BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAL SINIFLARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Bu araştırmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)öğretmen adaylarının sanal sınıflara yönelik metaforik algılarını belirlemektir. Çalışma, BÖTE bölümü 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 178 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu sınıfların seçilmesindeki sebep ise bu sınıfların sanal sınıf uygulamalarına yönelik bir önbilgilerinin olmasıdır. Araştırma kapsamındaki öğrencilere, “Sanal sınıf ………………a/e benzer; çünkü …………….”  biçimindeki eksik bırakılmış bir cümlenin yer aldığı formlar dağıtılmıştır. Bu formlar aracılığı ile öğrencilerin sanal sınıflara ilişkin olarak geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforların ortak özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmen adaylarının sanal sınıflara yönelik geliştirdikleri 81 metafor ortak özelliklerine göre 38 kategoriye ayrılmıştır. Özellikle öğrencilerin sanal sınıflara yönelik geliştirdikleri kategoriler arasında gerçek sınıf-okul ortamı ile aynı olma, sanal olma, zaman-mekan bağımsızlığı sunma, etkileşim ve iletişimin olması, kolay erişebilirlik ve tekrar edilebilirlik gibi olumlu yönde, disiplinsiz, sosyal olamama ve etkileşim eksikliği gibi olumsuz yönde kategoriler sayılabilir. 

METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS

The purpose of this study is to determine the metaphoric perceptions of preservice Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) teachers on virtual classrooms. The study was conducted with 178 students studying in year 2., 3. and 4. in the department of CEIT. The reason why these students were selected was because they had pre-knowledge about virtual classroom implementations. During the study, forms including a fill-in-gap sentence “The virtual classroom is like a/an ………………; because …………….” were distributed to the students. Metaphors created by students on virtual classrooms and the common features of these metaphors were tried to be identified through these forms. The 81 metaphors that preservice teachers developed concerning virtual classrooms were divided under 38 categories. Among the categories that the students formed on virtual classrooms were positive categories such as being the same with real classroom-school setting, being virtual, providing time-space independence, ensuring interaction and communication, easy accessibility and repeatability and negative categories such as undisciplined, being non-social and lack of interaction.

Kaynakça

Alpaslan, S., & Özen Kutanis, R. (2007). Bilimsel bilgi üretiminde metaforların rolü: Destek mi, engel mi?. Bilgi, 15, 1-17.

Arbaugh, J. B. (2000). Virtual classroom characteristics and student satisfaction with ınternet-based MBA courses. Journal of Management Education, 24(1), 32-54. doi: 10.1177/105256290002400104.

Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: Administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89.

Barreau, D., Eslinger, C., McGoff, K., & Tonnesen, C. (1993). Group Collaboration in the virtual classroom: An evaluation of collaboration learning in the virtual classroom of CMSC 818s and the technology that supports it. University of Maryland Research Project Results. Journal of Virtual Environments. Retrieved August 25, 2017 from http://www.hitl.washington.edu/projects/knowledge_base/virtual-worlds/JOVE/Articles/ClassEvaluation/Evaluation.main.txt

Bolstad, R., & Lin, M. (2009). Students’ experiences of learning invirtual classrooms. Final report prepared for the Ministry of Education. Wellington, New Zealand: New Zealand Council for Educational Research. Retrieved February 18, 2017 from https://pdfs.semanticscholar.org/5747/26f8abc3bc38c3527fbeeb9e0a9b34dde9db.pdf

Bouras, C., Philopoulos, A., & Tsiatsos, T. (2001). E-learning through distributed virtual environments. Journal of Network and Computer Applications, 24, 175-199.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (21. Edition). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Colburn, T. R., & Shute, G. M. (2008). Metaphor in computer science. Journal of Applied Logic, 6, 526-533.

Cronjé, J. C. (2001). Metaphors and models in internet-based learning, Computers & Education, 37(3/4), 241-256.

Çakır, H., & Yalçın, N. (2006). İnternet ve intranet’e dayalı sanal dershane sistemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 101-112.

