülmüştür. 

Kaynakça

Abbak, A. (2016). Sosyal Bilgiler Dersi Harita Okuma Ve Yorumlama Becerisinin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Akmehmetoğlu, H. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar (Kastamonu İl Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Aksoy, B., Sönmez, Ö., F. ve Merey, Z. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yapılan Lisansüstü Tez Konularının 2005 Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Göre Değişiminin Değerlendirilmesi, IV, Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (9Ekim), İstanbul.

Akşit, İ. (2011). İlköğretimde Görev Yapan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar (Denizli ve Erzurum Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Aktaş, R. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Tekniğini Kullanırken Yaşadıkları Problemler Ve Kazanımlara İlişkin Görüşleri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Aktaş, S. (2010). İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Derslerinde Coğrafya Konularının Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis.

Alataş, F. (2008). İlköğretim Programında 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Arslan, M. (2016). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Müfredatında Yer Alan Girişimcilik ve Kariyer Bilinci Geliştirme Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ağrı.

Ata, N. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinin Kendimi Tanıyorum Ünitesindeki Kazanımların Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ataman, M. (2007). Benzeşen ve Ayrışan Yönleriyle 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında (4.-5. Sınıflar) Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri ve Bunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Avcı, A., A. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Aydın, M. (2016). Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılması Hakkında Öğretmen Görüşleri (Antalya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Aydın, S. (2007). İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Yeni (2004) Sosyal Bilgiler Müfredatının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Trabzon İl Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Aydoğan, A. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusuyla İlgili Kazanımların Öğretimine İlişkin Görüşler. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Ayten, P. (2006). İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Dersini Yürüten 4. ve 5. Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Badem, S. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programının Ekonomi ve Sosyal Hayat Ünitesindeki Kazanımların Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Elazığ İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Bahadır, Ö. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çok Kültürlülük Ve Çok Kültürlü Eğitim Algılarının Değerlendirilmesi: Kocaeli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Baki, Ç. (2012). 6. Ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Kullanım Durumlarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Rize Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Başaran, T. (2007). İlköğretim Okullarında Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Programının Uygulanışına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Başoğlu, M. (2009). Sosyal Bilgiler 6. Ve 7.Sınıf Öğretim Programlarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Batmaca, K. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Değerlerin Öğretimine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Bayram, H. (2012). Sosyal Bilgiler Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Portfolyo (Öğrenci Ürün) Dosyası, Performans Ve Proje Görevi Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis.

Baysal, N. (2013). Ortaokul Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğretmenler Yönüyle Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Bozkurt, S. (2017). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olayların Kullanımına İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Can, Ö. (2008). Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Cendek, M. (2015). Öğrencilerde Harita Okuryazarlığının Geliştirilmesine İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Creswell, J.W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve nitel araştırma deseni (3.baskı), Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.), Ankara: Siyasal.

Çakar, Ö. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinin Deprem Bilinci Geliştirmedeki Rolüne Dair Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Çelik, F. (2010). 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Sorumluluk, Estetik Ve Doğal Çevreye Duyarlılık Değerlerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Çelik, H. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Vatandaşlık Eğitiminin Bugünkü Durumu Ve Geleceğine İlişkin Görüşleri. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çelik, S. (2016). Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf Öğretim Programı 'Yaşayan Demokrasi' Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Çetin, F. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Meram İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Demir, F. (2010). Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Demir, M. (2014). Yeni Eğitim Sisteminde (4+4+4) 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İle İlgili Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri (Balıkesir Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Ece, B. (2007). İlköğretim Birinci Kademe 2005 Sosyal Bilgiler Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Erdem, M. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Gezi-Gözlem Tekniğine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Erdoğdu, E. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem/Teknikler Ve Karşılaştıkları Kullanım Güçlükleri. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Ergin, E. (2011). Çevre Bilinci Geliştirmede Sosyal Bilgiler Dersinin Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri (Elazığ İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Erköse, E. (2007). Yenilenen 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Sakarya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Ersoy, A. (2007). Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmenlerin Etkili Vatandaşlık Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Geçit, Y. & Kartal, A. (2010). Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırma Konuları Üzerine Bir İnceleme. International Conference on New Trends in Education and Their Implications (11-13 Kasım), Antalya.

Gezer, U. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Kariyer Bilinci Geliştirme: Öğretmen Görüş Ve Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Göç, N. (2008). Yerel Tarih Konularının Sosyal Bilgiler Derslerinde Uygulanması; Karşılaşılan Güçlükler Ve Çözüm Önerileri (Yozgat Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Güler, E. (2016). Farklı Yayın Evlerine Ait Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi (Muğla İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Hallaç, S. (2011). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Etkinliklerin Uygulanmasında Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Hatuk, M. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Portfolyoların Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Kabak, N. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri (Manisa İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kahriman, M. (2008). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programının Coğrafya İçerikli Ünitelerine İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri (Konya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kalaycıoğlu, E. (2007). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Kamber, T. (2007). 2005-2006 Yeni Öğretim Programında Sosyal Bilgiler Dersi Etkinliklerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Kara Kılıç, K. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Kullanımına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Kara, C. (2013). 2004 İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Kazanımların Ön-Son Test Sonuçlarına Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Karaca, S. (2017). Ortaokullarda Görevli Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar (Çorum İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.

Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karasu, E. (2012). İlköğretim 6. Ve 7, Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Yapılan Proje Çalışmalarının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Kastamonu İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Kartal, M. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Hakkındaki Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Kılcan, B. (2009). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri 'Kırşehir ili örneği'. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Kılıçoğlu, G. (2007). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Kars İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Kınasakal, İ. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Kazanılmışlık Düzeyinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Kulantaş, N. (2007). 4. Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan, Öğrenci Ders Ve Çalışma Kitapları İle Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Öğretmen, Öğrenci Ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Nalçacı, A. (2006). İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Coğrafya Konularının Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Oruç, Ş. ve Ulusoy, K. (2008). Sosyal Bilgiler Alanında Yapılan Tez Çalışmaları. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, ss.121-132.

Özdal, H. (2007). İlköğretim 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programında Yer Alan Türkiye'miz Ünitesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Özdemir, D. (2006). Sosyal Bilgiler Dersinin Düşünme Becerilerini Kazandırma Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşler. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Öztürk, S. (2009). İlköğretim Okullarında Yapılandırmacı Yaklaşım Doğrultusunda Hazırlanan 6 Ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Özünal, S. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya Konularının Kimlik İnşası Ve Vatandaşlık Bilinci Kazandırmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Pınarbaşı, D. (2007). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıflarda Eski Ve Yeni Öğretim Programına Göre Okutulan Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Ünitelerine İlişkin Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Polat, F. (2006). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretmenlerin Kullandıkları Yöntemler Ve Karşılaştıkları Sorunlar (Afyonkarahisar Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Polat, L. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Genel Amaçlarına Ulaşma Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Elazığ İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Safi, H. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Mekânı Algılama Becerisinin Geliştirilmesi Hakkında Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sağlam, E. (2014a). Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

Sağlam, E. (2014b). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Belirlenen Değerlerin Kazanım Düzeyleri Ve Bu Süreçte Karşılaşılan Güçlüklerin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Salik, G. (2007). Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sayar, P. (2016). Sosyal Bilgiler Dersinde Branş Derslik Sistemi Uygulamasının Öğretmen, Öğrenci Ve İdareci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

Şahin, S. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Şahin, M., Yıldız, D. ve Duman, R. (2011). Türkiye'de sosyal bilgiler eğitimi tezleri üzerine bir değerlendirme. Journal of Social Studies Education Research, 2 (2), ss.96-121.

Şan, A. (2016). Ortaokul Sosyal Bilgiler Derslerinde Çevre Gezilerinin Etkililiği Üzerine Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Antalya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Tahiroğlu, M. (2006). İlköğretim Okullarının İkinci Kademesinde Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Karşılaştıkları Güçlükler (Aksaray İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Tarman, B., Acun, İ. ve Yüksel, Z. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), ss.725-746.

Taş, T, A.,(2015). Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Etkinliklerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Yatağan Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Taşkın, M. (2017). Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Kullanılan Görsellerin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tay, B. (2017). 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı İle 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Taslak Öğretim Programının Karşılaştırması. International Journal of Eurasia Social Sciences, (8)27, ss.461-487.

Tepecik, B. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Sorumluluk Değerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Turan, E. (2010). İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılan Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uçar, S. (2009). Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Urçar, A. (2011). Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Coğrafya Konularının Öğretim Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Erzurum İli Aşkale İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Yazar, O. (2008). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 10.baskı). Ankara: Seçkin.

Yıldırım, G. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders Denetimine İlişkin Görüşleri(Denizli İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Yıldız, A. (2005). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Niteliğinin Ve Bununla İlgili Öğretmen-Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yıldızhan, N. (2010). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yılmaz, S. (2014). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Kullanım Durumlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd487045, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {1 - 19}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-487045}, title = {SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017)}, key = {cite}, author = {YAYLACI, Zeynep and BÜYÜKALAN, Sevil} }
APA YAYLACI, Z , BÜYÜKALAN, S . (2020). SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 1-19 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-487045
MLA YAYLACI, Z , BÜYÜKALAN, S . "SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1-19 <
Chicago YAYLACI, Z , BÜYÜKALAN, S . "SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017) AU - Zeynep YAYLACI , Sevil BÜYÜKALAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-487045 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-487045 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-487045 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017) %A Zeynep YAYLACI , Sevil BÜYÜKALAN %T SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017) %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-487045 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-487045
ISNAD YAYLACI, Zeynep , BÜYÜKALAN, Sevil . "SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 1-19 .
AMA YAYLACI Z , BÜYÜKALAN S . SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 1-19.
Vancouver YAYLACI Z , BÜYÜKALAN S . SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 19-1.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

310.8b105.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİYE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE UYGULANAN TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİNİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Çiğdem TÜRKER, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN, MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Yılmaz SARIER

TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Gülşah SEZEN VEKLİ, Hatice ÇİLSALAR SAGNAK, Fatma YAMAN

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (YEM) YAKLAŞIMI

Deniz KAYA

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ

Ramazan AVCU, Çiğdem HASER

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Murat BAŞAR, Midrabi Cihangir DOĞAN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

SOSYAL AĞ SİTELERİ: ERGENLER, RİSKLER VE TEHDİTLERDEN KORUNMA STRATEJİLERİ

Filiz ELMALI

ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA SORUMLULUKLARININ DAĞILIMININ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Ayşen BAKİOĞLU, Ramazan Şamil TATIK

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY-MEDIATED FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION ON VOCABULARY LEARNING: A META-ANALYTIC REVIEW

Sayed Masood HAIDARI, Seda BAYSAL, Sedat KANADLI