Çınar, M., Tüzün, H., Yıldrım, D., Akıncı, A., Kalaycı, E., Bilgiç, H. G., & Yüksel, Y. (2011, February). Uzaktan eğitimde sanal sınıf araçlarının karşılaştırılması. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (pp. 451-456). İnönü Üniversitesi, Malatya. Retrieved July 15, 2017 from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/html/academic/cinar_tuzun_AB11.pdf

Çoklar, A. N., Vural, L., & Yüksel, İ. (2010). Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi son sınıf öğrencilerinin bilgisayar kavramına ilişkin geliştirdikleri mecazlar. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 1-28.

Durukan, Ü. G., Hacıoğlu, Y. & Dönmez Usta, N. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni adaylarının “teknoloji” algıları. Journal of Computer and Education Research, 4(7), 24-46.

Ekici, G. (2016). Öğretmen adaylarının “Bilgisayar” kavramına ilişkin metaforik algıları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(3), 755-781. DOI: 10.21547/jss.256704.

Eren, F., Çelik, İ., & Aktürk, A. O. (2014). Ortaokul öğrencilerinin facebook algısı: Birmetafor analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 635-648.

Erkan, E., & Altun, H. (2003, June). Java ve WEB tabanlı uzaktan eğitim: e-Eğitim için sanal sınıf ve sanal laboratuvar projesi. Proceedings of the Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, (pp. 131-134). Ankara.

Erturan, Y. N., Çevik, R., Gürel, N. A., & Çağıltay, K. (2012, Şubat). Eğitimde webinar (sanal sınıf) kullanımı: Ticari (Adobe Connect) ve Açık Kaynak (OpenMeetings) webinar uygulamalarının karşılaştırılması. XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (pp. 27-32). Uşak Üniversitesi, Uşak. Retrieved July 6, 2017 from https://its.metu.edu.tr/yayin/AB2012-ODTU-WebinarDeneyimleri.pdf

Fırat Durdukoca, Ş. (2017). Öğretmen adaylarının program geliştirme dersine ilişkin metaforik algıları. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 349-365.

Fırat, M., & Yurdakul, I. K. (2015). Eğitsel web arayüz tasarımında metaforlar: EMMA adımları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(1), 41-50.

Fidan, M. (2014). Öğretmen adaylarının teknoloji ve sosyal ağ kavramlarına ilişkin metaforik algıları. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 483-496.

Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34(1), 1-14.

Goulão, M. F. (2012). Affectivity and communication in virtual learning environments. TOJNED: The Online Journal of New Horizons in Education, 2(1), 1-12.

Gök, B., & Erdoğan, T. (2010). Investigation of pre-service teachers’ perceptions about concept of technology though metaphor analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 145-160.

Guneyli, A., & Ozkul, A. E. (2013). Turkish language and history candidate teachers’ use of metaphors in their perception of computer. Eurasian Journal of Educational Research, 53/A, 185-204.

Gurol, M., & Donmus, V. (2010). Metaphors created by prospective teachers related to the concept of “Social Network”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 1489-1496.

Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy, E. & Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 140-159.

Jadhav, S. K. (2017). Project report on "Virtual Class Room". NCRD’s Sterling Institute of Technology and Management. Nerul, Navi Mumbai. Retrieved July 6, 2017 from https://tr.scribd.com/document/55700808/Virtual-Classroom

Johnston, R. (2009). Salvation or destuction: Metaphors of the Internet. First Monday, 14(4). Retrieved July 6, 2017 from http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2370/2158.

Kaleli-Yılmaz, G., & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 299-322.

Karasar, Ş. (1999). İnternet ortamında eğitim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 5(2), 145-168.

Kobak, M., & Taskin, N. R. (2012). Prospective teachers’ perceptions of using technology in three different ways. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 3629-3636.

Kocadağ, T., Aksoy, M. E., & Zengin, K. (2014). BÖTEB öğrencilerinin internet metaforlarının belirlenmesi: Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 18-29.

Korkmaz, F., & Ünsal, S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerin “teknoloji” kavramına ilişkin metaforik algılarının incelemesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 194-212.

Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and thought (pp. 202-251). Cambridge: Cambridge University Press.

Livingstone, D., Kemp, J., & Edgar, E. (2008). From multi-user virtual environment to 3D virtual learning environment. ALT-J, Research in Learning Technology, 16(3), 139-150.

Parker, M. A., & Martin, F. (2010). Using virtual classrooms: Student perceptions of features and characteristics in an online and a blended course. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 6(1), 135-147.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Translated from 3. Edition, M. Bütün & S. B. Demir, Trans. Eds.). Ankara: Pegem Akademi.

Rotem, A. & Oster-Levinz, A. (2007). The school website as a virtual learning environment. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(3), 145-156.

Saban, A. (2010). Computer teacher candidates' metaphors about the internet. Education, 131(1), 93-105.

Saral, M. N. & Topçu, Y. (2008, January-February). Bilgisayar mimarisi ve sayısal sistemler eğitiminde internet ve e-öğrenme. Akademik Bilişim 2008, (pp. 121-126). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Retrieved July 6, 2017 from http://ab.org.tr/ab08/kitap/Bildiriler/Sarak_Topcu_AB08.pdf

Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2016). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Extended 4. Edition). Ankara: Anı Yayıncılık.

Taş, H., Yavuzalp, N., & Gürer, M. D. (2016, October). BÖTE Bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, (pp. 670-676). Firat University, Elazig.

Tiffin, J., & Rajasingham, L. (1995). In search of the virtual class: Education in an information society. London: Routledge.

Tuncay, N., & Özçınar, Z. (2009). Distance education “metaphors”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2883-2888.

Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda Eğitim ve Öğretimin geleceği ve olası sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 125-144.

Türel, Y.K. & Gürol, M. (2005, September). E-Öğrenmede Yeni Bir Yaklaşım: Hızlı E-Öğrenme. V. International Educational Technologies Conference, (pp. 223-228). Sakarya University, Sakarya.

Yang, Z., & Liu, Q. (2007). Research and development of web-based virtual online classroom. Computers & Education, 48, 171-184.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Edition). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, M. Z., & Alaeddinoğlu, F. (2011). Küreselleşme çağında değişen mekân algılayışları. 38. International Congress of Asian and North African Studies Papers 11/2 (pp. 845-862). Ankara: Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları. Retrieved July 11, 2017 from https://www.researchgate.net/publication/312167146_Kuresellesme_Caginda_Degisen_Mekan_Algilayislari

Yıldız, S. (2016). Pedogojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301-329.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd527431, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {133 - 148}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-527431}, title = {METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS}, key = {cite}, author = {ERTEN, Pınar} }
APA ERTEN, P . (2020). METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 133-148 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-527431
MLA ERTEN, P . "METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 133-148 <
Chicago ERTEN, P . "METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 133-148
RIS TY - JOUR T1 - METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS AU - Pınar ERTEN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-527431 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-527431 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 148 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-527431 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS %A Pınar ERTEN %T METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-527431 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-527431
ISNAD ERTEN, Pınar . "METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 133-148 .
AMA ERTEN P . METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 133-148.
Vancouver ERTEN P . METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 148-133.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

320.5b109.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SIRALI LOJİSTİK REGRESYON VE POLY-SIBTEST YÖNTEMLERİ İLE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUN BELİRLENMESİ

Gözde SIRGANCI, Mehtap ÇAKAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARINI YORDAMA GÜCÜ

Miray DAĞYAR, Harun Şahin

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAL SINIFLARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Pınar ERTEN

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY-MEDIATED FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION ON VOCABULARY LEARNING: A META-ANALYTIC REVIEW

Sayed Masood HAIDARI, Seda BAYSAL, Sedat KANADLI

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ

Ramazan AVCU, Çiğdem HASER

İŞİTME ENGELLİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNIN OKUMA BECERİLERİNİN FORMEL OLMAYAN OKUMA ENVANTERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tamer GENÇ, Ümit GİRGİN, H. Pelin KARASU

OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Tansel YAZICIOĞLU

İNGİLİZCE ÖĞRETME VE İZLEME ETKİNLİKLERİ PROGRAM İLKELERİ İLE UYUM GÖSTERMEKTE MİDİR? 2. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA DAİR BAKIŞ AÇILARI

Müzeyyen Nazlı GÜNGÖR, Fatıma Nur FİŞNE

SORUŞTURMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

Tuğba ATUN, Zeki BAYRAM